Економічний аналіз і прийняття рішень (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Гамкало О. Б.ЕКо-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКо-22сдоцент Гамкало О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКо-22сдоцент Гамкало О. Б.

Опис курсу

Курс “Економічний аналіз і прийняття рішень” розроблено для вивчення та практичного засвоєння ключових принципів, методів та інструментів, необхідних для аналізу економічних ситуацій та прийняття обґрунтованих рішень у бізнесі та господарській діяльності.
Курс спрямований на те, щоб студенти могли засвоїти теоретичні знання й успішно застосовували їх у практичних ситуаціях управління діяльністю та аналізу бізнесу.

Рекомендована література

Основна література:

1. Корінько, М. Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація : [моногр.] / М.Д. Корінько – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2017. – 429 с.

2. Кожанова, Є. П. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Є.П. Кожанова [и др.] ; Харківський національний економічний унт. – 3-є вид., допр. і доп. -. X.: ВД “ІНЖЕК”, 2019. – 344 с. – ISBN 978-966-392-241-6.

3. Козак, І. І. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. для студ . вищ. навч. закл. / І. І. Козак; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2-ге вид. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 217 с. – ISBN 978- 966-8687-57-0.

4. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька [и др.]. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2018. – 487 с. – . ISBN 978-966- 346-592-0.

5. Шкарабан, C.I. Організація і методика економічного аналізу (Збірник задач) [Текст]: для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Шкарабан [та ін.]; Тернопільський національний економічний ун-т. Кафедра економічного аналізу. – Т. : ТНЕУ, 2019. – 176 с.

6. Тарасенко, Н. В. Економічний аналіз [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н. В. Тарасенко. -ж 4-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2018. – 344 с. – ISBN 966-7827-31-3

7. Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання [Текст]: підручник / П. Я. Попович. – 3-тє вид., пере-роб. і доп. – К. : Знання, 2018. -. 630 с. – (Серія «Вища освіта XXIстоліття»). – ISBN 978-966-346-471-8.

8. Прокопенко, І. Ф., Методика і методологія економічного аналізу: навч. посібник. [Текст] / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін. – К. : ПУЛ, 2018. – 430 с. 9. Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств. [Текст] / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2014. – 654 с.

9. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 c.

10. Донець Л.І., Шепеленко О.В., Баранцева С.М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2012. 472 с.

11. Прокопенко Т.О. Інформаційні технологіі управління орагнізаційно-технологічними обєктами в умовах невизначеності та ризиків. Автореф. дис. докт. техн. наук…. К. 2016. 44 с.

12. Петруня Ю. Є., Літовченко Б. В., Пасічник Т. О. та ін. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 276 с.

13. Дерлоу Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. — К.: Всеувито, Наукова думка 2001. — 242 с.

14. Теорія прийняття рішень [текст] навч. посібник / за заг. ред. М. П. Бутка. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 360 с.

15. Мельник Т.Ю., Прогнозування соціально-економічних явищ як інструмент обґрунтування управлінських рішень. URL: Downloads/137126-294915-1-PB.pdf

16. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2003. 420 с.

17. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник. К: Кондор, 2009. 187с.

18. Негрей М. В., Тужик К. Л. Теорія прийняття рішень: на- вчальний посібник / М. В. Негрей, К. Л. Тужик. – К. : ЦУЛ, 2018. – 272 с.

19. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: Навч. посібник, К.: Атіка, 2008. 240 с.

20. Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень.  URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22675.pdf (2019-12-12)

21. Томчук О. Ф. Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи / О. Ф. Томчук // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 5(2). – С. 133-142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_5%282%29__21.

22. Гамкало О. Б., Демків Х. С. Методи та прийоми економічного аналізу в процесі управління екологічною безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9535 (дата звернення: 04.09.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.77

23. Гамкало О. Б., Демків Х. С. Цифрові інновації для ефективного управлінського аналізу в контексті трансформації бізнесу. Статистика України. 2023. No 2. Doi: 10.31767/su.2(101)2023.02

Матеріали

Навчально-методичні поради Економічний аналіз 2

Силабус: "Економічний аналіз і прийняття рішень"

Завантажити силабус