Державний фінансовий контроль (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Швець В. Є.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКО-41спрофесор Швець В. Є.
ЕКО-42спрофесор Швець В. Є.

Опис курсу

Мета дисципліни: полягає у формуванні теоретичних знань з організації і методики функціонування системи державного фінансового контролю в Україні та здобуття практичних навичок застосування методів і методик контрольно-ревізійної діяльності. Серед основних проблемних питань дисципліни: види, форми і принципи контролю; методи контролю; організація та методика контрольно-аудиторської процедур суб’єктів державного фінансового контролю в Україні. Дисципліна “Державний фінансовий контроль” є фаховою нормативною дисципліною для освітньої наукової програми з підготовки бакалавра, яка викладається у 8-му семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Зміст дисципліни: Запропонований курс має прикладне спрямування, так як дає змогу студентам ознайомитися з основами організації та функціонування системи державного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у різних сферах діяльності та форм власності в Україні, визначити зміст, правове забезпечення та методичні основи контрольно-аудиторської роботи.
Серед основних проблемних питань дисципліни: принципи сприйняття та порядок відображення в обліку та звітності на прикладі підприємства господарських операцій, організація економічного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, організація та методика контрольно-аудиторської роботи з урахуванням форм оподаткування.
Досягнення даної мети передбачає вирішення наступного кола завдань:
Знати:
– основи побудови системи державного фінансового контролю в Україні;
– принципи, види і форми контролю;
– елементи методу фінансового контролю;
– організацію і методику проведення контролю за використанням бюджетних коштів органами Державної аудиторської служби України;
– організацію і методику проведення контролю органами Державної фіскальної служби України;
– організацію і методику митного контролю;
– організацію і методику проведення контролю органами державних фондів обов’язкового соціального страхування;
– організацію і методику контролю органами Державного казначейства;
– організацію і методику контролю за цінами;
– організацію і методику контролю в банках України;
– організацію і методику контролю органами НАБУ.
Вміти:
– застосовувати різноманітні методи документального і фактичного контролю;
– проводити аудит використання бюджетних коштів;
– проводити ревізію наявності та руху грошових коштів і відображати ці результати в акті ревізії;
– проводити ревізію наявності та руху товарно-матеріальних цінностей на підприємстві (організації чи установі) та оформлювати її результати;
– проводити ревізію розрахунків з оплати праці та оформлювати її результати;
– проводити перевірку доходів, витрат і фінансових результатів на підприємстві та оформлювати її результати;
– вміти формувати методику проведення ревізії різних господарських операцій на підприємствах, організаціях і установах та оформляти документи за їх результатами.
Оволодіння знаннями з навчальної дисципліни “Державний фінансовий контроль” досягається шляхом прослуховування та вивчення лекційного курсу (26 год.) та виконанням практичних завдань (16 год.). Для виконання практичних завдань студент займається самостійною роботою (48 год.), яка полягає в опрацюванні нормативно-правових джерел і спеціальної літератури з даної дисципліни, оволодіння навиками у розумінні фахової підготовки та набуття розуміння майбутніх компетенцій, які відповідають обраній дисципліні. Освоєння начальної дисципліни забезпечить у практичній діяльності фахівців з обліку і оподаткування знаннями і вміннями здійснювати внутрішній контроль обліку та звітності на підприємствах, організаціях і установах для зменшення ризику виникнення помилок і зловживань в господарській діяльності, що призведе до фінансових втрат.
Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом усного опитування і успішного завершення практичних завдань. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, який проводиться шляхом письмового тестування.
Теоретичною основою дисципліни “Державний фінансовий контроль” є дисципліни “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”, “Теорія бухгалтерського обліку”, “Господарське право”, знання яких забезпечують розуміння сутності методів контролю даних обліку і звітності суб’єктів господарювання, організації та методики контролю в умовах застосування комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.

Рекомендована література

Базова. Нормативні акти.
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1994 № 8073-X. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URLу: zakon.rada.gov.ua/go/2341-14.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/go/4651а-17.
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
7. “Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання”. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 252. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2019.
8. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
9. Закон №2245-VІІІ вiд 07.12.2017 Пpо внесення змін дo Податкового кодексу України та дeяких законодавчих актів України щодо зaбезпечення збалансованості бюджетних нaдходжень у 2018 році. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-19.
10. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” № 1533 від 02.03.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14.
11. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 46-47, ст.403) № 1105 від 23.09.99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
12. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового
контролю в Україні» від 26.01.93 р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.
13. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94.
14. Методологічні основи проведення аудиту виконання бюджетних програм. URL: http:/pidruchniki/com/15060913/buhgaltersky_oblik_ta_audit/metodologichni_osnovi_provedennya_auditu_vikonannya_budzhetnih_program.
15. Положення про Державну аудиторську службу України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р. № 43. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/43-2016.
16. “Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності”. Затверджено Постанова правління Фонду соціального страхування України 19.07.2018 № 13. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958640
17. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Затверджено наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
18. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затверджено Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17
19. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF
20. “Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання”. Затверджено Постанова правління Фонду соціального страхування України 02.10.2020 № 23 URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/971204
21. Положення про Державну аудиторську службу України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/43-2016
22. Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної
аудиторської служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня
2016 р. № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2016-%D0%BF.
23. Про затвердження Порядку оформлення та оприлюднення результатів проведених Держаудитслужбою, її офісами та їх управліннями в областях державних фінансових аудитів: Наказ Державної Аудиторської служби України від 20 лютого 2017 р. № 39. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-2018-%D0%BF.

Література

1. Білуха М. Т. Митний контроль: організація і методологія / М. Т. Білуха, Т. В. Микитенко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2014. – № 1. – С. 181-187. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2014_1_26
2. Бутинець Ф. Контроль і ревізія. Підручник. Ж.: ЖІТІ, 2002. –544 с.
3. Данчевська І. Р., Ковалюк О.М. Ефективність державного фінансового контролю місцевих бюджетів // Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. № 18. URL: http://global-national.in.ua/issue-18-2017.
4. Калюга Є. Фінансово-господарський контроль у системі управління. К.: Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
5. Крисюк В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери. К.: ЄУФІМБ, 2000. -148 с.
6. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Ковалюка і канд. екон. наук, проф. В. Швеця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 440 с.
7. Октисюк А. Контроль за використанням державних фінансів в Україні: Методичний посібник. – Київ, 2015. – 24 с.
8. Романів Є., Хомяк Р. та ін. Контроль і ревізія. Навч.посібник (2-е вид.) Л.: Інтелект-Захід, 2002. – 320 с.
9. Стефанюк І.Б. Методологічні засади функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Фінанси України, 2011. № 6. С. 100.
10. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. Підручник. К.: Знання, 2002. – 253с.
11. Чумакова І.Ю., Шульга Н.В. Державний фінансовий контроль: підручник // за заг. ред. проф., д. е. наук О.А. Петрик. Київ: КНЕУ, 2013. – 379 c.; Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль: навч. посібник. Київ: УБС НБУ, 2014. 418 с.
12. Швець В.Є. Основні етапи розвитку економічного контролю на Україні / Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 16. – 2004. – С.487-491.
13. Швець В.Є. Досвід контрольно-ревізійної діяльності Ревізійного союзу українських кооператив (РСУК). Організація аудиторської діяльності на сучасному етапі розвитку економіки: Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 3, Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С. 20-22.
14. Швець В. Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні : монографія. − Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 448 с.
15. Швець В. Є. Праксеологія Тадеуша Котарбіньскі у контексті проблеми ефективності аудиту в Україні / Наукове забезпечення праксеології аудиту: міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 6-7 листопада 2014 р.) : тези доп. / Відп. ред. Є.В. Мних. – К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2014. – С. 130-132.
16. Швець В. Досвід формування вимог до аудитора в Україні / “Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин” : Тези доп. міжнародної науково-практичної конф. – Київ : КНТУ, 2016. – URL: https://knute.edu.ua/file/MTc=/8e68a72e1b708e7d796ef55562f85971.pdf
17. Швець В. Теоретико-методологічні основи формування обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні // Збірник наук.праць ЛНУ ім. І. Франка: Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 37, частина 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 246-252.
18. Швець В. Українська парадигма обліку, аналізу і контролю в умовах надзвичайних ситуацій / Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 116-119.

Допоміжна література.

1. Швець В. Є., Павлік І. Є. Досвід оцінювання земельних ресурсів у Катеринославській губернії на початку ХХ століття / Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – С. 697-701.
2. Швець В.Є. Діяльність банківського сектору України в умовах надзвичайних ситуацій / Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІV міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 80-річчя Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», 21 травня 2020 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». — Львів, 2020. – С. 74-76.
3. Investment Attractiveness of Land Resources of Ukraine Shvets, V., Shevtsiv, L., Mishchuk, N., …Humen, Y., Mudrak, M. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 – Proceedings, 2020, pp. 699–703.

Інформаційні ресурси Інтернету
1. Верховна Рада України: http://www.rada.kiev.ua
2. Президент України: http://www.prezident.gov.ua
3. Уряд України: http://www.kmu.gov.ua
4. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua
5. Національний банк України: bank.gov.ua.
6. Національне антикорупційне бюро України: nabu.gov.ua
7. Державна аудиторська служба України: www.dkrs.gov.ua
8. Державна фіскальна служба України: sfs.gov.ua
9. Державна податкова служба України: https://tax.gov.ua
10. Державна митна служба України: https://customs.gov.ua
11. Державна казначейська служба України: www.treasury.gov.ua
12. Пенсійний фонд України: www.pfu.gov.ua
13. Фонд соціального страхування України: www.fssu.gov.ua
14. МВС України: mvs.gov.ua
15. Сайт Держнаглядохоронпраці: http://www.dnop.gov.ua

Силабус:

Завантажити силабус