Екологічна економіка (2016)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Квак М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є формування базових знань з функціонування екологічно збалансованої економіки, необхідних для прийняття раціональних управлінських рішень у подальшій професійній діяльності в умовах ефективного використання, збереження та охорони дефіцитних ресурсів та умов природного довкілля.

Завдання: отримання знань і практичних навичок в аналізі процесів взаємодії природи, суспільства та економіки у ХХІ столітті; вивчення теоретичних і організаційних основ забезпечення національної екологічної безпеки; визначення напрямів удосконалення еколого-економічної теорії, що формує теоретико-методологічну основу для нової моделі економіки і передбачає систему параметрів та обмежень природокористування, що дає змогу моделювати новітні функції в економіці

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • принципи функціонування природосоціогосподарських систем;
 • теоретичні основи сталого розвитку природосоціогосподарських систем;
 • екологічні обмеження у моделях економічної динаміки;
 • методи оцінки та аналізу екологічної та економічної ситуації фірм і регіонів держави;
 • основи теорії просторово-економічного аналізу природокористування;
 • основи ноосферної моделі розвитку екологічно збалансованої економіки;
 • взаємозв’язок економічної та екологічної політики;
 • засади адміністративно-політичних та ринкових відносин в системі охорони природного довкілля;
 • роль екологічного менеджменту у загальній системі управління;
 • правове забезпечення екологічного менеджменту.

вміти:

 • забезпечувати екологічну безпеку та ризикозахищеність діяльності;
 • використовувати нові загальнонаукові та специфічні методи для вирішення проблем екологічно збалансованого розвитку;
 • застосовувати основні методики аналізу складних природосоціогосподарських систем;
 • обґрунтовувати нові моделі екологічно збалансованого розвитку економіки.

Рекомендована література

Базова:

 1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80с.; Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996. – 1996. – №30. –Ст.141; www.rada.kiev.ua.

 2. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991// Відомості ВР України від 8.10.1991. – 1991. – №41. – Ст.546; Голос України від 24.07.1991; www.rada.kiev.ua.

 3. Закон України „Про екологічну експертизу” від 9.02. 1995// Відомості ВР України від 21.02.1995. – 1995. – №8. – Ст.54; Голос України від 16.03.1995; www.rada.kiev.ua.

 4. Закон України „Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992// Відомості ВР України від 15.12.1992. – 1992. – №50. – Ст.678; www.rada.kiev.ua.

 5. Закон України „Про плату за землю” від 3.07.1992// Закон і бізнес. – 1992. – №47; Відомості ВР України від 22.09.1992. – 1992. – №38. – Ст.560; Голос України від 23.07.1992; www.rada.kiev.ua.

 6. Закон України „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про плату за землю” від 19.09.1996// Голос України від 17.10.1996; Відомості ВР України від 05.11.1996. – 1996. №45. – Ст.238; www.rada.kiev.ua.

 7. Кодекс України про надра від 27.07.1994// Відомості ВР України від 06.09.1994. – 1994. – №36. – Ст.340; Голос України від 31.08.1994; www.rada.kiev.ua.

 8. Лісовий кодекс України від 21.01.1994// Відомості ВР України від 26.04.1994. – 1994. – №17. – Ст.99; Голос України від 13.04.1994; www.rada.kiev.ua.

 9. Водний кодекс України від 6.06.1995// Відомості ВР України від 13.06.1995. – 1995. – №24. – Ст.189; Голос України від 20.07.1995; www.rada.kiev.ua.

 10. Земельний кодекс України від 25.10.2001// Відомості ВР України від 25.01.2002. – 2002. – №3. – Ст.27; Урядовий кур’єр від 15.11.2001. – №211; Голос України від 20.11.2001. – №217; www.rada.kiev.ua.

 11. Кадастр мінеральних вод України/ За ред. М.В.Лободи. – К., 1996. – 27с.

 12. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Затверджено Постановою ВР України від 5 березня 1998 року №188/98-ВР// Відомості ВР України від 13.10.1998. – 1998. – №38. – Ст.248; www.rada.kiev.ua.

 13. Концепція сталого розвитку України (проект)// Світ. – 1997. – №12. – 22с.

 14. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. – Человек. – Экономика. – Биота. – Среда: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2002. – 566с.

 15. Александров И.А. Экономический рост и окружающая среда. – Донецк: ИЭП НАНУ, 1996. – 158с.

 16. Бачинський Г.О. та інші. Основи соціоекології: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1996. – 238с.

 17. Білявський Г.О., Падун М.А., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995. – 367с.

 18. Буркинский Б.В., Ковалева В.Т. Экономические проблемы природопользования. – К.: Наукова думка, 1995.

 19. Веклич О.О. Удосконалення екологічних інструментів економічного управління в Україні// Економіка України. – 1998. – №9. – С.65-74.

 20. Веклич О.О. Формування економічного механізму сталого розвитку України// Вісник НАН України. – 2000. – №2. – С.11-14.

 21. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994. – 360с.

 22. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. – М.: Наука, 1965. – 324с.

 23. Врублевська О.В. Конспект лекцій з економіки природокористування.- Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 210 c/

 24. Генсирук С.А., Нижник М.С., Мищенко В.С. Эколого-экономические аспекты природопользования. – К.: Наук.думка, 1982. – 175с.

 25. Герасимович В.Н., Голуб А.А. Методология экономической оценки природных ресурсов. – М.: Наука, 1988. – 140с.

 26. Гирусов Э. и др. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов/ Под ред. проф.Э.Гирусова, проф.В.Лопатина. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, Единство, 2003. – 519с.

 27. Глазырина И.П. Природный капитал в экономике переходного периода. М.: НИА-Природа, РЭФИА, 2001. – 204с.

 28. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. – М.: Аспект-пресс, 1998. – 319с.

 29. Голубець М.А. Екосистемологія. – Львів: Поллі, 2000.

 30. Грабинський І.М. Еколого-економічна система України: порівняльний аналіз. – Львів: НТШ, 1997.

 31. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 240с.

 32. Гринів Л.С. Методологія і методика визначення нормативної ціни природних курортних ресурсів та платежів за їх використання. Львів, 1992. – 26с.

 33. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка: Навч. посібник. – Львів: „Магнолія-2006”, 2009 – 462 с.

 34. Гринів Л. С. Екологічна економіка: Навч. посібник. – Львів: „Магнолія-2006”, 2010 – 360 с.

 35. Гринів Л. С. Регіональні цільові програми. Л, ЛНУ, 2010 – 156 с.

 36. Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. – 234с.

 37. Данилишин Б.М., Шостак Л. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений. – К.: СОПС НАНУ, 1999. – 367с.

 38. Дейлі. Г. Поза заростанням. Економічна теорія сталого розвитку. К.: “Інтелсфера”, 2002. – 312с.

 39. Екологія і природокористування: Зб. наук. праць Інституту проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ, 2001.

 40. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998.

 41. Злупко С. М. Економічна думка України (від давнини до сучасності): Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2000. – 496 с.

 42. Злупко С. М. Історія економічної теорії: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 719.

 43. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1996.

 44. Мельник Л.Г. Экологическая экономика. – Сумы: Университетская книга, 2001.

 45. Одум Ю. Экология/ Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – Т.І. – 348с.

 46. Оробчук М.Г. Класифікація, використання й економічна оцінка природних ресурсів: Текст лекцій. – Львів: ЛДУ ім.І.Франка, 1997. – 42с.

 47. Оробчук М.Г. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Текст лекцій. – Львів: ЛДУ ім.І.Франка, 1997.

 48. Руденко М. Енергія прогресу. – К.: Молодь, 1998.

 49. Синякевич І.М. Економіка природокористування: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996.

 50. Синякевич І.М. Інструменти екополітики: теорія і практика/ Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Львів: ЗУКЦ, 2003. – 187с.

 51. Стадницький Ю.Ю., Данилович Т.Б., Руда О.І. Економіка природокористування: Текст лекцій. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2003. – 92с.

 52. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна// За ред. Дробнохода М. – К., 2002.

 53. Черевко Г.В., Яцків М.І. Економіка природокористування. – Львів: Світ, 1995.

 54. Шевчук В.Я., Білявський Г.О., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Ноосферогенез і гармонійний розвиток. – К.: Геопринт, 2002. – 127с.

 55. Шевчук В.Я. Про концепцію переходу України до сталого розвитку. – Зб. наук. доповідей “Проблеми сталого розвитку України”. – К.: БМТ, 2001. – С.42-55.

 56. D

  aly H. E., Farley J. Ecological Economics: Principles and Applications. – Island Press, 2003. – 428 p.

  Допоміжна:

 57. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі/ Пер. з англ. І.Дзюб. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 670с.

 58. Вернадский В.И. Розмышления натуралиста. Кн.2. Научная мысль как планетарное явление. – М.: Наука, 1997. – 150с.

 59. Глазырина И. П. Природный капитал в экономике переходного периода. – М.: НИА-Природа, РЭФИА, 2001. – 204 с.

 60. Гринів Л.С. Проблеми розвитку екологічно збалансованої економіки в Україні// Вісник ТАНГ. – 2001. – №1.

 61. Гринів Л.С. Стійкість економічних систем: ноосферний підхід// Вісник ЛНУ. Серія економічна. – Вип.29. – Львів: Світ, 2000. – С.208-212.

 62. Економічна теорія (З.Г.Ватаманюк, І.М.Грабинський, С.М.Панчишин та ін.). – К.: Либідь, 1999. – 384с.

 63. Злупко С.М. Основи екогомології: Текст лекцій і програмно-методичне забезпечення. – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2003. – 240с.

 64. Злупко С.М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель революціонер. – Львів: Каменяр, 1990. – 192с.

 65. Кислый В. Н., Лапин Е. В., Трофименко Н. А. Экологизация управления предприятием. – Сумы: ВТД „Университетская книга”, 2002. – 232 с.

 66. Кривень О.В. Проблеми теоретичного моделювання екологічно збалансованого природокористування// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України (збірник наукових праць). Вип.5 (XLIII). В 3-х ч./ НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Ч.ІІІ. – Львів, 2003. – С.125-131.

 67. Кухар В. “Порядок денний на ХХІ століття” для України// Вісник НАН України. – 1998. – №7-8. – С.18-19.

 68. Лукьянчиков Н. М., Потравный И. М. Экономика и организация природопользования. – М.: Тройка, 2000. – 456 с.

 69. Манків Г. Макроекономіка: Пер. з англ. С.Панчишина. – К.: Основи, 2000. – 588с.

 70. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс И. За пределами роста: Учебн. пособие. – М.: Прогрес-Пангея, 1994.

 71. Мельник Л.Г. Экономика устойчивого развития. – Сумы: Университетская книга, 2001.

 72. Методи оцінки екологічних витрат. За ред. Л. Г. Мельника, О. І. Карінцевої. – Суми: університетська книга, 2004. – 288 с.

 73. Михасюк І., Бочан І. Менеджмент глобальної економіки. – Львів-Жешув, 2004.

 74. Пахомова Н., Рихтер К., Эндерс А. Экологический менеджмент. – СПб: Питер, 2004. – 352 с.

 75. Руденко М. Д. Енергія прогресу: Нариси з фізичної економії. – К.: Молодь, 1998. – 528 с.

 76. Справочник по управлению в области охраны окружающий среды / Под ред. Штайнера А., Мартонаковой Г., Гузиовой С. – ПРООН и РБЕС, 2003. – 373 с.

 77. Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми. Частина перша. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.

 78. Царенко О. М., Нєсвєтов О. О., Кадацький М. О. Основи екології та економіки природокористування. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво „Університетська книга”, 2001. – 326 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму