Гамкало Олена Богданівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктів господарювання

Курси

Публікації

1. Соціально-економічні засади розвитку економіки України : [кол. монографія] / за ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Вид. «Сочінський М. М.», 2016. – 256 с. (11,6 друк. арк. Oсобисто автору належить 0,51 друк. арк.: Розділ 1.13. «Зміст іпотеки у класифікаційному вимірі для потреб обліку і аналізу». С. 117–125).
2. Гамкало О. Б. Формування моделі оцінки іпотечних операцій / О. Б. Гамкало // Економічний аналіз : зб. наук. праць ; Тернопільський національний економічний університет. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 365–369. (0,43 друк. арк.).
3. Hamkalo О. B. Information Support Operations mortgage lending banks in Ukraine / О. B. Hamkalo // Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings : Papers of the 3rd International Scientific Conference (Nov. 11–12, 2013). – New York : Cibunet Publishing, 2013. – P. 179–182. (0,38 друк. арк.).
4. Гамкало О. Б. Іпотечні операції в обліковій політиці банку / О. Б. Гамкало // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 128–132. (0,55 друк. арк.).
5. Гамкало О. Б. Організація бенчмаркінгу іпотечних операцій в банку / О. Б. Гамкало // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.. – 2015. – Т. 2, № 19. – С. 26–33 (0,58 друк. арк.).
6. Гамкало О. Б. Організація служби внутрішнього аудиту іпотечних операцій банку / О. Б. Гамкало // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 797. – С. 200–205. (0,47 друк. арк.).
7. Швець В. Є. Аналіз діяльності Львівської біржі (на початку 1920-х рр.) / В. Є. Швець, О. Б. Гамкало // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31, Ч. 2. – С. 391–397. (0,47 друк. арк. Особисто автору належить 0,22 друк. арк., автором досліджено структуру цінних паперів на Львівській біржі та попит і пропозиції на заставні листи).
8. Гамкало О. Б. Методи обліку іпотечних операцій банку / О. Б. Гамкало // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. праць. Серія економічна. – 2014. – Вип. 16. – С. 127–130. (0,50 друк. арк.).
9. Швець В. Є. Бухгалтерська звітність «Земельного Банку Гіпотечного» у Львові: ретроспективний аналіз / В. Є.Швець, О. Б. Гамкало // Вісник Львівського університету: Серія економічна, 2014. – Вип. 51. – С. 222–229. (0,52 друк. арк. Особисто автору належить 0,25 друк. арк., автором досліджено організаційну структуру банку та проаналізовано показники його діяльності щодо іпотечних кредитів (гіпотечних позик)).
10. Гамкало О. Б. Основні проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні / О. Б. Гамкало // Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – С. 64 – 65. (0,11 друк. арк.).
11. Гамкало О. Б. Закладний лист як особливий вид цінних паперів / О. Б. Гамкало // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 листоп. 2012 р.). – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2012. – С. 193 – 195. (0,12 друк. арк.).
12. Гамкало О. Б. Досвід використання заставних листів на західноукраїнських землях на початку ХХ століття / О. Б. Гамкало // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 трав. 2014 р.). – Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – С. 22– 25. (0,13 друк. арк.).
13. Гамкало О. Б. Проблеми фінансування капітального будівництва в Україні / О. Б. Гамкало // Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 жовт. 2010 р.). – Харків : Харківський державний університет харчування і торгівлі, 2010. – С. 188–190. (0,11 друк. арк.).
14. Гамкало О. Б. До питання класифікація іпотечного кредиту / О. Б. Гамкало // Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та ідеї глобалізації : Восьма Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (25–26 лют. 2011 р.). – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2011. – С. 134–136. (0,1 друк. арк.).
15. Гамкало О. Б. Основні проблеми інформаційного забезпечення іпотечних операцій / О. Б. Гамкало // Інформаційні системи і технології в економіці : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (03–04 бер. 2011 р.). – К. : Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. – С. 217–219. (0,12 друк. арк.).
16. Гамкало О. Б. Іпотечні операції в обліковій політиці банку / О. Б. Гамкало // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 квіт. 2014 р.). – Умань : Національний університет садівництва, 2014. – С. 40–42. (0,11 друк. арк.)
17. Гамкало О. Б. Документообіг іпотечних операцій [Електронний ресурс] / О. Б. Гамкало // Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю : матеріали одинадцятої Всеукр. Internet-конф. (Житомир, 20–21 лют. 2013 р.). – С. 45 – 47. (0,15 друк. арк.).
18. Гамкало О. Б. Адаптація фінансової звітності підприємств до вимог Європейського Союзу / О. Б. Гамкало // Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (07–08 жовт. 2010 р.). – Полтава : Університет економіки і торгівлі, 2010. – С. 76–78. (0,24 друк. арк.).
19. Гамкало О. Б. Розширення знань студентів про іпотеку при викладанні обліково-аналітичних дисциплін / О. Б. Гамкало // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8–9 квіт. 2013 р.). – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2013. – С. 258–260. (0,12 друк. арк.).

Біографія

ГАМКАЛО Олена Богданівна у 2002 році закінчила середню загальноосвітню школу №60 у м. Львів.
Навчання на економічному факультеті Львівського торговельно-економічного університету (2002-2008 роки).
Навчання в аспірантурі (2010-2014 роки).
Захист кандидатської дисертації на тему: «Бухгалтерський облік і аналіз іпотечного кредитування в банках України» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (2016 рік).
Асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2011 року).
Досвід викладання дисциплін: «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Теорія економічного аналізу», «Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи», «Історія бухгалтерського обліку», «Державний фінансовий контроль», «Міжнародні стандарти обліку і аудиту», «Облік і звітність в оподаткуванні».

Розклад