Державний фінансовий контроль (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Швець В. Є.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКО-41сдоцент Швець В. Є.
ЕКО-42сдоцент Швець В. Є.

Опис курсу

Метою начальної дисципліни “Державний фінансовий контроль” є пізнання організаційних, теоретико-методологічних і практичних основ функціонування системи державного фінансового контролю в Україні. Досягнення означеної мети забезпечується вирішенням студентами наступних завдань:
– вивчити передумови і закономірності виникнення та розвитку державного фінансового контролю;
– знати основні принципи та структуру організації державного фінансового контролю в Україні;
– знати функції, права і обов’язки працівників органів державного фінансового контролю;
– засвоїти форми і методи проведення фінансового контролю різних господарських операцій на підприємствах та в організаціях;
– засвоїти методику проведення ревізії працівниками органів державного фінансового контролю щодо формування та використання державних коштів;
– вміти оформлювати документи за результатами ревізій та перевірок.
Вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» базується на знаннях з бухгалтерського обліку, звітності, правознавства, організації та планування підприємства, аналізу господарської діяльності, фінансах.
Оволодіння знаннями з «Державного фінансового контролю» досягається шляхом прослуховування та вивчення лекційного курсу (26 год.), а також виконанням практичних завдань (13 год.). Для виконання практичних завдань студент займається самостійною роботою, яка полягає в опрацюванні нормативно-правових джерел і спеціальної літератури з даної дисципліни, оволодіння навиками проведення фінансового контролю відповідно до поставлених ситуативних завдань.
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, який оформляється студентам за результатами успішного виконання письмових контрольних завдань і тестування.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти
1.Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
2.Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
3.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 3.Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2341-14
4.Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/4651а-17
5.Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
6.Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” №2939 від 26.01.93.
7. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV
8.Про оподаткування прибутку підприємств від 28.12.1994 № 334/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/334/94-вр
9.Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 № 168/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/168/97-вр
10.Закон України “Про податок на доходи фізичних осіб” №889 від 22.05.03
11.Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 09.07.03 року N 1058
12.Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.01 N2240
13. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” № 1533 від 02.03.2000.
14. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” № 1105 від 23.09.99
15. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” №0727 від 03.07.98
16. Декрет КМУ “Про місцеві податки і збори” від 20.05.93 N 56-93
17. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України затверджена Постановою правління Пенсійного фонду України 19.12.2003 N 21-1
18. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.
19. Положення про Державну фінансову інспекцію України, затверджено Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 499/2011
20. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затверджено Постановою Правління НБУ15.12.2004 N 637.
21. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116.

1. Бутинець Ф. Контроль і ревізія. Підручник. Ж. ЖІТІ, 2002. –544с.
2. Калюга Є. Фінансовогосподарський контроль у системі управління. К.: Ніка-Центр, 2002, – 360с.
3. Крисюк В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери. К.: ЄУФІМБ, 2000, -148с.
4. Романів Є., Хомяк Р. та ін. Контроль і ревізія. Навч.посібник (2-е вид.) Л.: Інтелект-Захід, 2002, -320с.
5. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. Підручник. К.: Знання , 2002. –253с.
6. Швець В.Є. Основні етапи розвитку економічного контролю на Україні //Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 16. – 2004. – С.487-491.
7. Швець В.Є. Досвід контрольно-ревізійної діяльності Ревізійного союзу українських кооператив (РСУК)./ Організація аудиторської діяльності на сучасному етапі розвитку економіки: Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Вип.З, Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С.20-22.
8. Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. Підручник. – Київ: Каравела., 2008. – 240 с.
9. Швець В. Практикум: Завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни “Державний фінансовий контроль”/ Львів: кафедра обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 26 с.

Інформаційні ресурси Інтернету
1. Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.kiev.ua
2. Сайт ДФС України: http://www.sila.gov.ua
3. Сайт МВС України: http://www.centrmia.gov.ua
4. Сайт СБУ України: http://www.sbu.gov.ua
5. Сайт Держнаглядохоронпраці: http://www.dnop.gov.ua
6. Сайт Мінфіну України: http://www.minfin.gov.ua
7. Сайт Президента України: http://www.prezident.gov.ua
8. Сайт Уряду України: http://www.kmu.gov.ua