Вейкрута Лілія Степанівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є аналітичне забезпечення управлінських рішень в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами.

Курси

Публікації

1. Методи прогнозування стратегічного аналізу в системі управління підприємством. Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення. Львівська економічна фундація. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-26 вересня 2014року). Частина ІІ.ст.16-18
2.Особливості аудиту у будівництві. Сценарії та середньостроковий прогноз розвитку економіки України. Міжнародна науково-практична конференція. Одеса,12-13 квітня2013р.Збірник тез. Частина 2.-с.-43-46
3. Роль і значення аналізу і аудиту в системі управління підприємств /Тези доповідей науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту підприємства» /[відповідальні за випуск: проф. Завгородній А.Г. ]- Львів : Видавництво Львівської політехніки,2012.-ст36-38» (фахове видання)
4. Аналітичне забезпечення системи управління якістю продукції. Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы девятой научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, студентов с международным участием- Симферополь:ДИАЙПИ,2011.-463с.-41-42с
5. Маркетинговий аналіз збутової діяльності підприємства в умовах ринку. Науковий вісник Львівської комерційної академіїї /[відповідальні за випуск: проф. Рудницький В.С.,доц. Бачинський В.І.]- Львів : Видавництво Львівської комерційної академії,2011(фахове видання)
6. Функціональна роль обліку в управлінні підприємством. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 41.-львів,2009р.-540с.-ст.80-84 (фахове видання)
7. Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник Спецвипуск-. ЛНУ, Центр ринкознавства “Інтереко”Л.–2008» (фахове видання)
8. Особливості фінансового аналізу діяльності банків. Ринкова трансформація економіки України: теорія,практика,перспективи.(матеріали науково-практичної конференції ЛНУ ім..І.Франка.Серія економічна.Частина 2.
9. Методичні засади організації внутрішнього аудиту депозитних операцій банку. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Спецвипуск-. ЛНУ, Центр ринкознавства „Інтереко” .Л.:-2007 (фахове видання)

Біографія

ВЕЙКРУТА Лілія Степанівна, 1972 року народження, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. Закінчила економічний факультет у 1995році та була аспірантом кафедри обліку і аудиту. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 « Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» у Тернопільській академії народного господарства. Працювала викладачем-стажистом, асистентом, з 2003 року працює на посаді доценту кафедри обліку і аудиті. Працювала на кафедрі «Фінансів» Львівській Комерційної академії, у Інституті менеджменту і туризму.
Свій педагогічний досвід розпочала з 1995 року. Підготувала понад 8 курсів та спецкурсів, які викладає на економічному та інших факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка. Серед них: «Бухгалтерський облік у банках», « Аналіз господарської діяльності», «Теорія економічного аналізу», та інші. Щорічно керує дипломними та магістерськими роботами. Є науковим керівником аспірантів. Володіє англійською та польською мовами.
Пройшла наукове стажування за програмою USAID «Реформування бізнес освіти в Україні», в бізнес коледжі Niels Brock , Копенгаген. Була дворазовим стипендіатом стипендії імені Королеви Ядвігі-Ягелонський університет м. Краків, та стипендіатом програми імені Яна Кіркланда.
Її науковий доробок становить більше тридцяти друкованих наукових та науково-методичних праць. Наукові інтереси стосуються обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності суб’єктів господарювання.
Перелік курсів:
1. Економічний аналіз (загальна теорія)
2. Аналіз господарської діяльності
3. Фінансовий аналіз

Розклад