Державна фінансова інспекція і аудит (ДВВС для спеціальності 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Демків Х. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814

Опис курсу

Навчальна дисципліна

«ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ І АУДИТ»

Анотація дисципліни

Семестр: 8

Викладач: к.е.н., доц. Демків Х.С.

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни: Метою вивчення вибіркової дисципліни «Державна фінансова інспекція і аудит» є ґрунтовне та всестороннє засвоєння студентами базових теоретико-методологічних основ та практичних навичок щодо організації та методики роботи державної фінансової інспекції та аудиту. Вивчення дисципліни спрямоване на  дослідження  методологічного підґрунтя сутності держаного фінансового контролю, основ його організації, методики здійснення перевірочної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: теоретичну та методологічну базу державного фінансового контролю; ключову законодавчу базу, якою регулюється порядок здійснення державного фінансового контролю в Україні; державні органи, уповноважені здійснювати державний фінансовий контроль в Україні; суть, принципи, види і форми державного фінансового контролю; методи здійснення державного фінансового контролю; організаційні принципи державного фінансового контролю; організацію і методику проведення контролю за використанням бюджетних коштів органами Державної аудиторської служби України.

Після вивчення дисципліни студенти мають вміти: організовувати контрольно-перевірочну роботу; застосовувати відповідні методи контролю; визначати види порушень в сфері державного фінансового контролю та правильно застосовувати відповідні санкції; правильно оформляти заключні документи після здійснення перевірочної діяльності (акти перевірок); оцінювати ефективність державного фінансового контролю, його доцільність та правомірність.

Перелік тем:

Тема 1. Державний фінансовий контроль: сутність та метод

Тема 2. Організація та методика контрольної діяльності Державної аудиторської служби України

Тема 3. Рахункова палата в системі державного фінансового контролю

Тема 4. Державний фінансовий аудит: сутність та суб’єкти проведення

Тема 5. Спеціалізований державний фінансовий контроль

Тема 6. Світовий досвід організації ДФК. Напрями та способи підвищення рівня ефективності ДФК в Україні

Рекомендована література

Основна література:

1. Бортняк В.А. Адміністративно-правові основи фінансового контролю в Україні: теорія та практика: монографія. Київ: Саміт-книга, 2023. 295 с.
2. Татарова Т.О. Адміністративно-правові засади фіскального контролю в Україні: монографія. Харків: Факт, 2022. 378 с.
3. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль: підручник. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. 431 с.
4. Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики: монографія / [О.А. Шевчук … [та ін.] ; за загальною редакцією О.А. Шевчука та А.В. Лісового ; Університет державної фіскальної служби в Україні. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. 389 с.
5. Положення про державну фінансову інспецію: затв. положенням Кабміну від 6 серпня 2014 р. № 310. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/310-2014-п#n8

Додаткова література:

6. Бюджетний кодекс України : Закон України № 2456-VI від 08.07 2010 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua
7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua.
8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua
9. Піхоцький В.Ф., Піхоцька О.М. Державний фінансовий контроль : навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 483 с.
10. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: підручник. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 227 с.

11. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=877-16

12. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.93 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12

Інформаційні ресурси:

1. Пошуковий ресурс. URL: www.google.com.ua.
2. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://rada.gov.ua/.
3. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік». URL: http://www.vobu.com.ua/.
4. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua .
5. Офіційний сайт Державної аудиторської служби України. URL: https://dasu.gov.ua

Силабус:

Завантажити силабус