Економічний аналіз (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Вейкрута Л. С.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКо-31с
ЕКо-32с
ЕКо-33с

Опис курсу

Прийняття управлінських рішень, незалежно від сфери діяльності, тісно пов’язане з обліковим та аналітичним процесом. Вивчення курсу “Теорія економічного аналізу” надає можливості приймати обгрунтовані управлінські рішення, більш раціонально використовувати наявні ресурси, уміло організовувати і контролювати процес управління.
У цьому курсі розглядаються питання економічного аналізу з застосуванням процедурних навичок та знань здобутих та розвинутих у попередніх курсах. Зокрема у курсі «Теорія бухгалтерського обліку», “Математичне програмування”, «Звітність підприємств», «Статистика».

Мета цього курсу ознайомити студентів з теоретичними основами економічного аналізу. Найважливіше, з принципами моделювання, та методами економічного аналізу а також з практичними навиками по оформленню та використанню аналізу.

Метод навчання
Метод навчання обирається з огляду на наступні дві мети:
Подання матеріалу у такий спосіб, що дозволяє студентам покращити навички навчання, розв’язування проблем та прийняття рішень. Це лекції, практичні заняття, кейс-методи.
Завдання курсу
Цей курс розроблено для того, щоб навчити теоретичним та практичним навикам економічного аналізу.
Кожен слухач по закінченню курсу навчиться:
– використовувати методи економічного аналізу для оцінки діяльності
підприємства;
-вміти виділяти необхідну інформацію для прийняття рішень та управління підприємством.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знан-ня, 2008. — 263 с.
2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория зкономического анализа: Учебник. — 4-е изд. доп. и перераб. — М.: Финансьі и статистика. 2002. — 416 с.
3. Гадзевич О. I. Основи економічного аналізу і діагностика фінансо-во-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 180 с.
4. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2007. — 191 с.
5. Доля В. Т. Зкономический анализ: учебное пособие / В. Т. Доля. — 2-е изд., испр. и доп. — К. : Кондор, 2007. — 224 с.
6.Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / Т. Д. Костенко [та ін.]. — 2-ге вид., перероб. и доп. — К.: Центр учбової літерат.ри, 2007. — 400 с.
7. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. 3. Бурчевсь-кий, М. I. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.
8. Загородній В. Г., Мних Є. В., Руднщький В. С. Облік, аналіз та ау-дит. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 618 с.
9. Івахненко В. М. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник/ В. М. Івахненко. — К.: КНЕУ, 2006. — 232 с.
10. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник / В. М. Івахненко. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 261 с.
11. Іванова Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та прак-тика: Навчальний посібник. — Київ: Лібра. 2002. — 72 с.
12. Каменська Т. О. ma ін. Облік, аналіз та внутрішній аудит витрат ви-робництва: Навч. посіб. / Т.О. Каменська, 1.1. Пилипенко, О. Ю. Редько. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. — 128 с.
13. Кармазін В. А., Савицька О. М. Економічний аналіз: Практикум. — К.: Знання, 2007. — 255 с.
14. Кіндрацька Г. I., Білик М. С, Загородній А. Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. — К.: Знання, 2008. — 487 с.
15 Ковальчук М. I. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Шдручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 390 с.
16. Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» / Укл.: Глуха-рєв С. М. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 118 с.
17. Купалова Г. I. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Г. I. Купалова. — К.: Знання, 2008. — 639 с.
18. Лазаришина I. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методоло-гія, практика. — Рівне.: НУВГП, 2005. — 369 с.
19. Литвш Б. М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Б. М. Ли-твин, М. В. Стельмах. — К. : Хай-Тек Прес, 2008. — 336 с.
20. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Навчальний посіб-ник. — К.: Кондор, 2009 — 128 с.
21. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підруч-ник. —К., 2008. — 513 с.
22. Мних Є. В. Економічний аналіз. Підручник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 412 с.
23. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Курс лек-цій / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М. М. Шигун. — Житомир: ПП «Рута», 2004. — 352 с.
24. Мошенський 3. С, Олійник О. В. Економічний аналіз: Шдручник / Ф. Ф. Бутинець (відп. ред). — 2-ге вид., доповн. і перероб. — Житомир: ПП «Рута», 2007. — 704 с.
25. Парасій-Вергуненко I. М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, ме-тодологія, практика: Монографія. — К.: КНЕУ, 2007. — 360 с.
26. Попов В. М., Ляпунов С. 77., Филиппов В. В., Medeedee Г. В. Ситуа-ционньій анализ бизнеса и практика принятия решений: Учеб. пособие для вузов. — М., 2001. — 384 с.
27.Поповенко Н. С, Бельтюков Є. А., Акіменко Н. В., Лапін О. В. Тех-ніко-економічний аналіз: Навч. посібник / Н. С Поповенко (ред.), Є. А. 8ельтюков (ред.). — О.: ОНПУ, 2006. — 135 с.
Т&.Попович 77. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарю-вання: Підручник. — К.: Знання, 2008. — 630 с.
29.Приймак В. I. Математичні методи економічного аналізу: навчаль-ний посібник / В I Приймак. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 296 с.
30.Прокопенко I. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: на-вчальний посібник / I. Ф. Прокопенко, В. I. Ганін. — К. : Центр навчальної літератури, 2008. — 430 с.
31. Прокопенко 77. Ф. Компьютеризация зкономического анализа (теорія, практика). — К.: ЮНИТИ, 2006. — 412 с.
32. Савщька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2007. — 668 с.
33. Соколова Г. Н. Информационньіе технологии зкономического ана-лиза. М.: ЛТД, 2007. — 560 с.
34. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового під-приємства. — 3-ге вид., стер. — К.: Алеута, 2007. — 485 с.
35.Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Є. К.Бабець, М. I. Гор-лов, С. О. Жуков, В. П.Стасюк. — К.: Професіонал, 2007. — 379 с.
36. Федорова Г. В. Информационньіе технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита. — М.: Омега — Л, 2006. — 304 с.
37. Циглик I. I. Кропеяьнщька С. О. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч. осібник. — Київ: Центр навч. літератури, 2004. — 124 с.
38. Череп А. В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. — К.: Кон-дор, 2006. — 160 с.
39. Чигршська О. С. Теорія економічного аналізу: Посіб. для вузів / О. С. Чигринська. — К.: Центр навч. л-ри, 2006. — 232 с.
40. ІІІарапов О. Д, Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.
41. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 194 с.
42. Шило В. 77., Верхоглядова Н. I., Ільіна С. Б., Темченко А. Г., Бра-дул О. М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприюмства. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 240 с.
43.Шубіна С. В., Торяник Ж. I. Економічний аналіз: Практикум. — К.: Знання, 2007. — 230 с.
44.Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посіб. — Л.: ЛБІ НБУ, 2006. — 254 с.