Бухгалтерський облік (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Нашкерська Г. В.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКо-22сдоцент Нашкерська Г. В.
ЕКо-21сдоцент Нашкерська Г. В.

Опис курсу

Опис_БО1

Оцінювання студентів здійснюється за отриманими результатами на письмовому комбінованому екзамені, письмових модулях на базі e-learning платформ Moodle, Microsoft Teams, а також проводиться поточне оцінювання за активність на практичних заняттях, за виконання самостійних робіт за темами курсу.

25 балів за виконання практичних задач та тестових завдань, участь у дискусійному обговоренні під час практичних занять;

25 балів – модульний контроль, який складається з трьох модулів (МК 1 – 5 балів, МК 2 – 10 балів, МК 3 – 10 балів).

Всього поточне оцінювання – 50 балів.

Письмовий іспит з використанням e-learning платформ Moodle, Microsoft Teams – 50 балів.

Всього 100 балів.

Рекомендована література

Джерела_БО

Рекомендована література

 Основна література:

 

 1. Верига Ю. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 520 с.
 2. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 480 с.
 3. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2004. 464 с.
 4. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид., випр. і доп. Львів: Видавництво ННВК „АТБ» , 2020. 420 с.
 5. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 №996-XIV. / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
 7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 травня 1995 р. № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text.
 8. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text.
 9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.11.1999 №291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text.
 10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.
 11. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. https://zakon.rada.gov.ua.

 

Додаткова література:

 

 1. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. 6-те вид. К.: А.С.К., 2001. 272 с.
 2. Загородній А. Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник: навчальний посібник. К.: Знання, 2010. 1072 с.
 3. Зарудна Н.Я., Кундеус О.М., Яковець Т.А. Облік та нормативно правове забезпечення підприємницької діяльності: навч. посіб. Тернопіль : ТАЙП, 2016. 283 с.
 4. Зінченко О.В., Радіонова Н.Й., Хаустова Н.Й. Бухгалтерський облік : у схемах і таблицях : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 340 с.
 5. Кононова О.Є. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, Вена: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. 102 с.
 6. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Мельник Р.О. Бухгалтерський облік за національними стандартами: підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2003. 328 с.
 7. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: КНЕУ, 2001. 334 с.
 8. Нашкерська Г.В. Концептуальні основи оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2018. № 1. С. 14-21.
 9. Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 426 с.
 10. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. 4-те вид., переробл і доповн. Київ : Знання, 2015. 572 с.

 

Періодичні видання: « Все про бухгалтерський облік» , « Податки і бухгалтерський облік» , « Баланс» , « Дебет-Кредит» , « Інтерактивна бухгалтерія»  Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. URL: https://www.journals.elsevier.com/journalofinternationalaccountingauditingandtaxation. та ін.

 

Інтернет-ресурси:

Сайт Верховної ради України – https://zakon.rada.gov.ua

Сайт Кабінету Міністрів України – www.kmu.gov.ua

Сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua

Електронний каталог Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського – www.nbuv.gov.ua

Сайт газети «Все про бухгалтерський облік» – www.vobu.com.ua

Сайт газети «Дебет-Кредит» – www.dtkt.com.ua

Сайт консультацій для бухгалтерів і аудиторів Бухгалтер911 – https://buhgalter911.com.

 

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2629

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Робоча навчальна програма курсу Бухгалтерський облік

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу Бухгалтерський облік

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус