Договірно-правове регулювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Кохан М. О.ЕКММ-51с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51сдоцент Кохан М. О.

Опис курсу

Дисципліна «Договірно-правове регулювання» є вибірковою дисципліною з спеціальності 073 «Менеджмент» для освітньої програми магістерського рівня «Менеджмент організацій і адміністрування», яка викладається в 1 семестрі в обсязі 5 кредитів за ECTS.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Договірно-правове регулювання»  є здобуття системи правових знань, що регламентує порядок укладання, виконання та припинення господарських договорів різних видів.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб ефективно вести переговори, грамотно готувати та оформляти договори, а також врегульовувати спори за договором.

Результати навчання
очікується, що по успішному завершенні курсу студент повинен
знати:
основні категорії договірного права;  порядок укладення та ооформлення договорів, зокрема господарських; особливості змісту окремих видів договорів у сфері господарської діяльності;  процедури публічних закупівель та порядок роботи із системою Prozorro; специфіку змісту та виконання зовнішньоекономічних контратків; притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів договірних відносин за порушення умов договору.вміти: оперувати положеннями законів України, підзаконних нормативних актів, що приймаються у встановленому порядку органами державної влади та органами місцевого самоврядування; готувати проекти договорів різних видів з додатками; оформляти документи про виконання договірних зобов’язань; аналізувати зміст окремих видів договорів, виокремлювати істотні та звичайні умови договору; вносити та документально оформляти зміни до договору;  захищати права за договором – готувати претензію та позовну заяву; застосовувати відповідні правові норми для вирішення конкретних ситуацій у сфері господарської діяльності.

Рекомендована література

Основна література:

1.       Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

2.       Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р

3.       Грін О.О. Договори в цивільному праві України: Навчальний посібник: Альб. схем. О.О.Грін. – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2012. – 219с. URL: http://surl.li/damcy

4.       Грищук А.М., Кохан М.О. Господарсько-правове адміністрування: навчальний посібник. Київ: Каравела, 2023. 376 с.

5.       Мілаш В. С. Договірне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 80 с.   URL http://surl.li/kkvtx

6.       Сотниченко В.М. Договірне право: Навчальний посібник. К., КНУБА, 2016. – 230 с. URL: http://surl.li/kkvtk

Додаткова:

7.       Договірне право в умовах ринкової економіки: Конспект лекцій / За ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 116 с. URL https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/168/1/DOGOVIR_2008.pdf.

8.       Мічурін Є.О. Техніка складання договорів : навч.-практ. посіб. / Є.О. Мічурін. – X. : Юрсвіт, 2016. – 536 с.

 Професійні юридичні та консалтингові інформаційні веб-портали:

9.       Бухгалтеру про договір. Серія 1-10 / Портал Ifactor. Електронні версії бухгалтерських журналів. 2015 р. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/february/issue-15/article-5830.html

10.   Contract Management. General Principles. The World Bank . September 2017. URL: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/531561507743080555-0290022017/original/ContractManagementGuidance2017.pdf

Електронні курси . Відеоматеріали онлайн

 11.   Contract Management Module. The World Bank’s STEP System. Online system used by borrowers to plan, record, and track key stages of the procurement process under Investment Project Financing (IPF) projects. The World Bank . August 24, 2022. URL: https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/08/24/step-contract-management-module

12.   Improving Contract Management Skills: Applying Contract Leadership® | CIPS. free online- 2021. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uCuRv24eHX0

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус