Квак Марія Віталіївна

Посада: доцент кафедри економіки України

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mariya.kvak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • використання та збереження національного багатства;
  • управління фінансами та розвиток економіки територіальних громад;
  • економіка розвитку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
  • довгостроковий розвиток національної економіки;
  • програмування та стратегічне планування економіки України;
  • національна економічна безпека держави;
  • екологічно збалансований розвиток економіки.

Курси

Публікації

Монографії

Квак М. В. Стратегічна база формування векторів розвитку національної економіки. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації: Колективна монографія. Розділ І. Стратегії розвитку національної економіки / За заг ред. О.Л.Гальцової. – Запоріжжя :  Видавничий дім “Гельветика”, 2020. –  С.72 – 88.

Квак М. В. Стратегічні передумови забезпечення економічної безпеки та інноваційного розвитку в Україні. Збалансоване управління економічними процесами в суспільстві та бізнес-середовищі в умовах трансформації соціально-економічних інституцій: міжнародна колективна монографія / під ред. д.е.н., проф. Г.Г.Савіної. – Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2016. – 308 с. – с. 243-252.

Квак М. В. Дослідження змін у системі національного багатства – передумова узгодження економічного зростання та соціального розвитку держави. Узгодження економічного зростання та соціального розвитку : Колективна монографія. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2012. – 246 с. – С. 6-14.

Квак М. В. Національне багатство України : проблеми та перспективи. Економіка України : національна стратегія розвитку : Колективна монографія. – Львів: Видавничий центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2008. – 444с. – С.44-61.

Вибрані статті

Snovydovych I., Danylevych N., Drozdovska L., Kvak M., Kopylchak B. EDUCATIONAL COMPETENCIES OF SPECIALISTS WORKING IN YOUTH ORGANIZATIONS IN RURAL AREAS. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 4. P. 517-523. (Web of Science)

Квак М. В. Збалансовано-інклюзивний розвиток економіки держави / М. В. Квак // Інтелект XXI : науковий економічний журнал. – №5. – Одеса: ВД “Гельветика”, 2021. – С. 32-36 (Index Copernicus).

Квак М.  В. Детермінанти формування траєкторії інноваційного розвитку держави в сучасному економічному просторі / М. В. Квак // Економічний простір : Збірник наукових праць. – №155. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С. 20 – 25 (Index Copernicus, Google Scholar).

Квак М.В. Спроможні громади – головна мета стратегічного планування розвитку територій / М. В. Квак // Вісник Львівського університету. Серія економічна : зб. наук. праць Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2018. – Вип. 55. – С. 157-165.

Квак М. В. Реалізація ідеї Екологічної Конституції Землі у держав-них програмах / М. В. Квак //Науковий вісник ХДУ. Серія “Економічні науки”. – Херсон. – 2017. – Вип. 23-3. – 178 с. – С. 10-13 (Index Copernicus, Google Scholar).

Квак М. В. Впровадження навчальної дисципліни “Стратегія збереження національного багатства” у вищій школі та планування сталого розвитку держави / М. В. Квак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(2). – 196 с. – С. 182-185 (Index Copernicus, Google Scholar).

Квак М. В. Підвищення ролі програмно-цільового методу в управлінні національною економікою / М. В. Квак //Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. – Одеса, 2017. – Том 22. – Випуск 2 (55). – 180 с. – С. 18-21 (Index Copernicus, Google Scholar).

Квак М. В. Державні цільові програми – основа реалізації політики сталого розвитку в Україні / М. В. Квак // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2017. – Том 27. – № 1. –  290 с. – С.43-48 (Index Copernicus, Google Scholar).

Вибрані тези доповідей на конференціях

Квак М. В. Ефективне стратегічне планування – основа розвитку громад і територій держави. Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 березня 2020 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. – С.21 – 22.

Квак М. В., Поцілуйко Ю. П. Напрями розвитку органічного виробництва в Україні. XXVII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених „Актуальні проблеми функціонування господарської системи україни” (20 листопада 2020 року, м. Львів).

Квак М. В. Роль національного багатства України у розвитку інформаційного суспільства. Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції «Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов» 26-28 вересня 2018 року, м. Жешув (Польща), м. Львів (Україна). – с. 82-85.

Квак М. В. Фізико-економічна життєзберігаюча основа моделювання державного господарського майбутнього. Матеріали круглого столу, присвяченого 25-річчю кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського «Нові моделі економіки сталого розвитку: проблеми та перспективи» (23 травня 2018 року, м. Львів). – с. 35-37.

Квак М. В. Збереження національного багатства – вектор сталого розвитку держави згідно стратегії 2020. Тенденції сталого розвитку економіки країни: досягнення, проблеми та прогнози: збірник тез наук. робіт учасн. Міжнар. науково-практичної конференції для студ., аспір. та молодих учених (Київ, 27-28 січня 2017 р.). – К.: Аналітичний центр “Нова Економіка”, 2017. – 108 с. – С. 6-8.

Квак М. В. Наукові засади формування та реалізації фізико-економічної інноваційної стратегії розвитку в Україні. Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, 23-24 червня 2016 р.). – Одеса : Одеський національний економічний університет, 2016. – 158 с. – с.36-37.

Біографія

У 2004 р. закінчила економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка і отримала диплом з відзнакою про базову вищу освіту за напрямом підготовки “Економіка і підриємництво” та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємництва. У 2005 р. отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю “Економічна статистика”  та здобула кваліфікацію магістр з економічної статистики; викладач економічних дисциплін. У 2008 р. успішно закінчила аспірантуру  Львівського національного університету імені Івана Франка з відривом від виробництва. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Макроекономічний аналіз змін у системі національного багатства України». З 2006 р. – асистент, а з 2012 р. і по даний час – доцент кафедри економіки України. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки України.

Була керівником робочої групи спеціальності 051 “Економіка” з розробки освітньо-професійної програми “Економіка розвитку територій” другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми “Прикладна економіка” другого (магістерського) рівня вищої освіти; освітньо-наукової програми “Прикладна економіка” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2016-2019 рр.).

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор навчального посібника “Економічна теорія”(Львів, 2015) та чотирьох колективних монографій «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2008), «Узгодження економічного зростання та соціального розвитку» (Херсон, 2012), “Збалансоване управління економічними процесами в суспільстві та бізнес-середовищі в умовах трансформації соціально-економічних інституцій”(Херсон, 2016), Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації (Запоріжжя, 2020).

Наукові інтереси: використання та збереження національного багатства, управління фінансами та розвиток економіки територіальних громад,  довгостроковий розвиток національної економіки, програмування та стратегічне планування економіки України, національна економічна безпека держави, екологічно збалансований розвиток економіки.

Методичні матеріали

Квак М. В. Економічний розвиток : електронне навчальне видання. Львів, 2022. (атестований).

Квак М. В. Аналітична економіка : електронне навчальне видання. Львів, 2022. (атестований).

Квак М. В. Основи економічної науки : електронне навчальне видання. Львів, 2022. (атестований).

Квак М. В. Управління фінансами територіального розвитку : електронне навчальне видання. Львів, 2021. (атестований)

Квак М. В. Методологія стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах : електронне навчальне видання. Львів, 2021. (атестований)

Квак М.В. Силабус з нормативної навчальної дисципліни «Економічний розвиток» ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів денної форми навчання галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації “ Бізнес-економіка ”. 2021. 12 с.

Квак М.В. Силабус з нормативної навчальної дисципліни «Аналітична економіка» ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів денної форми навчання галузі знань 08 “Право”, спеціальності 081 «Право». 2021. 10 с.

Квак М.В. Силабус з нормативної навчальної дисципліни «Аналітична економіка» ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів заочної форми навчання галузі знань 08 “Право”, спеціальності 081 «Право». 2021. 10 с.

Економічна теорія: навч. посібник/[О.В.Стефанишин,М.В.Квак,М.В.Кічурчак,М.І. Теребух].Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015.–336с.

Квак М. В. Силабус з нормативної навчальної дисципліни “Управління фінансами територіального розвитку”, що викладається в межах ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів денної форми навчання галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації  “Економічне програмування та бізнес-планування”. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 10 с.

Квак М. В. Силабус з навчальної дисципліни вільного вибору студента циклу загальної підготовки “Економіка розвитку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” . -Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 8 с.

Квак М. В. Силабус з навчальної дисципліни “Методологія стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах” для здобувачів зі спеціальності 051 “Економіка” для ОПП “Економіка розвитку територій”. -Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 10 с.

Квак М. В. Силабус з навчальної дисципліни “Основи екологічної безпеки розвитку територій” для здобувачів зі спеціальності 051 “Економіка” для ОПП “Економічне програмування та бізнес-планування”. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 8 с.

Тексти лекцій з навчальної дисципліни “Методологія стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах” для здобувачів зі спеціальності 051 “Економіка”.

Тексти лекцій з навчальної дисципліни “Управління фінансами територіального розвитку” для здобувачів зі спеціальності 051 “Економіка”.

Тексти лекцій з навчальної дисципліни “Основи екологічної безпеки розвитку територій” для здобувачів зі спеціальності 051 “Економіка”.

Розклад