Економіка державного сектору (ЕКЕ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Ватаманюк О. З.ЕКЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКЕМ-51спрофесор Ватаманюк О. З.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Економіка державного сектору” є формування уявлень

про роль та місце державного сектору економіки як невід’ємної частини загального

механізму організації і функціонування сучасної економічної системи, надання знань про

принципи управління економікою державного сектору, визначення його функціональної та

соціальної ролі для стабільного розвитку національної економіки.

Основними завданнями навчальної дисципліни “Економіка державного сектору” є:

– вивчення ролі державного сектору та напрямків його розвитку;

– розкриття закономірностей ухвалення рішень щодо економічної політики на рівні

державних організацій та установ;

– вивчення теорій формування дохідної частини бюджету і державних видатків;

– аналіз ролі держави в економічній системі з огляду на базові критерії економіки добробуту.

Рекомендована література

Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора: навчальний посібник. –

К.: “ВД “Професіонал”, 2007. – 592 с.

2. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 854 с.

Допоміжна

1. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової економіки. –

К.: Либідь, 2000. – 654 с.

2. Богдан Т.П. Державний борг України: особливості формування та управління в

сучасних умовах // Фінанси України. – 2013. – № 1. – С. 32–46.

3. Б’юкенен Дж.М., Масгрейв Р.А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два

протилежних бачення держави / Пер. з англ. – К.: КМ Академія, 2004. – 175 с.

5

4. Длугопольський О.В. Політекономія публічного сектора: західні орієнтири //

Економічна теорія. – 2006. – № 2. – С. 3–16.

5. Кміть В.М. Роль фіскальної політики України в умовах глобалізації / Науковий вісник

Чернівецького університету. – 2013. – № 650–652. – С. 118–128.

6. Луніна І.О. Оподаткування багатства: міжнародний досвід та уроки для України //

Фінанси України. – 2013. – № 2. – С. 21–31.

7. Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / Пер. з англ. – К.:

Лібра, 2004. – 272 с.

8. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія і політика: підручник. – К.: Таксон, 2004. – 348

с.

9. Серебрянський Д.М., Вдовиченко А.М., Зубрицький А.І. Оцінювання рівня та

ефективності перерозподілу ВВП через публічний сектор економіки України //

Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 45–57.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму