Економічна соціологія (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Данилевич Н. М.ЕКМ-31с, ЕКМ-32с, ЕКМ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКМ-31сдоцент Данилевич Н. М., доцент Данилевич Н. М.
ЕКМ-32сдоцент Данилевич Н. М., доцент Данилевич Н. М.
ЕКМ-33сдоцент Данилевич Н. М., доцент Данилевич Н. М.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Запропонований курс має прикладне спрямування, так як дає змогу студентам ознайомитися з соціальними характеристиками сучасних економічних систем та соціально-економічною структурою суспільства. Навчитись застосовувати методи економічної соціології на практиці. Визначити з такими напрямками як: соціологія грошей, соціологія економічної поведінки, соціологія підприємництва, соціологія споживання, соціологія зайнятості.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • понятійно-категоріальний апарат економічної соціології;
 • основи соціологічного аналізу суспільства загалом та його структурних складових на рівні особистості, соціальної групи (спільноти);
 • методики аналізу результатів соціологічного дослідження, формування висновків і рекомендацій;
 • вміти:
 • аналізувати та розкрити механізми функціонування основних сегментів розвитку суспільства як складної соціальної системи;
 • організувати конкретне соціологічне дослідження;
 • формувати висновки і рекомендацій за результатами конкретного соціологічного дослідження.

 

Рекомендована література

 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика

застосування / Уклад. Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. – Львів: ПАІС,

 1. – 296 с.
 2. Бауман З. Глобалізація: Наслідки для людини і суспільства – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська Академія”, 2008. – 109 с.
 3. Ґіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник; Наук. ред. О. Іващенко. – К. : Основи, 1999. – 726 с.
 4. Ґінгер С. Ґештальт: мистецтво контакту. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2005. – 160с.
 5. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К.: Основи, 2004. – 172 с.
 6. Гордієнко В., Копець Л. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах: Навч. посібник. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. – 303 с.
 7. Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с.
 8. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 472 с.
 9. Жоль К.К. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 440 с.
 10. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.). – К.: Либідь, 1993. – 336 с.
 11. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – К.: Наук. думка, 1996. – 190 с.
 12. Классовое общество. Теория и эмпирические реалии / Под. ред. С. Макеева. – К.: Інститут социологии НАН Украины, 2003. – 258 с.
 13. Коваліско Н. В. Основи соціальної стратифікації: Навч. посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 328 с.
 14. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. посібник. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. – 458 с.
 15. Кулініч І. О. Психологія управління: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 292 с.
 16. Лукашевич М. П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: Підручник. – К.: Каравела, 2008. –
 • с.
 1. Лукашевич М. П. Соціологія економіки: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 288 с.
 2. Матвєєв С.О., Лясота Л.І. Економічна соціологія: Підручник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 184 с.
 3. Мартен Д. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська Академія”, 2005. – 302с.
 4. Нагаєв В. М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант). – К.: Центр навч. літ., 2004. – 198 с.
 5. Огаренко В. М., Малахова Ж. Д. Соціологія малих груп: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 292 с.
 6. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с.
 7. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Навч. посібник /2-е вид., доп. – К.: Інститут соціолоігї НАН України, 2007. – 320 с.

24.Пачковський Ю. Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки. – Львів: Світ, 2000. – 272 с.

 1. 25. Паніотто В.І., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний

аналіз соціологічних даних. – К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2004. – 272 с.

 1. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ ст.: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 224 с.
 2. Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности //Макеев С. А., Прибыткова И. М. и др. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1999. – 204 с.
 3. Проблеми теорії ментальності / М.В. Попович, І.В. Кисляковська. Н.Б. Вяткіна та ін.. – К.: Наук. думка. 2006. – 403 с.
 4. Реймон А. Етапи розвитку соціологічної думки. – К.: Юніверс, 2004.– 688 с.
 5. Ритцер Дж. Современные социологические теории. – 5-е изд. –СПб.: Питер, 2002. – 688 с.
 6. Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології: Навч. посібник. – К.: Наук. думка, 1995. – 223 с.
 7. Рущенко І. П. Загальна соціологія: Підручник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 524 с.
 8. Рущенко І. П. Соціологія: Підручник. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 524 с.
 9. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.
 10. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Наука, 1992 –398 с.
 11. Соціологічна думка України: Навч. посібник / М. В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 424 с.
 12. Соціологічна теорія: традиції і сучасність: Курс лекцій / За ред. А. Ручки. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2007. – 363 с.
 13. Соціологія культури: Навч. посібник / За ред. О. М. Семашко, В. М. Пічі. – К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2002. – 334 с.
 14. Соціологія: Навч. посібник / За редакцією С. О. Макеєва. – К.: Українська енциклопедія, 2008. – 378 с.
 15. Соціологія: Підручник – 3-тє вид. / За ред. В.М. Пічі. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 280 с.
 16. Соціологія: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. В. Г.Городяненка. – К.: Вид. центр „Академія”, 2002. – 560 с.
 17. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посібник. – 2-ге вид. / Зав ред. В.Є. Пилипенко. – К.: Фоліант, 2007. – 451 с.
 18. Танчин І.З. Соціологія: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. –К.: Знання, 2008. – 351 с.
 19. Черниш Н. Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою. – К.: Знання, 2009. – 430 с.
 20. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. С.М. Червонной. – М.: Логос, 2005. – 664 с.
 21. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, Книжный дом „Университет”, 1998 – 596 с.
 22. Якуба О. О. Соціологія: Навч. посібник. – Х.: Константа, 1996. – 192 с.
 23. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / Упоряд. М. Шафовал. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 341 с.
 24. Соціологія і психологія: Навч. посібник. / За ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – 760 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус