Державне програмування розвитку людського потенціалу національної економіки

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Стефанишин О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Державне програмування розвитку людського потенціалу національної економіки» є формування системи знань щодо сутності державного програмування в соціально-гуманітарній сфері; вивчення особливостей людського розвитку в національній економіці; ознайомлення з інструментарієм розроблення соціальних державних цільових програм; аналіз наукових засад та економічного механізму програмного розвитку людського потенціалу національної економіки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Державне програмування розвитку людського потенціалу національної економіки» є оволодіння фаховими знаннями про механізми формування та реалізації державного програмування в соціально-гуманітарній сфері.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • про предмет і методологічні засади вивчення державного програмування людського потенціалу національної економіки;
 • про закономірності, принципи та чинники розвитку людського потенціалу національної економіки;
 • про пріоритети формування та реалізації соціально-гуманітарних державних цільових програм;
 • методику оцінювання ефективності державних цільових програм людського розвитку;
 • про методичне забезпечення розроблення соціальних цільових програм;
 • про особливості формування державних цільових програм у сфері гуманітарних послуг;
 • про методологічні основи експертної оцінки ходу реалізації державних цільових програм з людського розвитку;
 • про організаційні засади і механізм контролю за виконанням соціальних цільових програм.

вміти :

 • застосовувати понятійний апарат і методологію дослідження державного програмування розвитку людського потенціалу національної економіки
 • формувати пріоритети реалізації соціальних державних цільових програм
 • визначати ефективність соціальних державних цільових програм
 • виявляти особливості формування державних цільових програм у соціально-гуманітарній сфері
 • здійснювати експертну оцінку реалізації соціальних державних цільових програм
 • знати можливості упорядкування програмного розвитку людського потенціалу національної економіки
 • розробити соціально-гуманітарні соціальні програми.

Рекомендована література

Базова:

1. Конституція України. //Відомості Верховної Ради України-1996.-№30.-Ст.141. / Режим доступу: http:// www.zakonrada.gov.ua

2. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 роки) „Шляхом європейської інтеграції” / За ред. Гальчинського А.С. і Гейця В.М. К., Міністерство з економіки та питань європейської інтеграції України, К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416с.

3. Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня //Відомості Верховної Ради України, 2000, №25, ст.195./ Режим доступу: http:// www.zakonrada.gov.ua

4. Закон України „Про державні цільові програми” від 18.03.2004р.№ 1621-ІУ. //Відомості Верховної Ради України, 2004, № 25, ст.352/ Режим доступу: http:// www.zakonrada.gov.ua

5. Закон України „Про державну статистику” //Відомості Верховної Ради України №2938-VІ (2938-17) від 13.01.2011 р./ Режим доступу: http:// www.zakonrada.gov.ua

6. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р.№280/97-ВР/Режим доступу: http:// www.zakonrada.gov.ua

7. Закон України „Про Рахункову палату”від 11.07.1996р.№315/96/ВР./ Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua

8. Концепція сталого розвитку (проект) // Світ. – 1997. – №12. – 22 с.

9. Наказ Міністерства фінансів України „ Про паспорти бюджетних програм”від 29.12.2002р.№1098. / Режим доступу: http:// www.zakonrada.gov.ua

10. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Концепції загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017 року” від 18.09.2007 р.

11. Постанова Кабінету Міністрів України № 1007 від 21 липня 2006 року „Про затвердження стратегій регіонального розвитку на період до 2015 року”

12. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний аспекти: моногр / Міжнародна рада з науки (ІСЗИ) [та ін.];наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ „КПІ”, 2010. – Ч.1. „Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей”. – 282 с.

13. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний аспекти: моногр / Міжнародна рада з науки (ІСЗИ) [та ін.];наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ „КПІ”, 2010. – Ч.2. „Україна в індикаторах сталого розвитку”. – 280 с.

14. Борейко Володимир Іванович. Державне регулювання соціально- економічного розвитку (теорія, методологія, проблеми) / Національний ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2008. — 379c.

15. Воронков A.A. Методы анализа и оценки государственных программ в США. — М.: Наука, 1986. – 192 с.

16. Геєць В.М., Амоша О.І., Приходько Т.І., Александрова В. П., Близнюк В. В.. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / НАН України; Інститут економіки та прогнозування / В.М. Геєць (ред.). — К. : Наукова думка, 2008. — 384с.

17. Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Кизим М. О., Дубровіна Н.А. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підруч. для студ. ВНЗ / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2008. — 396с.

18. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 – 240 с.

19. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред.. В.М. Гейця. – К.: Фенікс, 2003. – 106 с.

20. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: [моногр.] / Л. Лисяк .–. :ДННУ АФУ, 2009.–600с.

21. Основи стійкого розвитку: посібник / За аг ред.. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми: ВТД „Універсальна книга”, 2006. – 325 с.

22. Стефанишин О. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 306 с.

Допоміжна:

1. Агафонов В.А. Анализ стратегий и разработка комплексных программ / В.А. Агафонов ; отв. ред. В.Л. Тамбовцев. – М. : Наука, 1990. – 214 с.

2. Багратян Г.А. Світова криза та Україна: проблеми і нові підходи до фінансового регулювання / Г.А. Багратян, І.С. Кравченко // Фінанси України. – 2009. – №9. – С. 33-41.

3. Белінська Г.В. Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах / Г.В. Белінська, С.В. Кульпінський // Фінанси України. – 2010. – №1. – С. 66-76.

4. Богдан Г.П. Глобальна фінансова криза та виклики для економічної політики в посткризовий період / Г.П. Богдан // Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 3-14.

5. Брайсон Джон М. Стратегічне планування для державних і неприбуткових організацій : [перекл. з англ. А. Кам’янець] / Д.М. Брайсон. – Львів Літопис, 2004. – 350 с.

6. Буковинська С.А. Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток України та деякі заходи з досягнення фінансової стабільності / С.А. Буковинська // Фінанси України. – 2010. – №11. – С. 10-30.

7. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективних суспільств / Б. Гаврилишин. – К. : Основи, 1993.

8. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування / Б.Є. Грабовецький. – К. : Вінницький держ. тех. ун-т, 2003. – 188 с.

9. Воротін В. Теорії соціально-економічних трансформацій і становлення економічного устрою ринкової економіки / В. Воторін // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2002. – №2. – С. 73-81.

10. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка : [монографія] / Л.С. Гринів. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 240 с.

11. Гринів Л.С. Національна економіка : [посібник] / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак. – Львів : Магнолія, 2008.

12. Грідасов В.М. Інвестування : [навч. посібник] / В.М. Грідасов, С.В. Кравченко, О.Є. Ісаєва. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 164 с.

13. Грінберг Р. Інституційні уроки ринкових трансформацій / Р. Грінберг // Економіка України. – 2011. – №1. – С. 27-37.

14. Даниленко А.А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій / А.А. Даниленко // Фінанси України. – 2009. – №4. – С. 94 108.

15. Диба М.І. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні / М.І. Диба, Є.С. Осадчий // Фінанси України. – 2009. – №11. – С. 35 46.

16. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть. Нові пріоритети: [монографія] / М.І. Долішній. – К. : Наукова думка, 2006. – 512 с.

17. Домарадзька Г.С. Прогнозування і макроекономічне планування : [навч. посібник] / Г.С. Домарадзька, Т.М. Гладун, Р.В. Фещур. – Львів : Магнолія, 2007. – 210 с.

18. Дорошенко І.В. Причини і наслідки кризи єврозони: уроки для України / І.В. Дорошенко // Фінанси України. – 2010. – №12. – С. 58 68.

19. Економетрія : навч. посібник / [В.І. Єлейко, І.М. Копич, Р.Д. Боднар, М.Я. Демчишин]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2007. – 352 с.

20. Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності : [навч. посібник] / Б.Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 456 с.

21. Заблоцький Б.Ф. Національна економіка : [підручник] / Б.Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 582 с.

22. Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка : [посібник] / Б.Ф. Заблоцький. – К. : Вид. центр «Академія», 2004. – 512 с.

23. Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка : [навч. посібник] / Б.Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 548 с.

24. Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка : [посібник] / Б.Ф. Заблоцький. – К. : Вид. центр «Академія», 2002. – 368 с.

25. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – №36.

26. Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури : [монографія] / О.М. Іваницька. – К. : НАДУ, 2005. – 273 с.

27. Йохна М.В. Економіка і організація інноваційної діяльності : [навч. посібник] / М.В. Йохна, В.В. Стадник. – К. : Вид. центр «Академія», 2005. – 400 с.

28. Коваленко Ю.М. Структуризація сучасного фінансового ринку / Ю.М. Коваленко // Фінанси України. – 2010. – №9. – С. 80 86.

29. Козюк В.В. Експансія кредиту в системі макрофінансових дисбалансів / В.В. Козюк // Фінанси України. – 2010. – №1. – С. 54 65.

30. Колісник М.К. Фінансовий ринок : [навч. посібник] / М.К. Колісник, О.О. Маслюк, Є.М. Романів. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2004. – 191 с.

31. Конституція України : [зі змінами та доповненнями] / ФОП Співак Т.К. – Харків: Вид. дім «Весна», 2010. – 47 с.

32. Косянчук Т.Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : [навч. посібник] / Т.Ф. Косянчук, В.В. Швед. – Львів: Новий світ-2000, 2010. – 293 с.

33. Кочура Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки : [навч. посібник] / Є.В. Кочура, В.М. Косарєв. – К. : Центр навч. літ-ри, 2008. – 236 с.

34. Кравців В.С. Регіональна економічна політика в Україні (Теорія формування, методи реалізації) / В.С. Кравців. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАНУ, 2007. – 336 с.

35. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент : [навч. посібник] / Н.В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.

36. Крупка М.І. Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки / М.І. Крупка // Фінанси України. – 2009. – №12. – С. 104 116.

37. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку України / М.І. Крупка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 608 с.

38. Кузнєцова А.Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності : [монографія] / А.Я. Кузнєцова. – Львів: Львів. банк. ін-т НБУ, 2005. – 367 с.

39. Кузьмін О.Є. Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегії машинобудівних підприємств / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин // Фінанси України. – 2008. – №8. – С. 102 110.

40. Лесечко М.Д. Стратегічне планування [навч. посібник] / М.Д. Лесечко, Р.М. Рудніцька. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 76 с.

41. Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України / О.К. Малютін // Фінанси України. – 2010. – №3. – С. 92-100.

42. Михасюк І.Р. Планово-ринкове регулювання економіки / І.Р. Михасюк. – Львів, ЛДУ, 1990. – 54 с.

43. Міщенко С.В. Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку України / С.В. Міщенко // Фінанси України. – 2010. – №7. – С. 35 49.

44. Мочерний С.В. Політична економія : [навч. посібник] / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.В. Фомішин. – Херсон: Вид-во «Дніпро», 2002. – 794 с.

45. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика [пер. с англ.]. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 736 с.

46. Планирование экономического и социального развития регионов : [учебн. пособие для вузов по специальности «Экономическое и социальное планирование»]. – К. :Лыбидь, 1990. – 352 с.

47. Планування ділового розвитку фірми : [навч. посібник] / В.Р. Кучеренко, Е.А. Кузнєцова, В.А. Карнов, О.С. Маркібай. Вид. 2 ге, випр. та перероб. – Харків : Бурун-книга, 2010. – 352 с.

48. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник] / За ред. О.М. Свінцицької. – К. Контор, 2009. – 264 с.

49. Планування та прогнозування в умовах ринку [навч. посібник] / В.Г. Воронкова, С.Л. Катаєв, А.М. Каченко та ін. ; Під ред. В.Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2006. – 607 с.

50. Плескач В.Л. Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм / В.Л. Плескач, Ю.Г. Желябовський // Фінанси України. – 2009. – №1. – С. 58 72.

51. Прядко В.В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи / В.В. Прядко, Н.С. Островська // Фінанси України. – 2009. – №11. – С. 73 77.

52. Смехов Б.М. Логика планирования / Б.М. Смехов. – М. : Экономика, 1987. – 230 с.

53. Целевые комплексные программы развития производства : [метод. вопросы] / АН УССР. Ин-т экономики промышленности. Научный совет по проблеме «Оптимальное планирование и управление народным хозяйством». – К.: Наукова думка, 1986. – 245 с.

54. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин. – М. Издат.-торг. корпорация «Дашков и К», 2003. – 544 с.

55. Шелудько Н.М. Зовнішні запозичення банків України: тенденції, проблеми, перспективи / Н.М. Шелудько // Економіка і прогнозування. – 2007. – №1. – С. 130-136.

56. Школьник О.В. Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України / О.В. Школьник, В.М. Кремень // Фінанси України. – 2009. – №9. – С. 34-43.

57. Шумська С.С. Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України / С.С. Шумська // Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 38-49.