Дутчак Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є облік, оподаткування і аудит у зарубіжних країнах, державне регулювання фармацевтичного ринку, облік і управління діяльністю підприємств сфери послуг, облік і звітність за міжнародними стандартами.

Курси

Публікації

1. Дутчак І.Б. Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні / І.Б. Дутчак // Монографія. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, − 2009. – 250с.
2. Дутчак І.Б. Державне регулювання та передумови відтворення повноцінної конкуренції на фармацевтичному ринку України / І.Б. Дутчак // Науковий вісник НЛТУУ: Збірник науково-технічних праць. Вип. 19.5. – Львів: НЛТУУ, 2009. – С. 142-147.
3. Дутчак І.Б. Особливості розрахунку та відображення в обліку допомоги по вагітності та пологах / І.Б. Дутчак // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 210-216.
4. Дутчак І.Б. Особливості обліку транспортно-заготівельних витрат / І.Б. Дутчак // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал 4’2011 [7], Тернопіль, 12 вересня 2011 р. – Тернопіль: 2011. – C. 229-233.
5. Дутчак І.Б. Розрахунок, оподаткування та відображення в обліку відпускних виплат / І.Б. Дутчак // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 178-183.
6. Дутчак І.Б. Документальне оформлення та облік надходження основних засобів на підприємство / І.Б. Дутчак // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.13. – 188-195 с.
7. Дутчак І.Б. Особливості оподаткування та обліку операцій з товарними запасами в аптечних закладах / І.Б. Дутчак // Економічний аналіз: зб. наук. Праць / Тернопільський національний економічний університет. редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо- поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – Вип. 9 – Частина 3. – С. 23-29.
8. Дутчак І. Місце та роль державних інститутів у регулюванні фармацевтичного ринку в Україні / І. Дутчак // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.09. – С.231-243.
9. Дутчак І.Б. Нормативне регулювання обліку та облікова пролітика підприємств сфери послуг в Україні / І.Б. Дутчак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Збірник наукових праць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. − 2014. − Вип. 797. − С.219-224.
10. Дутчак І.Б. Особливості обліку та оподаткування юридичних осіб платників ПДВ при наданні стоматологічних послуг / І.Б. Дутчак // Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. Львів, 15-16 травня 2009р. – С. 145-146.
11. Дутчак І.Б. Зміна облікової політики підприємства: причини та наслідки / І.Б. Дутчак // Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 15-16 травня 2010 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 145-146.
12. Дутчак І.Б. Умови користування нульовою ставкою з податку на прибуток підприємств / І.Б. Дутчак // Актуальні проблеми розвитку національної економіки України. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 13-14 травня 2011 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 175-176.
13. Дутчак І.Б. Модель аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками / І.Б. Дутчак // Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 27-28 квітня 2012 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 177-178.
14. Дутчак І.Б. Удосконалення методики техніко-економічного аналізу капітального будівництва / І.Б. Дутчак // Матеріали І-шої міжнародної наукової інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України», Львів, 27 лютого 2013 р. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 83-84.
15. Дутчак І.Б. Теоретичні засади організації обліку на підприємствах сфери послуг / І.Б. Дутчак Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції, Львів, 17-18 травня 2013 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 77-78.
16. Дутчак І.Б. Передумови складання звіту про обсяги реалізованих послуг підприємства / І.Б. Дутчак // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». − Львів: Видавництво Львівської політехніки. − 2014. − С.77.
17. Дутчак І.Б. Завдання обліку господарської діяльності на підприємствах сфери послуг / І.Б. Дутчак // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали XXI-шої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 16-17 травня 2014 р. − Львів: ЛНУ імені Івана Франка. − 2014. − С. 100-101.
18. Критерії визнання нематеріальних активів на балансі підприємства. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць., Львів: РВВ НЛТУ України. 2017, Вип. 27.07., С.266-272.;
19. Державне регулювання цін на фармацевтичному ринку в Україні. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць, Львів: РВВ НЛТУ України, 2015, Вип. 25.01., С.266-272.

Біографія

ДУТЧАК Ірина Богданівна − доцент кафедри обліку і аудиту Економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Народилася 02 лютого 1978 року у місті Львові. У 1995 році закінчила Львівську середню школу № 4 із поглибленим вивчення англійської мови. Із 1995 по 2000 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка та отримала диплом з відзнакою (ЛБ КМ № 000842) за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст». Під час навчання взяла участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді «Кращий за спеціальністю», що відбувалась у місті Донецьку та зайняла ІІ місце.
У 2000-2003 роках навчалась у стаціонарній аспірантурі. Захистила кандидатську дисертацію 07 листопада 2007 року на тему «Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, диплом кандидата наук серія ДК № 043626 видано згідно Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 13 грудня 2007 року, протокол № 19-06/10. Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно згідно рішення Атестаційної колегії від 29 березня 2012 року протокол 3/02-Д (Атестат доцента 12ДЦ № 031286).
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації: з 01.11.2003 р. по 30.06.2009 р. – асистент кафедри обліку і аудиту; з 01.07.2009 р. – по теперішній час – доцент кафедри обліку і аудиту. У 2009 році підготувала монографію за темою кандидатської дисертації під назвою «Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні». У березні 2009 року отримала Додаток до диплому кандидата наук міжнародного зразка (Supplement to diploma ДК № 043626 Candidate of Sciences (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, Ph.D)). Здійснює керівництво науково-теоретичним та методичним семінарами кафедри обліку і аудиту; бере участь у наукових конференціях, а саме: виступає секретарем секції обліку і аудиту Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції, що проводиться на Економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка та секретарем підсекції обліку і аудиту Звітної наукової конференції університету; здійснює керівництво науковою роботою аспірантів кафедри обліку і аудиту; займається підготовкою матеріалів для формування додатків до диплому європейського зразка «Diploma supplement» для випускників кафедри обліку і аудиту. Із грудня 2013 року працює над докторською дисертацією.
Перелік курсів:
1. Облік і аудит у зарубіжних країнах
2. Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами економіки
3. Облік і звітність за міжнародними стандартами

Розклад