Стефанишин Ольга Василівна

Посада: професор кафедри економіки України

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Курси

Публікації

Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 315 с. – 72 іл.

Статті

Стефанишин О.В.,Лисяк Л. В., Качула С.В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФІНАНСУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.// Ефективна економіка. 2020. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8187 (Accessed 30 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.7

Стефанишин О.В.,Качула С.В.,  Абдін А.В. Бюджетний потенціал та фінансове забезпечення охорони здоров’я в Україні в умовах реалізації стратегії сталого розвитку//Науковий погляд: економіка та управління.Випуск 3(68).С.109-115.

Стефанишин О. В., Стефанишин М.В. Людський інтелектуальний потенціал – пріоритетна складова економічного потенціалу України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. — 2018. Випуск 55. — С.

Стефанишин О. В. Молодіжне підприємництво: інституційне і фінансове стимулю-вання його розвитку в Україні – European Journal of Economics and Management.Volume 2, Issue 4. 2018,  Praha. Р.15-24.

Стефанишин О., Стефанишин Емоційний інтелект і його роль у створенні  інноваційної економіки в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 39. Ч.2. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. С.166-172.

Стефанишин О. Удосконалення людського потенціалу України /European Journal of Economics and Management/-Volume 3, Issuese 4. 2017, Praha/ – P.51-56.

Стефанишин О. В. Структурне реформування національної економіки: методологічні та інституційні аспекти // Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. №13. с. 83-84.

Стефанишин О.В. Дослідник економічної україніки. До 85-річчя від дня народження професора С.М.Злупка / О.В.Стефанишин, М.В.Кічурчак // Економіка України. – 2016. – № 7. – С. 93–99.;

Стефанишин О. В. Філософія освіти  і модерний людський потенціал України/ /Вісник

Львівського університету. – Серія екон. Львів, 2015. – Вип.52.– С.168-176.;

Стефанишин О., Стефанишин М. Підприємництво: інституційне і фінансове сприяння його розвитку в Україні //Формування ринкової економіки в Україні.– Львів, 2016.–Вип.35, ч.ІІ. – С.228-235.;

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Стефанишин О.В. РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА І ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ТЕРИТОРІЙ//МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2020 р., м. Херсон).С.271-273.

Стефанишин Ольга. Людський інтелектуальний потенціал у інформаційному суспільстві//Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”17-18 жовтня 2019 року. Львів. 2019, с.114-117

Біографія

У Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочала працювати з вересня 1994 р. на посаді доцента кафедри економіки України до 2007 р. У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему:«Людський потенціал економіки України (політико-економічний аналіз)». Одночасно впродовж 2004–2008 рр. працювала професором у Люблінському технічному університеті, де викладала навчальні дисципліни «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Основи менеджменту». З 2007 р. і по даний час є доктором економічних наук, професором кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка.

Заснувала наукову школу з розвитку, стратегічного планування та програмування людського інтелектуального потенціалу, застосування глобальних форм його реалізації, в тім числі шляхом започаткування інноваційного молодіжного  підприємництва  в українській економіці. Є автором понад 140 наукових праць, серед яких одна одноосібна монографія та чотири колективні, 9 навчальних посібників, наукові статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Працювала і працює в спеціалізованих радах: Д 56.082.01 (Тернопільський національний економічний університет); Д 35.051.01 та Д.35.051.22 (Львівський національний університет імені Івана Франка). Є членом Вченої ради економічного факультету Львівського національного університету  імені Івана Франка

Загальний науково-педагогічний стаж становить понад 40 років. Читає лекції з предметів: «Основи економіки» – для студентів четвертого курсу педагогічного факультету і третього курсу факультету електроніки, «Економіка і організація малого бізнесу» – для студентів четвертого  курсу педагогічного факультету, «Сучасні проблеми економіки» – для студентів п’ятого курсу факультету прикладної математики та інформатики, «Державне програмування розвитку людського потенціалу національної економіки України» – для студентів п’ятого курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка,

Наукові інтереси: формування і розвиток людського потенціалу інформаційної економіки України, дослідження макроекономічних аспектів функціонування національного ринку праці та перспективи впровадження інноваційних форм зайнятості молоді, в тім числі інноваційного молодіжного підприємництва.

Методичні матеріали

Силабус з навчальної дисципліни «Основи економічної науки», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності «Маркетинг», економічний факультет, денне відділення

Плани практичних занять навчальної дисципліни “Аналітична економія” для студентів юридичного факультету / Стефанишин О.В., Квак М.В., Теребух М.І. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2020.

Силабус вибіркової навчальної дисципліни “Підприємництво в територіальних громадах” для здобувачів зі спеціальності «Економічне програмування та бізнес-планування», денне відділення /О.В.Стефанишин – Львів, 2020. – 11 с.

Економічна теорія: навч. посібник/[О.В.Стефанишин,М.В.Квак,М.В.Кічурчак,М.І. Теребух].Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015.–336с.

Злупко С. Основи регіонології: навч. посіб.: / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Стефанишин О.В.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.–234с.

Стефанишин О. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки : – навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Ольга Стефанишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 306 с.

Розклад