Державне програмування розвитку рекреаційної індустрії

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Кривень О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи знань про методологію та особливості процесу формування та виконання цільових програм розвитку рекреаційної індустрії.

Основні завдання вивчення дисципліни: засвоїти теоретичні основи державного програмування розвитку рекреаційної індустрії в Україні; навчитися застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: категоріальний апарат даної навчальної дисципліни; методологічні проблеми екологічно збалансованого розвитку рекреаційної індустрії в національній економіці України; моделі та функції державного регулювання розвитку рекреаційної індустрії; етапи, структурні елементи та особливості формування й виконання програм розвитку рекреаційної індустрії в Україні; методологічні основи планування і прогнозування розвитку валеологічних інноваційних центрів; основні положення законодавчих та нормативно-правових актів в системі державного програмування розвитку рекреаційної індустрії; особливості організаційно-управлінського забезпечення державного програмування та реалізації інвестиційної стратегії розвитку рекреаційної індустрії; принципи, функції та завдання стратегічного інвестиційного планування рекреаційного господарства; методичні засади визначення інвестиційної привабливості рекреаційних територій; зарубіжний досвід державного регулювання розвитку рекреаційної індустрії.

вміти: проводити оцінку природних рекреаційних ресурсів та комплексну оцінку рекреаційних територій; проводити аналіз розвитку рекреаційної індустрії в регіоні для формування відповідної регіональної цільової програми; проводити порівняльний аналіз регіональних цільових програм розвитку рекреаційної індустрії, давати оцінку якості та ефективності виконання даних програм; будувати концептуальну модель регіональної цільової програми розвитку рекреаційної індустрії; визначати інвестиційну привабливість рекреаційних територій, а також ризики при формуванні інвестиційної стратегії розвитку рекреаційної індустрії, проводити оцінку інвестиційної діяльності в рекреаційному господарстві; використовувати зарубіжний досвід державного програмування розвитку рекреаційної індустрії.

Рекомендована література

Базова

Нормативні документи

 1. Про державні цільові програми [Електронний ресурс]: Закон України від 18.03.2004 р. – №1621-IV. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
 2. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки [Електронний ресурс]: Закон України від 21.09.2000 №1989-III. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1989-14
 3. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. №583. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-%D1%80.
 4. Про затвердження державної цільової соціальної програми розвитку спортивної та туристичної інфраструктури на 2011-2022 рр. [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. №707. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/707-2011-п
 5. Про затвердження Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.10.2012 р. №491. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2146-12
 6. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки України від 4.12.2006 р. – № 367. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME06796.html
 7. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки України від 24.06.2010 р. – №742. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME100608.html
 8. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. – №106. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-п
 9. Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.2001 р. – №562. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1050.522.0
 10. Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 21.02.2007 р. – № 136/2007. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/136/2007
 11. Про курорти [Електронний ресурс]: Закон України від 05.10.2000 р. – №2026-III. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2026-14
 12. Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу „Курортополіс Трускавець” [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.1999 р. №1441. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1441-99-п
 13. Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6.08.2008 р. №1088-р. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1088-2008-р .
 14. Про туризм [Електронний ресурс]: Закон України від 15.09.1995 р. – № 324/95-ВР. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
 15. Програма розвитку туризму та рекреації в Львівській області на 2011-2013 роки/ Затверджено рішення Львівської обласної ради від 24.05. 2011. – № 136.
 16. Програма розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2014 – 2017 роки/ Затверджено рішення Львівської обласної ради від 29.04. 2014. – № 1087.
 17. Програма розвитку туризму у Хмельницькій області на 2013 – 2015 роки/ Затверджено рішенням обласної ради від 19.06.2013.
 18. Програма розвитку туристично-рекреаційної галузі Одеської області на 2011-2015роки/ Затверджено рішенням обласної ради від 24.04.2011.

Підручники, навчальні посібники, монографії, статистичні щорічники

 1. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: навч. посіб./ О.О.Бейдик. – К.: Альтерпрес, 2009. – 400 с.
 2. Величко В.В. Організація рекреаційних послуг: навч. посібник/ В.В.Величко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – 202с.
 3. Гавриленко О.П. Екогеографія України: навч. посібник/ О.П.Гавриленко. – К., 2008. 646с.
 4. Герасименко В.Г., Горбань Г.П. Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник./ За ред. В.Ф. Семенова –Одеса, 2011. – 225с.
 5. Готелі та інші місця для тимчасового проживання [Електронний ресурс]/ Державний комітет статистики України. – К.: Держкомстат України, 2011. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
 6. Гринів Л.С. Екологічна економіка: навч. посібник/ Л.С.Гринів. – Львів, 2008.
 7. Гринів Л.С. Регіональні цільові програми: навч. посібник/ Л.С.Гринів. – Львів, 2010. – 156с.
 8. Гулич О.І., Гринів Л.С., Герасимчук Н.М. Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і курортних центрів/ О.І.Гулич, Л.С.Гринів, Н.М.Герасимчук/ НАН України, ІРД – Львів, 2007. – 52с.
 9. Гулич О.І. Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій: питання теорії і практики: Монографія/ О.І.Гулич. – Львів: ІРД НАН України, 2007. – 208с.
 10. Дорогунцов С.І. Екологія: підручник/ С.І.Дорогунцов, К.Ф.Коценко, М.А.Хвесик та ін.. – К., 2005.
 11. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія/ за ред. проф. Л.С.Гринів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
 12. Колективні засоби розміщування [Електронний ресурс]/ Державний комітет статистики України. – К.: Держкомстат України, 2014. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
 13. Кравців B.C., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери: наук. вид./ B.C.Кравців, Л.С.Гринів, М.В.Копач, С.П.Кузик; НАН України ІРД. – Львів, 1999. – 78с.
 14. Одрехівський М.В. Валеологічні інноваційні центри: економічні проблеми, створення і функціонування: Монографія. – Львів, 1997. – 144с.
 15. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок, туризм в Україні// Статистичний бюлетень. – К., 2001. – 99с.
 16. Славік Р.В. Формування інвестиційної стратегії розвитку рекреаційного господарства України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. за спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством/ Р.В.Славік. – Львів, 2013. – 21с.
 17. Ткаченко Т. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: Монографія. – К., 2012. – 537с.
 18. Туризм и устойчивое развитие. Доклад Генерального секретаря ООН/ Комиссия по устойчивому развитию. Сессия (7, 1999). – Нью-Йорк: ООН, 1999.
 19. Туристичні потоки [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – К.: Держкомстат України, 2014. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
 20. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія/ Н.В.Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 312с.
 21. Хвесик М.А. Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального природокористування в Україні/ [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика, д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»]. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 64 с.
 22. Черчик Л.М. Оцінка рівня привабливості розвитку рекреаційного природокористування для регіонів України/ Л.М.Черчик. – Луцьк: Видавничий центр ЛДТУ, 2006. – 120с.
 23. Черчик Л.М. Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка [Текст] : монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 235 с.

Допоміжна

Наукові статті

 1. Біланюк О. Сучасний стан та перспективи розвитку сфери туризму в українсько-польському транскордонному регіоні/ О.Біланюк// Вісник львівського університету. Серія географічна. 2013. – Вип. 43. – Ч.2. С.14–19.
 2. Вуйцик О. Вплив рекреаційно-туристичного комплексу на розвиток економіки держави/ О.Вуйцик// Вісник Львівського університету. Серія „міжнародні відносини”. – 2008. – Вип.24. – С.35-42.
 3. Горун В. Оцінка рекреаційно-ресурсного потенціалу території Одеської області/ В.Горун// Вісник ЛНУ імені І.Франка. – Серія географічна. – 2013. – Вип. 43. – Ч.І. – С.24-31.
 4. Гринів Л., Славік Р. Рекреаційне господарство як об’єкт інвестиційного управління// Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2010. – Випуск 43. – С.13-19.
 5. Гулич О. Науково-методичні підходи та алгоритм розробки регіональних програм розвитку рекреаційної сфери/ О.Гулич// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи (Збірник наукових праць)/ НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2004. – Вип.1 (XLV).
 6. Гуслякова О.Ю. Розробка регіональних цільових програм розвитку туристичної індустрії/ О.Ю.Гуслякова. – Держава та регіони. – 2012. – №2. – С.155-158.
 7. Данілова Н.А. Кліматичні ресурси/ Н.А.Данілова// Рекреаційні ресурси: Проблеми раціонального використання. – М: Наука, 2010. – С.16-30.
 8. Дащук Ю.Є Методичний підхід до оцінки рівня розвитку рекреаційного потенціалу регіону [Текст]/ Ю.Є.Дащук // Економічний аналіз: зб. наук. праць/ Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І.Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Том 14. – №1. – 369с. – С. 64–70.
 9. Дащук Ю.Є. Аналіз складових рекреаційного потенціалу регіону/ Ю.Є. Дащук// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – №7 (178). – Луганськ. – 2012. – 360 с. – С.71–76.
 10. Добуш Ю.Я. Перспективи впровадження маркетингу в організаційно-управлінський механізм регулювання ринку рекреаційних послуг [Електронний ресурс]/ Ю.Я.Добуш. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12289/1/009_Perspektivi%20vprovadzh_63_71_706.pdf
 11. Дуднікова І.І. Соціально-економічні проблеми рекреаційного природокористування/ І.І.Дуднікова// Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2013. – №52. – С.65-71.
 12. Ільїна М.В. Стан, динаміка та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу України в контексті глобальних економічних процесів/ М.В.Ільїна// Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2012. – С.106-113.
 13. Кислий В.М. Роль та місце природно-рекреаційної сфери в системі територіально-економічних відносин/ В.М.Кислий, Г.М.Шевченко// Екологічний менеджмент у загальній системі управління : Тези сьомої щорічної Всеукраїнської наукової конференції 24-25 квітня 2007 року. — Суми : СумДУ, 2007. — С. 31-34.
 14. Кифяк О.В. Туризм як фактор вдосконалення галузевої структури регіональної економіки/ О.В.Кифяк// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2010. – Вип.4.
 15. Кривень О.В., Ходико Д.І. Кривень О.В., Ходико Д.І. Вдосконалення фінансування регіональних цільових програм розвитку туристичної сфери в Україні// Формування ринкової економіки в Україні. – – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
 16. Матвієнко Н.М., Озеранська Г.О. Туристична політика та програми розвитку туризму в Нідерландах/ Н.М.Матвієнко, Г.О.Озеранська//
 17. Михайліченко Г.І. Вектори сучасних трансформацій системи державного регулювання інноваційного розвитку туризму/ Г.І.Михайліченко// Інноваційна економіка. – 2012. – №7. – С.39-45.
 18. Мігущенко Ю.В. Напрями регулювання структурних диспропорцій в туристичній сфері країн центрально-східної та південної Європи: досвід для України в контексті розширеної зони вільної торгівлі / Ю.В. Мігущенко. – Режим доступу: www.niss.lviv.ua.
 19. Решетнікова Л.М. Інституційний механізм регулювання ринку туристичних послуг в Україні/ Л.М.Решетнікова// Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – №1.
 20. Семенов В.Ф. Державне регулювання та управління регіональним розвитком туризму/ В.Ф.Семенов// Экономика и управление. – 2010. – №1 – С.40-44.
 21. Славік Р. Оцінювання інвестиційної привабливості рекреаційних територій Закарпатської області/ Р.Славік// Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12 (150). – С.132-137.
 22. Соловйов. Д.І. Аналіз тенденцій розвитку туристичної сфери України та науково-методичні напрями вдосконалення її державного регулювання/ Д.І.Соловйов// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – №1(9). – С.70-73.
 23. Соловйова О. Регіональна політика розвитку рекреаційних послуг в Україні/ О.Соловйова//Ефективність державного управління. – 2010. – №22. – С.106-111.
 24. Харічков С.К. Регіональна парадигма цільової програми розвитку рекреації та туризму/ С.К.Харічков, І.М.Дишловий, С.Г.Нездоймінов// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №2. – С.221-230.
 25. ХодикоД.І., Кривень О.В. Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій/ Д.І.Ходико, О.В.Кривень// Регіональна економіка. – 2015. – №4. – С.81-89.
 26. Худо В. Інвестиційні можливості туристичної сфери України / В. Худо //Вісник Львів. Ун-ту. – 2010. – № 24. – С. 531–538.