Економічний ризик (075 Маркетинг ОС “Магістр”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКНМ-51сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

Мета: надання фундаментальних знань з методології, концепцій, методів і технологій дослідження раціональної поведінки організаційно-економічних систем і кількісних методів прийняття рішень з урахуванням ризику.

Завдання: засвоєння методології та методики проведення аналізу та застосування економіко-математичних моделей, що враховують ризик; набуття досвіду найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання ризику в процесі прийняття рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття та терміни теорії економічного ризику, причини виникнення економічних ризиків, функції ризиків, різновиди ризиків; класифікацію ризиків і втрат; фактори, що впливають на підвищення або зниження рівня ризику; показники, що характеризують економічний ризик; методи та інструментарій кількісного аналізу та управління організаційно-економічними системами з урахуванням ризику, можливість їх використання; пріоритетні напрямки зниження ризику, доцільність їх використання у різноманітних ситуаціях; основні принципи  комплексного підходу до управління ризиком; основні засади теорії портфеля.

вміти: проводити якісний аналіз, ідентифікацію ризику та здійснювати відповідні обчислення, використовуючи сучасні ЕОМ та відповідні програмно-методичні комплекси; оцінювати міру ризику, а також контролювати, моделювати й враховувати ризик, управляти ним, досліджувати можливі засоби захисту від ризиків, застосовуючи відповідні методи економічної ризикології; цілеспрямовано  аналізувати різноманітні ризики, зокрема маркетингові, та використовувати адекватні методи їх аналізу; складати економіко-математичні моделі економічних систем, перевіряти їх адекватність; застосовуючи методи спостереження та контролю, визначати ризикові чинники виробництва, види виробничих процесів та елементи зовнішнього середовища, що можуть створювати загрозу збитків; оцінювати ефективність різних видів діяльності підприємств з точки зору ризику та дохідності; аналізувати та моделювати економічний ризик; здійснювати заходи щодо мінімізації ризиків; оцінювати конфліктність, багатокритеріальність та зумовлений ними ризик; моделювати процес прийняття рішень з урахуванням невизначеності; оцінювати ефективність і ризиковість рішень, що приймаються.

Рекомендована література

Базова література

1.       Артим-Дрогомирецька З. Б. Економічний ризик : навч.-метод. посібник із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. В. Негрей. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 320 с.

2.       Артим-Дрогомирецька З.Б. Економічний ризик : практикум / З. Б. Артим-Дрогомирецька, І. Б. Романич – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.

3.       Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

4.       Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

5.       Мороз В.М. Ризик-менеджмент : навч. посібник для студ. спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» / В.М. Мороз, С.А. Мороз. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 140 с. URL :

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39143/1/Book_2018_Moroz_Ryzyk_menedzhment.pdf

6.       Економічний ризик: ігрові моделі : [навч. пос.] / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний;  за ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.

7.       Лабурцева О. І. Ризики в маркетингу : підручник / О. І. Лабурцева. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 476 с.

 

Допоміжна література

8.       Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В. В. Вітлінський – К. : Деміур, 1996. – 212 с.

9.       Вітлінський В.В. Економічний ризик і методи його вимірювання : підручник / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, О. Д. Шарапов – К. : ІЗМН, 1996. – 400 с.

10.   Економічний ризик: методи оцінки та управління [Текст] : навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50229/5/Ekonomichnyi_ryzyk%20.pdf

11.   Кучеренко В.Р. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний посібник./ Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Карпов А.В. – Одеса, 2011. – 199 с. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/147035471.pdf

12.   Посохов І. М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник \ І. М. Посохов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 220 c. URL :

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/28480/1/Posokhov_Upravlinnia_ryzykamy_2015.pdf

13.   Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. посіб. Харків: Промарт, 2015. – 300 с. URL :

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4367/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус