Державний фінансовий контроль

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кміть В. М.ЕКФМ-61с, ЕКФМ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКФМ-61сдоцент Кміть В. М.
ЕКФМ-62сдоцент Кміть В. М.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» є вивчення теоретико-методологічних основ і організаційно-правового механізму здійснення державного фінансового контролю в Україні. Курс є важливим елементом підготовки працівників спеціалізованих контролюючих органів та фінансових установ, працівників контрольно-ревізійної роботи суб’єктів господарювання та посадових осіб системи фінансових органів держави.

Завданням вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» є формування у студентів знань про особливості функціонування національної системи державного фінансового контролю, порядок здійснення парламентського, президентського, урядового, міністерського (відомчого) та спеціалізованого фінансового контролю; знати основні види правопорушень та з’ясувати причини та природу їх виникнення; визначити місце окремих органів державного нагляду в процесі організації та здійснення фінансового контролю; дослідити зарубіжний досвід функціонування системи фінансового контролю, провести порівняльну оцінку із вітчизняною системою з метою визначення напрямів використання такого досвіду в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:
знати:
• теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою використання інструментів державного фінансового контролю;
• основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок здійснення державного фінансового контролю;>
• державні органи, уповноваженні на здійснення державного фінансового контролю;
• види державного фінансового контролю за класифікаційними ознаками;
• форми та методи здійснення державного фінансового контролю;
• теоретико-методологічні аспекти проведення різних видів контролю та специфіку здійснення окремих видів перевірок;
• принципи організації державного фінансового контролю;
• планові та позапланові заходи державного фінансового контролю;
• особливості функціонування системи державного фінансового контролю в розрізі основних уповноважених органів державного нагляду;
• чинний порядок застосування та нарахування штрафних фінансових та адміністративних санкцій за порушення чинних положень законодавства;
• принципи організації державного фінансового контролю у зарубіжних країнах.
вміти:
• оперувати різними методами і прийомами контрольно-перевірочної роботи і знаходити шляхи вирішення проблем в сфері державного фінансового контролю;
• узагальнювати фактологічний матеріал з вивченого предмету;
• розуміти сутність і призначення системи державного фінансового контролю в Україні;
• розрізняти підходи до побудови системи державного фінансового контролю;
• визначати правочинний уповноважений орган державного нагляду стосовно підконтрольного суб’єкта та навпаки;
• визначати види порушення;
• правильно застосовувати відповідні фінансові санкції (штрафи, пеню, неустойки);
• належно оформляти відповідні документи (акти перевірок) за наслідками проведеного контролю;
• використовувати методи проведення державного фінансового контролю;
• вибирати форми державного фінансового контролю;
• розрізняти планові та позапланові заходи здійснення державного фінансового контролю;
• організовувати контрольно-перевірочну роботу;
• оцінювати ефективність державного фінансового контролю;
• визначати доцільність і правомірність державного фінансового контролю;
• виокремлювати позитивний досвід здійснення державного фінансового контролю в різних країнах світу і визначати напрями його адаптації в Україні.

Рекомендована література

 1. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. – М.: “ОСЬ-89”,1996. – 80с.
 2. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: Підруч. для вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2004. – 440 с.
 3. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312с.
 4. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 312 с.
 5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. – К.: Вища школа, 1994. – 364 с.
 6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП “ИТЕМ”, 1996. – 512.
 7. Бляхман Л.С. Основы функционального и антикризисного менеджмента: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 380 с.
 8. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко НІ. Контроль і ревізія. Вид. 2-е, доп. і перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”.- Житомир: ЖІТІ, 2000.- 512 с.
 9. Германчук, I.E. Стефанюк, Н.І.Рубан, В.Г.Александров, О.І. На-зарчук. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит, -Київ: НВП “АВТ”, 2004. – 424 с.
 10. Головань М.М. Державний фінансовий контроль і його реформування // Фінанси України, 2003. – № 9. – С. 14-17.
 11. Гусак Н.Е., Гусак Ю.Д. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.
 12. Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий М.М. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/46.pdf