Швець Володимир Євгенович

Посада: професор кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Методологічні та історичні аспекти обліку, аналізу та контролю господарської діяльності в Україні; еволюція грошового обігу та банківництва; економічний аналіз і контроль ринку антикваріату; закономірності формування та розвитку обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання; судово-бухгалтерська експертиза.

Курси

Публікації

1. Швець В. Є. Каталог українських грошей від 1917 року. – Львів: ЗУІВЦНК, 2000. – 168 с.
2. Мних Є. В., Швець В. Є. 35 років кафедрі обліку і аудиту Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка // Бухгал. облік і аудит. – Львів. – 2001. – № 2. – С. 62–63.
3. Мних Є., Швець В., Яремко І. Розвиток обліку в Галичині. – Львів: Каменяр, 2001. – 208 с.
4. Скоморович І.Г., Кубів С.І., Вербицька Т.П., Алупко С.М., Малик Я.Й., Реверчук С.К., Швець В. Є. та ін. Історія грошей і банківництва. За заг. ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 391 с.
5. Швець В.Є. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2004. – 340 с. (розділ 1 і 13).
6.Szweć W., Melnyk B. Analiza działalności Giełdy Lwowskiej (początek lat 20.XX wieku) // Badania naukowe WSU w Kielcach. – Kielce, 2006. – Vol. 17. – № 1. – S.173–182.
7.Szweć W. Konsument i rynek dzieł sztuki i antyków na Ukrainie. – Warszawa: Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniuktur, 2007. – S. 116–126.
8.Shvets.V. Rozwój bankowości hipotecznej na Ukrainie // System bankowy a gospodarka: perspektywy Polski, Białorusi i Ukrainy. – Kielce: WSU, 2007 – S. 157–176.
9. Швець В. Українські цінні папери за проектами Павла Ковжуна: Львівські нумізматичні записки ч.4-5, 2007-2008 р., С.35-38.
10. Швець В. Є. Застосування споживчих карток в умовах надзвичайних ситуацій на українських землях // Вісник Житомир. держ. технолог. ун-ту. Сер. економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – № 3(45). – С. 286–294.
11. Швець В. Є. Досвід емісії цінних паперів українськими інституціями міста Львова у першій половині ХХ століття // Вісник Львівського національного ун-ту ім.І.Франка. Серія екон. – Львів, 2008. – Вип. 39. – С.556-560.
12. Швець В. Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи: Підручник. – Київ: Каравела, 2008. – 240 с.
13. Швець В. Є. Прикордонне польсько-українське співробітництво з контролю за збереженням і переміщенням культурних цінностей // Польсько-українські економічні відносини: користі і загрози. – Люблін: Люблінський католицький ун-т, 2008. – С. 91 –96.
14. Швец В. Е. Потребительские карточки в денежном обращении Украины в ХХ веке // Банкаускi веснiк. – 2008. – № 7 (408). – С.84–91.
15. Швець В. Є. Досвід моделювання облікового процесу у працях українських вчених (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) // Вісник Київ. нац. торговельно-економічного у-ту. – K., 2008. – № 5. – С. 28–36.
16. Shvets W. Особливості формування облікової політики суб’єктами підприємництва на ринку антикваріату // Przedsiębiorczość i innowacje – problemy, koncepcje, wyzwania. – Kielce, 2008. – S. 163–170.
17.Shvets V. Polish-Ukrainian cooperation for protection and transfer of cultural property. Polish-Ukrainian Economic Relations: Chance and Challenges. Lublin, 2008 – S. 91-96.
18.Szweć W. Współpraca polsko-ukrainska dotycząca ochrony i przewozu dóbr kultury. Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008 – S.75-81.
19.Szwec W. Консумпции поляков и украинцев на рынке антиквариата / Oblicza konsumpcjonizmu, Red. nauk. B. Mroza – Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009. – S.265-273.
20.Shvets W. Знання про досвід організації обліку і контролю ресурсів українськими суб’єктами господарювання в Галичині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть) // Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji. – Kielce: WSU, 2009. – S. 189–200.
21.Shvets V. Specimens of paper money of Peoples Republic of Ukraine (1917-1920), Money and its role in history of society, Słowacia, Kremnica, 20-23.V.2010. S. 76-78.
22. Швець В. Досвід обліково-аналітичного забезпечення діяльності Народної Торговлі в Галичині / Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні, Teрнoпіль, 23-24.IV.2010. – С. 161-163.
23. Швець В. Історичні джерела у формуванні сучасної парадигми бухгалтерського обліку: тези доповідей Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці, Ужгoрoд, 26-28.IV. 2010. – С. 342-343.
24. Швець В. Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні : монографія / Володимир Швець. − Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 448 с.
25. Швець В. Історичний досвід фінансового забезпечення організацій в умовах економічної кризи в Україні. / Засоби фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку: Матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф., м. Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – С. 32-34.
26. Швець В. Історичне підґрунтя формування фінансового контролю в Україні. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка: Економіка, №118. Київ: Вид.-поліграф. центр “Київський ун-т”, 2010. – С.55-57.
27. Швець В. Основні етапи формування української парадигми бухгалтерського обліку / Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін, Полтава, 07-08 жовтня 2010. – С. 38-41.
28.Швець В. Каталогизация бумажных денег с помощью Интернет. Новые возможности. Банкаускi веснiк №7 (480), сакавік 2010 (спецвыпуск). С.101-104.
29.Швець В., Війтів Р. Досвід фінансування Курсько-Харківсько-Азовської залізниці для реформування залізничного транспорту: Всеукраїнської наук.-практ. конф., 28-29 жовтня 2010 р. / Харк. держ. Ун-тет харчування та торгівлі. Хaркiв: ХДУХТ, 2010. – С. 29-32.
30.Швец В. Развитие бухгалтерского учёта на западно-украинских землях в конце XIX века. // Счетоводството – наука, практика, независимост / Юбилейна международна научно-практическа конференция: 90 години катедра Счетоводство и анализ 20 години Съюз счетоводителите в България, 20.04.2010 г., УНСС. София: Университетско изд-во: Стопанство, 2011. – С. 137-140.
31.Швець В. Досвід інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємств торгівлі за часів Української Народної Республіки: Інформаційні системи і технології в економіці: міжнародна наук.-практ. конф. (Київ, 3-4 березня 2011 р.): тези доп./ відп. ред. О.Харченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – С. 167-169.
32.Швець В. Історичні джерела у формуванні української парадигми обліку, аналізу і контролю Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. – Вип.. 35. – С. 396-400.
33.Швець В. Розвиток обліково-аналітичних систем місцевих громад як суб’єктів господарювання на західноукраїнських землях: Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління: Між нар. Наук.-практ. конф., 2011 р., 19-20 трав., м.Судак. – Сімферополь, ВД “АРІАЛ”, 2011. – С. 232-235.
34.Швець В. Досвід іпотечного кредитування в Україні: минуле і сучасність // Засоби фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку : Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 6-9 вересня 2011 р. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – С. 57-59.
35.Швець В. Розвиток української парадигми бухгалтерського обліку в контексті досліджень Степана Злупка // Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні: Мат-ли Всеукр. Меморіальної наук. конф., Львів, 29-30 вересня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 212-213.
36.Швець В., Петрушко Я. Теофіль Кормош та його внесок у розвиток теорії і практики економічного аналізу // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку: збірник тез доповідей V Міжн. наук.-практ. конф., Тернопіль, 29 вересня-1 жовтня 2011 р. – Тернопіль, 2011. – С. 370-372.
37.Швець В. Балицька Павліна: Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.І : А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.172.
38.Швець В. Бухгалтерського обліку і аудиту кафедра: Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.І : А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.254.
39.Швець Н., Мельник М., Швець В. Гаймбергер Антон: Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.І : А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.316.
40.Швець В., Мельник М. Гаммер Альбін: Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.І : А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.323.
41.Швець В. Гончик Йоган: Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.І : А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.366.
42.Швець В. Горак Андреас: Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.І : А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.366.
43.Швець В. Ешеріх Філіп: Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.І : А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.485.
44.Швець В. Козак Іван: Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.І : А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.627.
45.Швець В. Козьма Стефан: Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.І : А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.631.
46.Швець В. Колюмбус Домінік: Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.І : А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.638.
47.Швець В. Кульчицький Теодор: Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т.І : А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.691.
48.Шуст Р., Крижанівський А., Целуйко О., Швець В. та ін. Гроші України. – Національний банк України. – Київ, 2011. – 504 с.
49. Швець В. Давня лотерея в Україні / Володимир Швець // Наук.-попул. часопис: Львівські нумізматичні записки, ч.6-7., 2009-2010 р., Львів, 2012. – С.71-73.
50.Швець В. Є. Досвід обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств торгівлі за часів Української Народної Республіки / В. Є. Швець // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету Львівська політехніка. – 2012. – №721. – С. 259-264.
51.Швець В. Є. Виникнення і розвиток економічних студій у Львівському університеті в ХІХ столітті. // Збірник наук.праць ЛНУ ім. І. Франка: Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 32. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 303-310.
52.Швець В., Петрушко Я. Бухгалтерський облік як навчальна дисципліна у Львівському університеті в ХІХ столітті // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики: зб. матеріалів ІІ Міжн. наук.-практ. конф.; 6-7 грудня 2012 р. – Київ. : КНЕУ, 2012. – С. 302-304.
53.Швець В. Петрушко Я. Досвід фінансової санації товариства “Просвіта” в умовах світової кризи (1929-1932 рр) / Швець Володимир, Петрушко Ярина // Економічний аналіз: зб. наук. пр. ТНЕУ за ред.. С.І.Шкарабана, Вип..11, ч.3. Тернопіль, 2012. – С. 123-126.
54.Швець В. Досвід емісії білетів державної скарбниці України часів гетьмана П. Скоропадського і перспективи використання казначейських зобов’язань у сучасній Україні. // Збірник наук.праць ЛНУ ім. І. Франка: Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 29, частина 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 264-269.
55.Швець В. Науково-практичний доробок Теофіля Кормoша у формуванні української парадигми обліку, аналізу і контролю (з нагоди 150-ліття з дня народження). // Вісн. ЛНУ ім. І. Франка. Сер. економічна. – Вип. 49. – Львів, 2013. – С. 346–350.
56. Швец В. Исторический опыт финансовой санации общественных организаций во время кризисна (на примере украинского общества “Просвита”) / “Криза и икономически растеж”: Юбилейна международна научна конференция 26 октомври 2012, София. Издательски комплекс – УНСС. София, 2013. – С.143-147.
57. Швець В. Розвиток наук про бухгалтерський облік у Львівському університеті в ХІХ столітті в контексті європейської інтеграції./“Problemy ekonomiczne a możliwości i kierunki rozwoju Zamojszczyzny”. Materiały z międzynarodowej konferencji ekonomicznej w Zamościu 20.10. 2012 r.// Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu., Zeszyt 7. – Zamość, 2013. – С.113-118.
58.Швець В., Гамкало О. Аналіз діяльності Львівської біржі (на початку 1920-х років. // Збірник наук.праць ЛНУ ім. І. Франка: Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 31, частина 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 391-397.
59.Швець В. Є. Науково-практичний внесок Юліана Павликовського у розвиток економічних наук / Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2014 р. Львів: ЛКА, 2014. – С. 290-291.
60.Швець В. Є. Науково-практичний внесок Юліана Павликовського у розвиток економічних наук / Торгівля, комерція і підприємництво : збірник наук. праць / [редакц.кол.: Апопій В.В., Куцик П.О., Шевчук В.О. та ін.]. – Львів: Львівська комерційна академія, 2014. – Вип.. 16. – С. 171-175.
61.Швець В. Досвід організації діяльності з переробки молока в “Mаслосоюзі” (перша половина ХХ ст. /Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни. Колективна монографія./ Умань: Видавничо-поліграфічний центр Візаві, 2014. – Ч. 2. – С. 29-34.
62.Shvets V. E., Rura I. V. Accounting and analytical support services of family medicine in Ukraine : experience of reform. / V. Shvets, I. Rura // V Prospects of economic development in the global crisis : Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural UniversityPlovdiv, Bulgaria, 2015. – p. 270-276.
63.Швець В., Петрушко Я. Нормативно-методичне забезпечення формування й обліку резервів у банках України / В. Швець, Я. Петрушко //Економічний аналіз: зб. наук. пр. ТНЕУ за ред. В. А. Дерія, Вип. 21, ч.1. Тернопіль, 2015. – С. 107-113.
64.Швець В., Оліярник Т. Інформаційне забезпечення аналізу діяльності готельного бізнесу / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”, Львів, 15-17 жовтня 2015 р. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 161-163.
65.Швець В. Бухгалтер: витоки і трансформація професії / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ “Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу”, м. Івано-Франківськ, 16-17 жовтня 2015 р. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – С. 272-274.
66.Швець В. Експоненціальність та історизм у прогнозуванні розвитку обліково-аналітичних / Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ столітті : Тези виступів міжнародної науково-практичної конф. – Житомир : Вид. О.О. Євенюк, 2015. – С. 106-108.
67.Швець В. Досвід формування вимог до аудитора в Україні / “Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин” : Тези доп. міжнародної науково-практичної конф. – Київ : КНТУ, 2016. – С. 52-54.
68.Швець В. Михайло Грушевський і джерельні основи формування обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання (з нагоди 150-ліття від народження) /“Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні” : Матеріали IVМіжнародної науково-практичної конф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 255-257.
69. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: монографія/за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Олексія Ковалюка і канд. екон. наук, проф. Володимира Швеця. – Львів: ЛНУ ім. І Франка, 2017. – 440 с.;
70. Швець В. Теоретико-методологічні основи формування обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні // Збірник наук.праць ЛНУ ім. І. Франка: Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 37, частина 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 246-252.;
71. Shvets, V. Some aspects of the Ukrainian-Polish cross-border cooperation in the field of control for the conservation of cultural and historical values / Contemporaary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation // Publication of the Scientific Papers of the International Scientifik Conference. Center of Europian Projects, Warsaw 2017. P. 15-37.;
72. Швець В. Є. Кодифікація рахунків бухгалтерського обліку Ревізійним союзом українських кооператив / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017. – № 862. – С. 274-280.;
73. Швець В. Фінансова звітність «Дніпросоюзу» в УНР (з нагоди 100-ліття суб’єкту суспільного інтересу) // Вісник Житомир. держ. технолог. ун-ту : Сер. економічні науки. № 4 (82) – Житомир: ЖДТУ, 2017. – С. 65–71.;
74. Швець В. Базові принципи етики бухгалтера і аудитора в сучасній інформаційній економіці / Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Мат-ли міжн. наук.-практ. конф. (19-21 жовтня 2017 р.) – Львів: Левада, 2017. – С. 77-80.
75. Shvets, V. Some aspects of the Ukrainian-Polish cross-border cooperation in the field of control for the conservation of cultural and historical values / Contemporaary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation // Publication of the Scientific Papers of the International Scientifik Conference. Center of Europian Projects, Warsaw 2017. P. 15-37.
76. Shvets V., Pavlik I. Formation of the basic principles of ethics for specialists of accounting and analytical sciences in modern information economics / Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки №2 (84) -Житомир, 2018.- 39-44с.
77. Shvets, V., Pelehk, U. Perspektives of application of the Polish-Ukrainian historical heritage experience in banking sektor / Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian Cooperation // Publication of the Scientific Papers of the International Scientifik Conference. Center of Europian Projects, Warsaw 2018. P. 217-239.
78. Zabolotskyy, T., Vitlinskyy, V., Shvets, V. Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study. Economic Annals-XXI: Volume 174, Issue 11-12 December 28, 2018. P. 43-50. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V174-07 (Scopus);
86.Швець В. Є., Павлік І. Є. Розвиток наукової думки з обліку і аналізу в сільському господарстві у виданнях Євгена Архипенка. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 3. С. 216-224.
87. Shvets V., Pavlik I. Formation of the basic principles of ethics for specialists of accounting and analytical sciences in modern information economics / Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки №2 (84) – Житомир, 2018. – 39-44с.
88. Zabolotskyy, T., Vitlinskyy, V., Shvets, V. (Ukraine). Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study. Economic Annals-XXI: Volume 174, Issue 11-12 December 28, 2018. P. 43-50. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V174-07
89. Швець В. Бони Львівського університету ХІХ століття / Наук.-попул. часопис: Львівські нумізматичні записки, ч.14-15., 2017-2018 р., Львів, 2019. – С.76-78.
90. Швець В. Є. Обліково-аналітичні документи армії Української Народної Республіки / Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств: колективна монографія – за ред.проф. Куцика П.О. та проф. Пилипенка Л.М. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2019. – С. 69-89.
91. Shvets V. Accounting and analytical problems of cultural heritage security in polish-ukrainian cross-border cooperation. EEM All Volumes and Issues Volume 7, Number 1, 2020, URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/apr/21264/200262maketvosstanovlen- 35-48.
92. Shvets V. Accounting Book of the Lviv Mint (1656–1657) as a Source of Accounting and Analytical Experience in Managing Business Entities in Emergencies EEM. 2020; Volume 7, Number 2 : pp. 33 – 45. URL: http://science.lpnu.ua/eem/all-volumes-and-issues/volume-7-number-2-2020/accounting-book-lviv-mint-1656-1657-source.
93. Швець В. Українська парадигма обліку, аналізу і контролю в умовах надзвичайних ситуацій / Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 116-119.
94. Швець В. Є., Павлік І. Є. Досвід оцінювання земельних ресурсів у Катеринославській губернії на початку ХХ століття / Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – С. 697-701.
95. Швець В.Є. Діяльність банківського сектору України в умовах надзвичайних ситуацій / Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІV міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 80-річчя Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», 21 травня 2020 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». — Львів, 2020. – С. 74-76.
96. Швець В., Млиньскі Ю., Новоставська О. Нормативно-правові проблеми формування обліку і контролю у сфері збереження культурної спадщини України / Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 59 (2020). С. 76-87. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/11245/11580
97. Shvets V., Shevtsiv L., Mishchuk N., Melnyk B., Humen Yu., Mudrak M. Investment Attractiveness of Land Resources of Ukraine // 10th International Conference “Advanced Computer Information Technologies” ACIT’2020 – Doggendorf, 16-18 September 2020; p. 699-703.
98. Швець В. Роль преміювальних марок у стимулюванні сільськогосподарських виробників в умовах надзвичайних ситуацій (1939-1944 рр). / Наук.-попул. часопис: Львівські нумізматичні записки, ч. 16-17., 2019-2020 р., Львів, 2021. – С.71-81.
99. Shvets V., Mishchuk N., Novostavska O. (2021), Methods of estimating land resources of Ukraine in the conditions of land market formation for the purposes of sustainable development / International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering – Web of Conferences 255, 01018.
100. Швець В. Розвиток економічної освіти у Львівському університеті (доінстутиційний період) / Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 60. С. 7-20. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/11354
101. Shvets V., Mishchuk N., Galan V., Melnyk B., Novostavska O. Information and Methodological Support for Assessment of the Attractiveness of Land Assets of Ukraine. 11th International Conference “Advanced Computer Information Technologies” ACIT’2021 – Doggendorf, 15-17 September 2021, P. 445 – 448. URL: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9548321.
102. Швець В. Приватні цінні папери у розрахунках на західноукраїнських землях у першій половині ХХ століття / Наук.-попул. часопис: Львівські нумізматичні записки, ч. 18., 2021 р., Львів, 2022. – С.89-91.
103. Shvets V. (2022). Appraisal of losses of cultural and historical heritage in Ukraine as a result of Russian aggression in the context of Polish-Ukrainian cross-border cooperation. Security in crisis situations in the border regions of Poland and Ukraine : Scientific Papers of the International Scientific Conference, Lublin. 2022. – Р. 165-189. URL: https://pbu2020.eu/en/librarynews/97.
104. Shvets, V. (2022). Pandemia na Ukrainie. Wyniki autorskiego badania ankietowego // Ekonomia. Tom 28 Nr 4 (2022), URL: https://doi.org/10.19195/2658-1310.28.4.1
105. Швець В. Громадський контроль земельних активів в умовах становлення ринку землі в Україні / Wyzwania współczesnej administracji w kontekście realizacji zadań z zakresu polityki publicznej Redakcja: Yuriy Pachkovskyy, Beata Petrecka, Krzysztof Czubocha, Jarosław: RWSTE, 2022. S.51-81.
106. Швець В. Виникнення і розвиток економічної освіти у Львівському університеті до 1939 року// Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту економічних систем: проблеми і шляхи розвитку : колективна монографія / за ред. проф. Куцика П. О. та проф. Яремка І. Й. – Львів: Растр-7, 2022. – С. 6-44.
107. Shvets V. Appraisal of losses of cultural and historical heritage in Ukraine as a result of Russian aggression in the context of Polish-Ukrainian cross-border cooperation. Security in crisis situations in the border regions of Poland and Ukraine : Scientific Papers of the International Scientific Conference, Lublin. 2022. – Р. 165-189. URL: https://pbu2020.eu/en/librarynews/97#book/
108. Швець В. Економічна освіта у Львівському університеті в період трансформацій та початку інституалізації/ Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 62. С. 261-278. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/11890/12237
109. Швець В., Липинський Б. Формування облікової політики суб’єктами господарювання в умовах діджиталізації / The 5th International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (January 25-27, 2023) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2023. – Р. 644-649.
110. Швець В., Юрченко О., Ярига О. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання у сфері ІТ-індустрії / The 5th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (February 1-3, 2023) BoScience Publisher, Boston, USA. 2023. – Р. 656-663.
111. N. Mishchuk, Y. Eliyashevskyy, B. Melnyk, V. Shvets (2023) Analysing the Demand and Forecasting the Number of Applicants at Ivan Franko National University of Lviv. / 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) 21-23 Sept. 2023. DOI: 10.1109/ACIT58437.2023, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10275398
27.
112. Швець В., Липинський Б. Зміни в обліковій політиці суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції та діджиталізації // Innovative development of science, technology and education (October 19-21, 2023). Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2023. Р. 601-609.
113. Shvets, V. Діяльність органів державного фінансового контролю України в умовах російської агресії // Аdministracja w praktyce – nowe wyzwania. – Jarosław: RWSTE, 2023. С. 54-77.
114. Швець В., Гапон Н. Економічний аналіз оцінки земельних активів в Україні / «Наукові перспективи» № 5 (11) 2023. – С. 85-100.
115. Швець В. Є., Юрченко О. Б., Ярига О. Я. Перспективи і проблеми ІТ-компаній на ринку програмних продуктів з обліку в Україні / Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, October 27, 2023. Pisa, Italian Republic: International Center of Scientific Research. – 2023, Р. 13-16. https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/27.10.2023.

Біографія

ШВЕЦЬ Володимир Євгенович (17.VII.1962, м. Львів) – професор, кандидат економічних наук (Параметризація виробничої програми підприємства в умовах становлення товарного ринку, 1998), доцент (2001 р.), професор (2022 р.)
Навчався на економічному факультеті Львівського університету імені Івана Франка, який закінчив у 1989 році. Співорганізатор Асоціації молодих економістів у Львівському університеті. Після завершення університету, з 1989 до 1991 р., – завідувач технологічної лабораторії економічного факультету. З 1991 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і статистики, пошукувач під керівництвом професора Є. В. Мниха. Після захисту дисертації – доцент кафедри обліку і аудиту. З 2000 р. – член Вченої ради економічного факультету. Від січня 2004 до червня 2005р. виконував обов’язки завідувача кафедри обліку і аудиту. Професор кафедри обліку і аудиту (з 2016 р.)
Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, зокрема: уперше підготовленого Каталогу українських грошей від 1917р. (Львів, 1997; Львів, 2000), Розвиток обліку в Галичині (2001, у співавторстві). У 2001, Історія грошей і банківництва в Україні» (Львів, 2003; Київ, 2004; зі співавт.) Судово-бухгалтерська експертиза (Львів, 2005); Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи (Львів, 2005; Київ, 2008); Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарської діяльності в Україні. (Львів, 2010); Гроші України (Київ, 2011); Михайло Грушевський і Львівський університет (Львів, 2019).
Експерт в Академії розвитку транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна організованій Центром європейських програм: 1.12.2016 р. в м. Янув Подляскі (Польща); у Львові (19.09.2017 р.).
Брав участь в міжнародних наукових конференціях, у тому числі за кордоном: Смольник (Словаччина); Кельце, Варшава, Бялисток, Люблін (Польша), Кошіце (Словаччина), Августув (Польша). Ініціював і був організатором міжнародної науково-практичної конференції 25-26 березня 2005 року Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. Проходив стажування в Ягелонському університеті (2003); Інституті регіональних досліджень при НАН України (2004); Львівській комерційній академії (2014); Вроцлавському університеті (2022).
Читав лекції на кафедрі фінансів і рахівництва у Вищій Школі Умінь (Польща, Кельце, 2005-2013 рр) та в Університеті імені кардинала Вишинськєго у Варшаві (2019). Неодноразово очолював державні екзаменаційні комісії у ЛНУ ім.І.Франка, Львівській комерційній академії (тепер Львівський торгово-економічний університет), Академії управління при Президенті України, Національному університеті “Львівська політехніка”.
Під керівництвом В. Є. Швеця захищено семеро кандидатів економічних наук (один доктор філософії).
Упродовж 2011-2016 рр. – Член Спеціалізованої вченої ради Львівської комерційної академії на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
Брав участь у підготовці енциклопедії Історія Львівського університету, член музейної ради з формування експозиції історії Львівського університету. Входить до складу робочої групи із створення Музею грошового обігу, банківництва і облікових систем у Львівському університеті на економічному факультеті.
Голова Ревізійної комісії профспілкового комітету працівників Університету (2012-2019); Голова Бюджетної комісії профспілкового комітету працівників Університету (від 2019).
У 2020 р. затверджений експертом Міністерства освіти і науки України для проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО за науковим напрямом «Суспільні науки».
Член редакційної колегії: Вісник Львівського університету (серія економічна); Науково-популярного часопису Львівські нумізматичні записки.
Перелік курсів:
1. Державний фінансовий контроль;
2. Вступ до фаху;
3. Економічний аналіз у системі управління суб’єктами господарювання;
4. Обліково-аналітичні системи суб’єктів бізнесу;
5. Судові експертизи в обліку і оподаткуванні.

Нагороди

Нагороджений грамотою Союзу українських філателістів і нумізматів Північної Америки (2001); грамотами ректора Львівського національного університету ім. І. Франка (2012, 2022); подякою голови Львівської обласної ради (2018).

Методичні матеріали

Розклад