Бюджетний менеджмент (ЕКФ)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор Кульчицький М. І.ЕКФМ-61с, ЕКФМ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКФМ-61сдоцент Жмурко Н. В.
ЕКФМ-62сдоцент Жмурко Н. В.

Опис курсу

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент”складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності  8.030.508.01 “Фінанси і кредит”.

У фінансовій системі кожної країни одне з провідних місць належить бюджету держави. На відміну від інших сфер і ланок бюджет охоплює все суспільство, кожну юридичну та фізичну особу. Держава спроможна реалізувати свої функції та виконати завдання, лише володіючи централізованим фондом грошових коштів – бюджетом. Вміле державне управління власними бюджетними ресурсами забезпечує розвиток усіх сфер суспільного життя країни, прогрес економіки і науки, оборону і правопорядок, рівень життя населення, соціальне забезпечення тощо. Потреби підприємств , організацій та установ бюджетної сфери задовольняються з допомогою бюджетних асигнувань, без яких їх існування, неможливе.

Зазначені обставини зумовлюють важливість вивчення питань, пов’язаних із сутністю управління бюджетом, особливостями бюджетного планування, виконання бюджету, обліку, контролю та звітності про виконання бюджету.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент” є бюджетні ресурси держави та управління ними, відносини , пов’язані з формуванням та використанням бюджетних ресурсів.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни “Бюджетний менеджмент” забезпечується отриманими знаннями з курсів: “Фінанси”,“Бюджетна система”, “Фінансовий менеджмент”.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент”є теоретико – методологічні основи і організаційно – правовий механізм організації та управління бюджетними ресурсами в Україні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–   Теоретичну та методологічну базу бюджетного менеджменту.

–    Законодавчо – нормативну базу бюджетного менеджменту.

     Відповідну фахову термінологію.

–    Теорію і практику бюджетного процесу

Специфіку взаємодії учасників бюджетного процесу та операцій з бюджетними коштами.

    Технології обслуговування та управління бюджетними потоками.

    Облік, звітність та контроль бюджетних операцій.

 вміти:

  Планувати величину, склад і структуру доходів бюджетів усіх рівнів.

  Розробляти прогноз динаміки розвитку економічних процесів.

Розробляти достатню кількість альтернативних варіантів управлінських рішень на основі використання інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій.

   Визначати шляхи раціонального використання бюджетних коштів, економії видатків бюджетів різних рівнів.

   Розробляти і застосовувати в практичній роботі кошториси доходів і видатків бюджетних установ.

   Ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси органів місцевого самоврядування.

  Формувати базу статистичної інформації необхідної для аналізу економічних проблем.

   Використовувати ресурсні можливості електронних таблиць для виконання аналітичних розрахунків.

   Застосовувати або модифікувати існуючі програмні засоби для розв’язування професійних задач.

   Формувати інформаційну ба­зу аналізу, способи її оброблення, систематизації та подання.

–    Збирати, си­стематизувати і нагромаджувати необхідну для виконання посадових обов’язків нормативно-правову, соціально-економічну, науково-методичну, довідкову та іншу інформацію.

Рекомендована література

  1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к-96-ВР.
  2. Бюджетний кодекс України : офіційний текст. – К.: Атіка.2010. – 128 с.
  3. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №№ 13-14, 15-16, 17. – с. 112.
  4. Бюджетний менеджмент: Підручник / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова, та ін.; За заг. ред. В. Федосова.-К.: КНЕУ, 2004.-864с.
  5. Бюджетний менеджмент: навчальний посібник/ Л.В.Панкевич, М.А.Зварич, П,Я.Могиляк,  Б.І.Хомічак, – К.: Знання, 2006. – 293с.
  6. Бюджетний менеджмент: навчальний посібник / М.І.Кульчицький, О.В.Остафіль. – Л.: ЛНУ, 2012. – 390с.
  7. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни “Бюджетний менеджмент”. Для студентів денної форми навчання. Львів. 2008. – 41 с.
  8. Тестові завдання з курсу “Бюджетний менеджмент” для студентів економічних спеціальностей. Львів. 2010. – 30с.