Лобозинська Софія Миколаївна

Посада: професор кафедри банківського і страхового бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: sofiya.lobozynska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bsb.lviv.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Монетарне регулювання економіки, державне регулювання фінансових ринків, теорія і практика обліку і аудиту фінансових установ, фінансовий контроль господарської діяльності.

Курси

Публікації

1. Реверчук С. К., Лазур П. Ю., Карбовник С. М. Малий і середній бізнес у зовнішній торгівлі України: основи, механізми та перспективи / За ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука. – Львів : Тріада плюс, 2002. – 293 с.
2. Лобозинська С. М. Вплив фінансово-кредитного механізму на розвиток інтеграційних процесів у сфері малого і середнього підприємництва / Софія Миколаївна Лобозинська // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2005. – № 8. – С.181-188.
3. Лобозинська С. М. Роль фінансового контролю в системі державного регулювання банківського сектору / Софія Миколаївна Лобозинська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. екон. – 2006. – Вип. 35. – С. 677-681.
4. Лобозинська С. М. Інституційні моделі регулювання зарубіжних банківських систем / Софія Миколаївна Лобозинська // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2007. – Вип. 599. – С. 131-136.
5. Лобозинська С. М. Становлення та розвиток державного регулювання банківництва / Софія Миколаївна Лобозинська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Наук. зб. / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. – 2008. – С. 180-187.
6. Лобозинська С. М. Конкурентна політика держави у сфері банківництва / Софія Миколаївна Лобозинська // Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин та напрямки їх вирішення. Фінансова система України: збір. наук. пр. – Острог : Вид-во “Національний університет “Острозька академія”, 2008. – Вип. 10. – Ч. 3. – С. 325-332.
7. Реверчук С. К. Оптимізація регулятивної політики у банківському і страховому бізнесі : [монографія] / С. К. Реверчук, С. М. Лобозинська, Т. В. Яворська. – Львів : “Ліга прес”, “Тріада плюс”, 2009. – 317 с.
8. Лобозинська С. М. Антимонопольне регулювання банківської діяльності / Софія Миколаївна Лобозинська // Наук. вісник Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка. Економіка і регіон. – 2009. – №1 (20). – С. 185-188.
9. Лобозинська С. М. Оцінка конкурентоспроможності банківської системи України / Софія Миколаївна Лобозинська // Банківська справа. – 2009. – № 4. – С. 38-43.
10. Лобозинська С. М. Особливості застосування НБУ резервних вимог у регулюванні банківництва / Софія Миколаївна Лобозинська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спеціальний випуск 29 (частина 2). – Ужгород 2010. – С. 292-296.
11. Лобозинська С. М. Тенденції розвитку НБУ у контексті ринкової трансформації економіки / Софія Миколаївна Лобозинська // Вісник Української академії банківської справи НБУ. Науково-практичний журнал. – 2010. – №1 (28). – С. 54-59.
12. Лобозинська С. М. Удосконалення регулювання діяльності проблемних банків / Софія Миколаївна Лобозинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 4. – 2010. – № 6. – С. 188-191.
13. Лобозинська С. М. Особливості податкового регулювання банківської системи України / Софія Миколаївна Лобозинська // Фінанси України. – 2010. – №11. – С. 36-47.
14. Лобозинська С. М. Державне регулювання банківської системи України : [монографія] / Софія Миколаївна Лобозинська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 416 с.
15. Лобозинська С. М. Шляхи вдосконалення державного регулювання ліквідності банківської системи України / Софія Миколаївна Лобозинська // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 11-20.
16. Лобозинська С. М. Оцінювання рівня ефективності державного регулювання банківської системи України з використанням кластерного аналізу// Вісник Львівського університету: Збірник наукових праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Серія екон. – 2012. – Вип. 26. – Ч. ІІ. – С. 36–43.
17. Лобозинська С. М. Напрямки конкурентної політики держави у сфері банківництва // Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних банківських систем: теорія, практика та світовий досвід. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 13-14 січня 2012 року.- Львів – 2012. – 208 с.
18. Лобозинська С. М. Удосконалення інституційно-правової регламентації банківської діяльності в Україні// Актуальні економіко-правові проблеми розвитку суб’єктів господарювання в Україні : теоретичні й прикладні аспекти: зб. матер. всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 7 грудня 2012. – Харків: ХНФДУ, 2012. – 180 с.
19. Лобозинська С. М. До питання створення мегарегулятора фінансового ринку// Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – № 3 (15) – 224 с.
20. Оптимізація організаційно-функціональної структури банківського нагляду в Україні// Вісник Львівського університету: Збірник наукових праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка.Серія екон. – 2012. – Вип. 47. – С. 81–88.
21. Лобозинська С., Приймак П. Удосконалення управління ефективністю моніторингу банківської системи України// Вісник Львівського університету Збірник наукових праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Серія екон. – 2012. – Вип. 49. – С. 116–126.
22. Лобозинська С. М. Особливості реалізації процентної політики національним банком України//Вісник Національного університету “Львівська політехніка” .Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – Львів – 2013. – Вип. 769. – С. 380–386.
23. Лобозинська С. М. Базові принципи ефективного державного регулювання банківської системи України // Банківська справа, страхування, фінанси: матеріали І-шої міжнар. наук.-практ. конференції, Львів, 29 березня 2013 року, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 108 с.
24. Лобозинська С., Дуда Б. Аналіз феномену фінансової доларизації в економіці України // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2013. – №1(48).– 243-246.
25. Лобозинська С. М. Стратегічні вектори розвитку банківської системи України// Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред . І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – Вип. 9. – Т. 1. – 236 с.
26. Лобозинська С., Цибульська Н. Особливості рейтингової системи оцінки банківської діяльності в Україні// Економічний аналіз: зб. наук. праць/ Терноп. нац. ек. Ун-т [за ред .С. І. Шкарабан].- Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ “Економічна думка”, 2013. – Вип. 12. – Частина 2. – 366 с.
27. Лобозинська С. М. Економічний аналіз еволюційного процесу розвитку банківської системи України в роки незалежності // Світ фінансів.- 2013. – №1. – С. 38-45.
28. Лобозинська С. М. Аналітика проблемної заборгованості банківських систем країн, що розвиваються, та перспективи її регуляції в Україні// Наука молода / Зб. наук. праць молодих вчених // Тернопільський національний економічний університет [за ред. А. П. Адамика].- Тернопіль, 2013. – Вип. 19. – 220 с.
29. Lobozynska S., Reverchuk S., Megits N. Evaluating the Efficiency of Banking Systems During a Pre-Crisis and Crisis Period by Using Cluster Analysis (2004-2009)// SAGE Open October-December 2013 vol. 3 no. 4 2158244013504575; Published October 9, 2013, doi: 10.1177/2158244013504575. [Режим доступу] http://sgo.sagepub.com/content/3/4/2158244013504575.abstract (США).
30. Лобозинська С., Владичин У. В. Особенности налогового регулирования банковской системы Украины // Финансовый вестник. – 2013. № 9. – С. 17-29:
31. Лобозинська С. М. Оцінка ефективності функціонування банківської системи України (2005-2012 рр.) // Формування ринкової економіки в Україні: Зб. наук. праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Серія екон. – 2013. – Вип. 29.- Частина 2. – С. 10–17.
32. Лобозинська С. М. Державне регулювання банківської системи у кризовий та посткризовий період // Вісник Львівського університету. Серія екон. – 2013. – Вип. 50.– С. 192–201.
33. Лобозинська С. М. Банківська система / за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів. – «Магнолія -2006». – 2013. – 400 с. (Підрозділи : “Банківська система та її елементи”, “Операції центрального банку”, “Облік і аудит у банківській системі”, “Державне регулювання банківської системи”)
34. Lobozynska S. Forming of optimal model of regulation of the banking system of Ukraine// Econtechmod.- Vol. 3No 2. 2014 (Ludlin-Rzeszow, Poland) P.53-59
35. Lobozynska S., Non-performing loans: analyses and regulation // Acta Universitatis Lodziensis. – № 1, 2014. I/ – Wydawnictwo Universytetu Łódzkego , 2013, P.257-269 Lodz, Poland.
36. Лобозинська С. М. Роль аудиту у захисті прав споживачів ринку банківських послуг Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Безпека українського народу в ХХІ столітті: проблеми, виклики, рішення», 27 листопада 2015 р., / за ред. Мельника В. П. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 184 с.
37. Лобозинська С. М. Стратегічні напрями формування конкурентної політики у банківському секторі України // Збірник тез науково-практичної конференції, присвяченої науковій діяльності завідувача кафедри економіки підприємства професора Івана Романовича Михасюка “Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів”. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 93-97.
38. Лобозинська С .М. Філософсько-методологічні аспекти дослідження політики регулювання банківської системи // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 98-101 с.
39. Лобозинська С. М., Приймак С. А. Реформування інституту аудиту – шлях до підвищення рівня захисту прав споживачів ринку банківських послуг в Україні //Економіка: реалії часу. 2015 – №5 (21). – С. 101- 106.
40. Лобозинська С. М., Брик О. П. Особливості банківського рефінансування в умовах сучасної фінансової кризи в Україні//Вісник Львівського університету Збірник наукових праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Серія екон. – 2015. – Вип. 52. – С. 92–101.
41. Лобозинська С.М., Мойсеєнко І. П. Системне дослідження фінансової стійкості банківської системи // Забезпечення стійкості та безпеки фінансової системи України: теорія і практика: колективна монографія – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 254 с. (С. 132-158).
42. Лобозинська С.М. Управління ефективністю моніторингу банківської системи України : монографія / [В.І. Приймак, П.В. Приймак] – Львів: видавництво «Растр-7», 2015. – 404 с.
43. Лобозинська С.М., Цибульська Н.Б. Рейтингові системи оцінки банківської діяльності в Україні: монографія. – Львів: видавництво «Растр -7», 2016. – 220 с.
44.Lobozynska S. Protection of the rights of individual depositors in Ukrainian banking market // Journal of Finance and Financial Law.(2016) Vol. III, no. 1. P.83-97
45.Лобозинська С., Єрмакова К. Особливості діяльності тимчасових адміністрацій та ліквідаційних комісій в банках України // Серія економічна. 2016. Випуск 53. С. 346-354.
46.Lobozynska S. Нow to create financial security in the digital economy in Ukraine // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення”, 16-17 березня 2018 р. / за ред. В. П. Мельник; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, М. О. Кохан, Ю. В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 236 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-919-346-9. C.13-14.
47.Лобозинська С. М., Кравич О.Я. Моніторинг та оцінка якості банківських послуг в Україні // Науково-практичний збірник. Фінансові послуги.- №3. -2018.- С. 26-31.// http://www.ukrbizn.com/scientific_collection_3_2018.html
Безпека банківського бізнесу // Фінансовий бізнес: теорія і практика: монографія / за ред. Реверчука С. К. – Львів, 2018. –С.67-79.
Банківський бізнес // Фінансовий бізнес: теорія і практика: монографія / за ред. Реверчука С. К. – Львів, 2018. – С.27-43.
48. Vladychyn U., Skomorovych I., Lobozynska S. Assessment of financial and economic security of Ukraine in conditions of foreign banking development // Banks and Bank Systems, 13(3), 151-173.http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(3).2018.15 (Scopus).
49. Лобозинська С Підвищення якості та ефективності проведення аудиту в банках України.// Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (26 жовтня 2018 р., м. Львів, Україна). Львів, 2018, 328 с. – С.58-62.
50.Скоморович І.,Лобозинська С., Владичин У.Альтернативні концепції побудови грошової системи у працях вчених-економістів ХХ століття // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020, 1(32), p. 371-381.(Web of Science)
51.Lobozynska S., Skomorovych I., Vladychyn U.State Policy of Consumer Protection in the Digital Financial Services Market in Ukraine // Finanse i Pravo Finansowe (Journal of Finance and Financial Law). – Czerwiec/June 2020. Vol. 2(26). P. 51-62.
52. Лобозинська С. М. Необанки як феномен цифрової фінансової трансформації // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XIV Міжнародної науково–практичної конференції (19 листопада 2020 року, м. Черкаси) / Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 2020. ― С.119-122.
market // Journal of Finance and Financial Law.(2016) Vol. III, no. 1. P.83-97.

Біографія

Економіст, доктор економічних наук, професор кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народилася в місті Львові. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Облік і аудит» з відзнакою (2000).

З листопада 2000 р. до червня 2003 р. навчалася у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У червні 2003 р. достроково захистила кандидатську дисертацію на тему “Мале і середнє зовнішньоторговельне підприємництво в економіці України”.

У період з вересня 2001 р. до грудня 2003 р. – асистент кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка, з грудня 2003 р. – доцент цієї ж кафедри.

У січні 2012 році захистила докторську дисертацію на тему “Державне регулювання банківської системи України”. З 16 листопада 2012 р. переведена на посаду професора кафедри банківського і страхового бізнесу. У 2013 р. отримала атестат професора.

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, зокрема одноосібного навчального посібника “Облік і аудит у банку”, співавтор підручників “Банківська система”, “Гроші та кредит”, одноосібної монографії “Державне регулювання банківської системи України”, автор колективної монографії “Управління ефективністю моніторингу банківської системи України ”та ін.

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.22 за спеціальністю 08.00.01 та спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 за спеціальністю 08.00.03 та 08.00.08 при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Член редколегії іноземного наукового журналу: “Journal of Finance and Financial Law” (Wydawnictwo Universytetu Łódzkego, Poland, Lodz).

Відзнаки та нагороди: у 2003 р. та 2007 р. нагороджена подяками ректора ЛНУ імені Івана Франка, у 2011 р. – грамотою Львівської обласної державної адміністрації управління освіти і науки. У 2004 р. та 2011 р. нагороджена преміями Львівської обласної державної адміністрації для молодих учених. У 2018 році нагороджена подякою ректора ЛНУ імені Івана Франка.

У 2018 року пройшла наукове стажування у Turku School of Economics (Turku University, Finland).

З січня 2019 року виконавець проекту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD ( ID 57449224) в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships.

У 2020 р пройшла науково-педагогічне стажування у Лодзькому Університеті (м. Лодзь, Польща).

Навчальні дисципліни, що викладаються: “Облік і аудит у банку”, “Монетарна політика”, “Управління персональними фінансами”, “Облік і оподаткування в банках”.

Життєве кредо: “Пізнай себе, і ти пізнаєш весь світ.” Сократ

Нагороди

2003 р. – подяка ректора ЛНУ імені Івана Франка
2004 р – премія Львівської обласної державної адміністрації для молодих учених.
2007 р. – подяка ректора ЛНУ імені Івана Франка
2011 р. – грамота Львівської обласної державної адміністрації управління освіти і науки.
2011 р. – премія Львівської обласної державної адміністрації для молодих учених.
2018 р. – подяка ректора ЛНУ імені Івана Франка.

Розклад