Кривень Олександра Василівна

Посада: доцент кафедри економіки України

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Курси

Публікації

Кривень О.В. Світовий досвід залучення інвестицій в рекреаційно-туристичну сферу: можливості використання в Україні/ О.В. Кривень// Інфраструктура ринку. – 2019. – №30. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-inf.od.ua/uk/30-2019 (IndexCopernicus)

Кривень О.В., Назаркевич І.Б. Рекреаційно-туристичні кластери як ефективний інструмент реалізації державної політики у рекреаційній сфері/ О.В. Кривень, І.Б. Назаркевич// Науковий вісник НЛТУ України. Серія  економічна. – 2019. – Вип.28.6. IndexCopernicus)

Кривень О.В. Методичні підходи до формування моделі екологічно збалансованої економіки/ О.В. Кривень// Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип.55. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.

Досвід упровадження концепції освіти для сталого розвитку кафедрою економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка /О.В.Кривень, М.І.Теребух, Д.І.Ходико, А.М.Сторожук.// Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна.-2016.-№ 26-2-с.315-322.

Кривень О.В. Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій / О.В. Кривень, Д. І. Ходико // Регіональна економіка. — 2015. – №4. — С. 81-89. ;

Kryven O.V. Formulation of the economic mechanism of ecologically balanced natural resource management in the context of the world environmental constitution// World Environmental Constitution. Methodological Foundation/ Edited by Prof., Dr. Yuriy Tunytsya – Lviv: Ukrainian National Forestry University Press, 2014. – P.215-220.

Біографія

У 2002 р. закінчила економічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. У 1997–2002 рр. – лаборант, а у 2002–2005 рр. – аспірант кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Природний капітал в системі формування екологічно збалансованої економіки». У 2003–2008 рр. – асистент, а з 2009 р. і по даний час – доцент кафедри економіки України. У 2011 р. присвоєно наукове звання доцента кафедри економіки України. У 2012 р. проходила стажування у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на кафедрі державного управління та місцевого самоврядування.

Автор понад 40 наукових праць, понад 25 з яких опубліковані у фахових виданнях. Співавтор колективних монографій «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009) та «Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади», ч.2 (Львів, 2011), «Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи» (Львів, 2014).

Наукові інтереси: теоретико-методологічні та прикладні проблеми екологічно збалансованого розвитку національної економіки, державне та регіональне цільове програмування, проблеми збереження природного капіталу.

Методичні матеріали

Теребух М. І., Кривень О.В. Аналітична економіка. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за галуззю знань 08 «Право», за спеціальністю 081 „Право” у межах освітньо-професійного рівня „Бакалавр”. – Львів: ЛНУ ім. Івана
Франка, 2023. – 15 с.

Кривень О.В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна конкурентоспроможність територій». – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – 30 с.

Гринів Л.С. Економіка рекреаційної сфери : навч. посібник / Л. С. Гринів, Р. В. Славік, О. В. Кривень. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 416 с.

Силабуси навчальних дисциплін “Стале підприємництво“, “Економічна конкурентоспроможність територій“, “Бізнес-планування“, “Основи економіки та підприємництва“, “Економіка і бізнес-планування“.

Навчальні програми дисциплін “Економіка розвитку рекреаційних територій“, “Економічна конкурентоспроможність територій“.

Розклад