Державне регулювання цифровізації банківської системи

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Лобозинська С. М.ЕКБМ-61с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКБМ-61спрофесор Лобозинська С. М.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Державне регулювання цифровізації банківської системи» є підготовка фахівців високої кваліфікації, здатних самостійно здійснювати на належному рівні аналіз стану цифрової трансформації банківської системи та критично оцінювати правильність застосування державних інструментів керівними органами країни, а також формування у студентів вмінь самостійно визначати ефективні методики та процедури державного регулювання впливу чинників на ключові індикатори диджиталізації банківської системи країни.
Цілі вивчення дисципліни: надати студентам основи знань з державного регулювання цифровізації банківської системи, сформувати вміння володіти його інструментарієм з тим, щоб у практичній діяльності майбутні фахівці вміли самостійно приймати рішення про правильність його застосування.

знати:
– предмет, структуру та головні поняття курсу «Державне регулювання цифровізації банківської системи»; сутність та особливості механізму державного регулювання банківської системи;
– роль НБУ у регулюванні диджиталізації банківської діяльності;
– особливості правового регулювання цифрової трансформації банківського ринку;
– концептуальні підходи до застосування інструментарію державної політики у регулюванні цифрової трансформації банківської системи;
– підходи до регулювання банківських технологічних інновацій;
– процес організації системи регулювання за діяльністю необанків;
– державний інструментарій розбудови еко-системи цифровізації банківського ринку;
– теоретико-методичні основи побудови державної політики в організації нагляду та контролінгу за діяльністю банків при використанні цифрових технологій;
– основні механізми захисту прав споживачів цифрових фінансових послуг.
вміти:
– розмежовувати поняття державне регулювання, регулювання процесу цифрової трансформації, регулювання технологічних інновацій та необанків;
– виокремлювати концептуальні підходи до підбору адекватних інструментів регулювання технологічних інновацій в банівництві;
– проводити діагностику фінансової нестабільності та розробляти інструментарій превентивних заходів щодо неналежної діяльності банків при використанні цифрових технологій;
– встановлювати нагляд за операційним ризиком при реалізації цифрових послуг та ризиком шахрайства при наданні електронних послуг;
– застосовувати заходи, спрямовані на регламентацію використання інтегрованих систем обробки цифрової інформації;
– визначати функціональну спрямованість державної політики підтримки фінансово-технологічних стартапів;
– обирати інструментарій регулювання порядку застосування в банківництві технології блокчейну;
– проводити моніторинг за дотриманням прав споживачів ринку цифрових фінансових послуг.

Рекомендована література

1. Digital Financial Services: Challenges and Opportunities for Emerging Market Banks [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4e45d83f-e049-41d3-8378- 2e388ffc1594/EMCompass+Note+42+DFS+Challenges+updated.pdf?MOD=AJP ERES
2. Opportunities and challenges for banking regulation and supervision in the digital age [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.suerf.org/policynotes/2511/opportunities-and-challenges-forbanking-regulation-and-supervision-in-the-digital-age/html
3. Lobozynska S. State Policy of Consumer Protection in the Digital Financial Services Market in Ukraine // Finanse i Pravo Finansowe (Journal of Finance and Financial Law). – Czerwiec/June 2020. Vol. 2(26). P. 51-62.
4. Лобозинська С. М. Державне регулювання банківської системи України/ В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 416 с.
5. Андрушків І. П., Надієвець Л. М – Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід – Проблеми економіки № 4 (38) – Київ – 2018; 36 3.
6. Беззаперечні тренди карткового ринку у 2020 році – розрахунки в Інтернеті та безконтактні платежі./ Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bezzaperechni-trendi-kartkovogo-rinku-u-2020-rotsi–rozrahunki-v-interneti-ta-bezkontaktni-plateji
7. Бондаренко Л.П. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку [Електронний ресурс] / Л.П. Бондаренко, М. П. Політило// Інвестиції: практика та досвід. – 2018.— № 3. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?n=3&y=2018
8. Верховодов А. Цифрова трансформація і Давос 2019: загальна картина. 25.02.2019. URL: https://medium.com/@untone
9. Волосович С.В. Домінанти технологічних інно-вацій у фінансовій сфері / С.В. Волосович // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць вче- них і аспірантів. — 2017. — No33-1. — С. 15—22.
10. Гетьман Л.Г. Напрями розвитку інноваційної діяльності у банківській сфері. Международный научный журнал «Интернаука». 2016. № 12 (22), 2 т. С. 49-54.
11. Дем’янчук М. А. Стратегічні напрямки розвитку електронних банківських послуг на основі використання сучасних технологій в Україні [Електронний ресурс] / М. А. Дем’янчук, Є. В. Сургай // Молодий вчений. — 2018. — №11. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/97.pdf
12. Деркач А.О., Корнєєва М. В., Абакуменко О. В. – Діджиталізація банківського сектору України – Чернігівський національний технологічний університет – Фінансові дослідження № 1 (1) – Чернігів – 2016.
13. Діджиталізація private banking [Електронний ресурс] – Інтернет доступ : https://business. ua/finansy/item/2118-didzhitalizatsiia-private-banking;
14. Дослідження USAID «Опитування українських банків та фінтехкомпаній – 2019». URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/12/FinTech-Survey-Report_UKR_12-12-2019.pdf
15. Закону України “Про платіжні послуги” (PSD2)./ Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/payments/psd2
16. Інновації в сфері банківських та фінансових послуг. Реалії та майбутнє [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tvoigroshi.com.ua/uk/novosti/innovacii-v-sfere-bankovskih-ifinansovyh-uslug
17. Інновації в сфері банківських та фінансових послуг. Реалії та майбутнє. URL: https://tvoigroshi.com.ua/uk/novosti/innovacii-v-sfere-bankovskih-i-finansovyhuslug
18. Карчева Г.Т., Огородня Д.В., Опенько В.А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки / Г.Т. Карчева, Д.В. Огородня, В.А. Опенько / Фінансовий простір. — 2017. — No 3 (27). — С. 13—21.
19. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018— 2020 роки [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/67-2018-%D1%80
20. Корнівська В. О. Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації / В. О. Коренівська // Проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. 254-261.
21. Кузнєцова Л. В. Проблеми активізації процесів розвитку банківських інновацій в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 4. С. 9-13.
22. Необанки: майбутнє або тупикова гілка розвитку банківської системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://news.finance.ua/ua/news/- /403187/neobanky-majbutnye-abo-tupykova-gilka-rozvytku-bankivskoyi-systemy
23. Охлопков А. В. Банковские инновации и особенности их реализации в современном банковском секторе Росси. – [Електронний ресурс] / А. В. Охлопков. – Режим доступу: http://www.ini21.ru/arhiv/1-2-11/1217.php
24. Ощадбанк у партнерстві з Visa запускає сервіс ОщадPAY на базі технології Visa Tap to Phone для приймання безконтактних платежів у смартфонах./ Офіційний сайт АТ «Ощадбанк». URL: https://www.oschadbank.ua/ua/press-service/news/oschadbank-u-partnerstvi-z-visa-zapuskae-servis-oschadpay-na-bazi-tekhnologii
25. Подводим итоги: лучшие украинские финтех-стартапы 2019 года./ PAYSPACE MAGAZINE. 16.11.2019. URL: https://psm7.com/fintech/luchshie-fintex-startapy-2018.html
26. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: затверджено Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 р. №65. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20
27. Про Систему BankID Національного банку./ Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu
28. Скиннер К. Человек цифровой. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого/ пер. с англ. О.Сивченко. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 304 с.
29. Стойко О.Я. Становлення та розвиток фінтех-бізнесу в Україні./ БІЗНЕСІНФОРМ № 2. Харків, 2020. c.384-392
30. Стратегії майбутнього Нова ера цифрової трансформації Центральна та Східна Європа [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/rese- arch/c500/CETop500_2016_ua.pdf
31. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року./ НБУ. 16.01.2020 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy
32. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року./ НБУ. Липень 2020 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025
33. Ткаченко Ю.,. Зверук Л. Сучасні технології як основа інноваційної моделі розвитку банківського бізнесу. Економічна теорія та право. Харків:Право – 2018. – № 2 (33) – C. 26-41. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/2-26-41.pdf
34. Филатова Елена. История бесконтактных платежей в Украине — инфографика. 07.11.2019. URL: https://psm7.com/special-projects/infographics/beskontaktnye-platezhi-v-ukraine-infografika.html
35. Финтех в прошлом, настоящем, будущем… и украинских реалиях. 30.07.2020. URL: https://tech.liga.net/technology/article/finteh-v-proshlom-nastoyaschem-buduschem-i-ukrainskih-realiyah
36. Фінтех та Україна: Банк у кишені [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://evris.law/uk/bank-u-kisheni/
37. Як банки без відділень захоплюють світ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tokar.ua/read/22884

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус