Кміть Віра Мирославівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-44-90, (032) 239-40-57

Електронна пошта: vira.kmit@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • державний фінансовий нагляд (контроль);
 • фінансовий та податковий аудит;
 • податки та оподаткування фізичних і юридичних осіб, податкова консультація;
 • податковий менеджмент і адміністрування податків;
 • гармонізація податкової та бюджетної політик України.

Керівник чотирьох кандидатських дисертацій:

 1. Грін О. В. “Організаційно-економічний механізм оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні”, 08.00.03; 2009.
 2. Ткачик Л. П. “Розвиток корпоративного податкового менеджменту в умовах відкритої економіки України”, 08.00.08; 2014.
 3. Паславська Р. Ю. “Система адміністрування податків в Україні”, 08.00.08; 2014.
 4. Березовська Х. І. – “Фінансове регулювання діяльності малого підприємництва в Україні”; 08.00.08; 2015.

Курси

Публікації

Є співавтором:

 • монографії «Система адміністрування податків в Україні : стан, проблеми та перспективи розвитку» / М. І. Крупка, В. М. Кміть, Р. Ю. Паславська, Н. Б. Демчишак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.
 • підручника «Митна справа» (розділи: VI, VII, XIII) / За ред. д-ра екон. наук, проф. Крупки М. І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 540 с.

Є автором понад 250 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

 • Кміть В. М. Оподаткування доходів фізичних осіб : проблеми та перспективи розвитку в Україні / В. М Кміть, Б. Б. Грабельський // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове фахове видання «Східна Європа : економіка, бізнес та управління». – Випуск № 6 (17). – 2018. – С. 542-547. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/96.pdf
 • Кміть В. М. Правові колізії у податковому законодавстві України та шляхи їх усунення / В. М. Кміть // Науковий вісник Націо­нального університету державної податкової служби України (еко­номіка, право), Ірпінь, 2010. – № 1 (48). – С. 209-215.
 • Кміть В. М. Переваги та недоліки функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні / В. М. Кміть, М. Б. Судомир // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 57-62. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/Vira/AppData/Local/Temp/inek_2013_1_17.pdf
 • Кміть В. М. Напрями вдосконалення системи адміністрування ПДВ в Україні / В. М. Кміть, О. І. Оксенюк // Інноваційна економіка. – – №6. – С. 308-313.
 • Кміть В. М. Організація управління накладними витратами на промислових підприємствах / В. М. Кміть // Фінанси України, 2001. – № 9. – С. 71-79.
 • Кміть В. М. Зарубіжний досвід податкового стимулювання підприємництва / В. М. Кміть, Ю. І. Жук, О. А. Чеботарь // «Східна Європа: економіка, біз­нес та управління». – Ви­пуск 3 (08). – 2017. – С. 265-269. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/50.pdf
 • Кміть В. М. Системний підхід до управління накладними витратами підприємств / В. М. Кміть // Фінанси України, 2002. – №7. – С. 51-57.
 • Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія / [М. І. Крупка, В. М. Кміть, Р. Ю. Паславська, Н. Б. Демчишак]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 448 с.
 • Кміть В. М. Вдосконалення механізму адміністрування ПДВ як запорука фінансової безпеки України / В. М. Кміть // Економіка та управлін­ня підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та прак­тики. Збірник нау­ко­вих праць Національного аеро­космічного універ­ситету ім. М.Є. Жуков­сько­го “Харків­ський авіацій­ний інсти­тут”, 2008. – №2. – С. 113-123.
 • Кміть В. М. Роль інформаційних технологій у формуванні стратегічного розвитку фіскальних органів України / В. М. Кміть, Є. В. Лисяк // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал, – Випуск 12. – С. 136-143.
 • Кміть В. М. Проблеми відшкодування ПДВ та роль інформаційних технологій у їх вирішенні / В. М. Кміть // Економіка та управлін­ня підприємствами ма­шинобудівної галузі: про­­блеми теорії та пра­к­­тики. Збірник нау­ко­вих праць Національ­но­го аеро­космічного університету ім. М.Є. Жу­ков­­сько­го “Харків­ський авіацій­ний інсти­тут”. – Харків «ХАІ», 2012. – №3 (19). – С. 19-35.
 • Кміть В. М. Напрями удосконалення системи оподаткування діяльності банківських установ / В. М. Кміть, М. Я. Савоцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Економіка і менеджмент». – Випуск № 33. – 2018. – С. 104-110. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/33-2018/16.pdf
 • Кміть В. М. Податкова політика та особливості її формування в Україні / В. М. Кміть, А. Ю. Дорохіна // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», 2019. – Випуск 29. – С. 450-456. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/72.pdf
 • Кміть В. М. Податковий контроль та перспективи його покращення в Україні / В. М. Кміть, Ю. А. Майдан // Електронне наукове фахове видання «Східна Європа : економіка, бізнес та управління». – Випуск № 6 (17). – 2018. – С. 548-552. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/97.pdf
 • Приймак І. І., Кміть В. М., Грищишин Ю. В. Проблеми узгодження митної вартості товарів та трансфертної ціни у зовнішньоекономічних контрольованих операціях підприємств України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. Івано-Франківськ : вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2019. – Випуск 15. – Т. 1. – С. 15-27. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.pu.if.ua:8080/bitstream/123456789/1183/1/4125-12193-1-PB.pdf
 • Кміть В. М. Оцінка податкової реформи ІТ-галузі та її вплив на діяльність фізичних осіб – підприємців в Україні / В. М. Кміть, Г. М. Довбуш // Регіональна економіка та управління: науково-практичний журнал. Видавничий дім «Гельветика» Україна, м. Херсон. – № 4 (26) листопад 2019 р. Частина І. – С. 154-161. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ///C:/Users/Vira/Downloads/Регіональна%20економіка%20№4%20(26)_2019_ч.%201.pdf
 • Кміть В. М. Вплив фіскальної політики України на фінансово-економічну безпеку підприємницьких структур / В. М. Кміть, М. В. Земба // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Випуск 9. – 2016. – С. 635-639. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/9-2016/130.pdf
 • Кміть В. М. Роль Рахункової палати як суб’єкта незалежного зовнішнього державного фінансового контролю / В. М. Кміть, У. В. Сало // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління», 2019. – Випуск 2 (24). – Ч. І. – С. 135-140. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/Vira/Downloads/Випуск%20%20№2%20(24)_2019_ч.%201%20(2).pdf
 • Кміть В. М. Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України / В. М. Кміть, Я. В. Чорна // Електронне наукове фахове видання Придніпровської державної академії будівництва та архітектури «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». – Випуск 3 (14) 2018. – С. 376-381. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/14_2018/67.pdf
 • Кміть В. М. Напрями удосконалення системи непрямого оподаткування в Україні / В. М. Кміть, О. Г. Волощук // Економіка та суспільство. – 2017. – № 3. – С. 1124-1128. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//economyandsociety.in.ua
 • Кміть В. М. Напрями підвищення ефективності податку на прибуток підприємства як регулятора економічних процесів у державі / В. М. Кміть, І. І. Бучма. // Фаховий журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Випуск 16, частина 1. – 2017. – С. 37-42. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_16%281%29__11
 • Кміть В. М. Недоліки чинної системи оподаткування споживання в Україні та напрями їх усунення / В. М. Кміть, Ю. П. Касімова // Економічний простір. – 2017. – № 126. – С. 135-148. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_126_15
 • Кміть В. М. Зарубіжний досвід системи прямого оподаткування та доцільність його застосування у національній практиці / В. М. Кміть, О. І.  Яскевич // Український журнал прикладної економіки. – 2017. – Том2. – №3. – С. 96-106. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/ukrainskyy%20zhurnal%20prykladnoi%20ekonomiry/2017/том%202%20№3.pdf;
 • Кміть В. М. Оцінка механізму адміністрування та регулювання місцевих податків та зборів в Україні / В. М. Кміть, Ю. В. Вовчанський // Електронне фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». Випуск 15. – С. 656-662. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/100.pdf

Біографія

1971 – народилась у м. Львів

ОСВІТА:

2002 – отримала вчене звання доцента

2000 – захистила кандидатську дисертацію “Організаційно-економічний механізм управління накладними витратами підприємств” за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою (економічні науки)

1996-1999 – навчалась в аспірантурі економічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка

1988-1993 – навчалась на економічному  факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка

1978-1988 – навчалась у СШ №11 м. Львова.

РОБОТА:

2002-даний час – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

1998-2002 – старший викладач кафедри фінансів, кредиту і статистики

1996-1998 – старший викладач кафедри фінансів, кредиту і статистики (0,5 за сумісництвом)

1994-1996 – асистент кафедри фінансів, кредиту і статистики (0,5 за сумісництвом)

1989-1998 – на посадах від обліковця до бухгалтера ТОВ “Галицький кулінар.

 

Нагороди

У 2010 році нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм та активну участь у підготовці студентів.

Розклад