Державний фінансовий контроль

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Кміть В. М.ЕКФМ-61с, ЕКФМ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКФМ-61сдоцент Кміть В. М.
ЕКФМ-62сдоцент Кміть В. М.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» є вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму здійснення державного фінансового аудиту в Україні. Курс є важливим елементом підготовки працівників спеціалізованих контролюючих органів та фінансових установ, працівників контрольно-перевірочної роботи суб’єктів господарювання та посадових осіб системи фінансових органів держави.

 

Завданням вивчення дисципліни “Державний фінансовий контроль” є формування у студентів системи знань про загальнотеоретичні засади організації державного фінансового контролю в Україні та його взаємозв’язок з іншими видами контролю; вивчити систему державного фінансового контролю в розрізі основних уповноважених контролюючих органів; вивчити основні види правопорушень та з’ясувати причини та природу їх виникнення; визначити місце окремих органів державного нагляду в процесі організації та здійснення фінансового контролю; дослідити зарубіжний досвід функціонування системи фінансового контролю, провести порівняльну оцінку із вітчизняною системою з метою визначення напрямів використання такого досвіду в Україні тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою використання інструментів державного фінансового контролю, а саме:

 • основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок здійснення державного фінансового контролю;
 • державні органи, уповноваженні на здійснення державного фінансового контролю;
 • види державного фінансового контролю за класифікаційними ознаками;
 • форми та методи здійснення державного фінансового контролю;
 • теоретико-методологічні аспекти проведення різних видів контролю та специфіку здійснення окремих видів перевірок;
 • принципи організації державного фінансового контролю;
 • планові та позапланові заходи державного фінансового контролю;
 • особливості функціонування системи державного фінансового контролю в розрізі основних уповноважених органів державного нагляду;
 • чинний порядок застосування та нарахування штрафних фінансових та адміністративних санкцій за порушення чинних положень законодавства;
 • принципи організації державного фінансового контролю у зарубіжних країнах.

вміти: оперувати різними методами і прийомами контрольно-перевірочної роботи і знаходити шляхи вирішення проблем в сфері державного фінансового контролю, а саме:

 • узагальнювати фактологічний матеріал з вивченого предмету;
 • розуміти сутність і призначення системи державного фінансового контролю в Україні;
 • розрізняти підходи до побудови системи державного фінансового контролю;
 • визначати правочинний уповноважений орган державного нагляду стосовно підконтрольного суб’єкта та навпаки;
 • визначати види порушення;
 • правильно застосовувати відповідні фінансові санкції (штрафи, пеню, неустойки тощо);
 • належно оформляти відповідні документи (акти перевірок) за наслідками проведеного контролю;
 • використовувати методи проведення державного фінансового контролю;
 • вибирати форми державного фінансового контролю;
 • розрізняти планові та позапланові заходи здійснення державного фінансового контролю;
 • організовувати контрольно-перевірочну роботу;
 • оцінювати ефективність державного фінансового контролю;
 • визначати доцільність і правомірність державного фінансового контролю;
 • виокремлювати позитивний досвід здійснення державного фінансового контролю в різних країнах світу і визначати напрями його адаптації в Україні.

Рекомендована література

 1. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. – М.: “ОСЬ-89”,1996. – 80с.
 2. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: Підруч. для вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2004. – 440 с.
 3. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312с.
 4. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 312 с.
 5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. – К.: Вища школа, 1994. – 364 с.
 6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП “ИТЕМ”, 1996. – 512.
 7. Бляхман Л.С. Основы функционального и антикризисного менеджмента: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 380 с.
 8. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко НІ. Контроль і ревізія. Вид. 2-е, доп. і перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”.- Житомир: ЖІТІ, 2000.- 512 с.
 9. Германчук, I.E. Стефанюк, Н.І.Рубан, В.Г.Александров, О.І. На-зарчук. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит, -Київ: НВП “АВТ”, 2004. – 424 с.
 10. Головань М.М. Державний фінансовий контроль і його реформування // Фінанси України, 2003. – № 9. – С. 14-17.
 11. Гусак Н.Е., Гусак Ю.Д. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.
 12. Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий М.М. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/46.pdf