Екологічний менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Оробчук М. Г.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКМ-31сдоцент Оробчук М. Г.
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Сучасна екологічна ситуація в світі та в Україні, необхідність її покращення на основі екологізації суспільного виробництва. Предмет, завдання та система екологічного менеджменту. Системна методологія дослідження проблем екологічного менеджменту.  Законодавчо-регулююча база екологічного менеджменту.  Розрахунок екологічних ризиків і збитків. Екологіча оцінка господарських рішень. Екологічна експертиза господарських рішень. Екологічне страхування. Екологічний аудит. Проведення первинного екологічного аналізу та вироблення екологічної політики. Планування системи природоохоронних заходів на підприємстві. Виконання природоохоронних програм. Економічна та управлінська оцінка виконання природоохоронної діяльності та її вдосконалення.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • завдання та функції екологічного менеджменту;
 • систему адміністративних, економічних і соціально-психологічних методів регулювання і управління довкіллям, методологію їх створення та реалізації;
 • нормативної базу системи екологічного менеджменту;
 • вміти:
 • визначати соціально-економічну ефективність природоохоронних заходів;
 • розраховувати величину збитків та ризиків забруднення довкілля;
 • застосовувати методи екологічного менеджменту в діяльності підприємства;
 • розробляти план природоохоронної діяльності підприємства;
 • оцінювати рівень ефективності засобів захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу виробництва для прийняття організаційних рішень.

Рекомендована література

 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991.
 2. Закон України «Про екологічну експертизу» від 7.02.1995.
 3. Закон України «Про відходи» від 05.03.1998.
 4. Закон України «Про загальнодержавну програму формування екологічної мережі країни на 2000-2015 роки» від 21.09.2000.
 5. Закон України « Про екологічний аудит» від 24. 06. 2004
 6. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої  сировини на період до 2020 року» від 06.09.2005 р.
 7. Указ Президента України « Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»» № 5 / 2015 від 12.01.2015 р.
 8. Постанова КМУ від 20.03.1995 р. «Про здійснення  екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон».
 9. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджений Постановою КМУ від 17.09.1996, №1147.
 10. Податковий кодекс України, прийнятий 2.12.2010 р. Розділ VІІІ.
 11. ДСТУ ISO 14001–97. Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.  К. Держстандарт, 1998.
 12. ДСТУ ISO 14010. Настанови щодо екологічного аудиту. Процедура аудиту. Аудит системи управління навколишнім середовищем.
 13. Екологічний менеджмент: навч. посіб. / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк. К.: Знання, 2006. 366 с.
 14. Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний менеджмент: Підручник. К.: ВЦ «Академія», 2007. 432 с.
 15. Понамаренко Є. Г., Ломакіна О. С. Екологічний менеджмент і аудит. Конспект лекцій. Харків. ХНУМГ ім.. О. М. Бекетова, 2017. 64 с.
 16. Шлапак Н.С.,Волошин В.С., Серкутан Т.В. Екологічний менеджмент : Підручник.  Маріуполь: ПДТУ, 2016.  205 с

Силабус:

Завантажити силабус