Економіка державного сектору (ЕКЕ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Ватаманюк О. З.ЕКЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКЕМ-51спрофесор Ватаманюк О. З.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни “Економіка державного сектору” є:

1) вивчення ролі державного сектору та напрямків його розвитку у сучасних економічних системах;

2) розкриття закономірностей ухвалення рішень щодо економічної політики на рівні державних організацій та установ;

3) вивчення теорій формування дохідної частини бюджету і державних видатків;

4) аналіз ролі держави в економічній системі з огляду на базові критерії економіки добробуту.

Курс розроблено таким чином, щоб його учасники змогли сформувати розуміння державного сектору економіки як невід’ємної частини загального механізму організації і функціонування
сучасної економічної системи, а також отримати достатнє уявлення про ключові новітні ідеї у цій сфері, які активно розвивалися упродовж останніх десятиліть.

Рекомендована література

Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора: навчальний посібник. –

К.: “ВД “Професіонал”, 2007. – 592 с.

2. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 854 с.

Допоміжна

1. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової економіки. –

К.: Либідь, 2000. – 654 с.

2. Богдан Т.П. Державний борг України: особливості формування та управління в

сучасних умовах // Фінанси України. – 2013. – № 1. – С. 32–46.

3. Б’юкенен Дж.М., Масгрейв Р.А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два

протилежних бачення держави / Пер. з англ. – К.: КМ Академія, 2004. – 175 с.

5

4. Длугопольський О.В. Політекономія публічного сектора: західні орієнтири //

Економічна теорія. – 2006. – № 2. – С. 3–16.

5. Кміть В.М. Роль фіскальної політики України в умовах глобалізації / Науковий вісник

Чернівецького університету. – 2013. – № 650–652. – С. 118–128.

6. Луніна І.О. Оподаткування багатства: міжнародний досвід та уроки для України //

Фінанси України. – 2013. – № 2. – С. 21–31.

7. Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / Пер. з англ. – К.:

Лібра, 2004. – 272 с.

8. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія і політика: підручник. – К.: Таксон, 2004. – 348

с.

9. Серебрянський Д.М., Вдовиченко А.М., Зубрицький А.І. Оцінювання рівня та

ефективності перерозподілу ВВП через публічний сектор економіки України //

Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 45–57.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус