Ватаманюк Остап Зіновійович

Посада: професор кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: ostap.vatamanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Публікації

Основні праці:

Ватаманюк О. Заощадження в умовах ринкової трансформації економіки України / О.Ватаманюк // Економіка України: десять років реформ: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Бандера та ін.]; за ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.323–346.

Ватаманюк О. Монетарний надлишок та його економічні наслідки // Фінанси України. – 2002. – №7. – С.14–24.

Ватаманюк О. Мотиви, чинники та інструментарій дослідження особистих заощаджень у сучасній економічній науці / О.Ватаманюк // Доходи та заощадження в перехідній економіці України: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, М.Савлук та ін.]; за ред. С.Панчишина та М.Савлука. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – С. 177–207.

Ватаманюк О. Процентна ставка як чинник особистих заощаджень / О.Ватаманюк // Фінанси України. – 2003. – №8. – С.109–115.

Ватаманюк О. Сподівання домогосподарств як чинник особистих заощаджень / О.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник ЛНУ ім. Івана Франка. –2004. – Спецвип. 13. – С. 69–74.

Ватаманюк О. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 176 с.

Ватаманюк О.З. Фіскальна політика і приватні заощадження в Україні / О.З.Ватаманюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразина. – Сер. економічна. – 2005. – Вип. 668. – С. 156–160.

Ватаманюк О. Роль часових уподобань індивідів у теорії споживання / заощадження / О.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник ЛНУ ім. Івана Франка. –2005. – Спецвип. 14. – С. 208–214.

Ватаманюк О. Біхевіористський підхід у сучасній економічній теорії / О.Ватаманюк // Економічна теорія. – 2006. – № 1. – С. 40–51.

Ватаманюк О. Стимулювання заощаджень домогосподарств: підходи і проблеми / О.Ватаманюк // Вісник Львівської комерційної академії. – Сер. економічна. – 2006. – Вип. 22. – С. 158–164.

Ватаманюк О. Визначники особистих заощаджень в економіці України / О.Ватаманюк // Фінанси України. –  2007. – № 1. – С. 75–83.

Ватаманюк О. Динаміка, структура та чинники національних заощаджень в Україні у 1992–2004 роках / О.Ватаманюк // Фінанси України. –  2007. – № 4. – С. 58–68.

Ватаманюк О. Економічне зростання в Україні і процес заощадження / О.Ватаманюк // Вісник Львівського університету. – Сер. економічна. – 2007. – Вип. 37(1). – С. 107–113.

Ватаманюк О. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 536 с.

Ватаманюк О. Мікроекономіка: теорія і практикум. Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 280 с.

Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка.  Навчальний посібник / За ред. З.Г.Ватаманюка та О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2008. – 540 с.

Ватаманюк О.З. Україна, хроніки кризи (зима 2008–2009 років) / О.З.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 19. – Львів, 2009. – С. 7–15.

Ватаманюк О.З. Експериментальне визначення норми часової переваги індивідів / О.З.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – Вип. 21. – С. 47–53.

Економічна теорія: практикум (тести і задачі). Навчальний посібник (рекомендовано МОН України) / За ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2010. – 374 с.

Ватаманюк О. Регресійний аналіз споживання домогосподарств в Україні / О.Ватаманюк, М.Ватаманюк, О.Кузик // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 23, Ч.1. – С. 92–96.

Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник (рекомендовано МОН України) / За ред. О.З.Ватаманюка. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2011. – 656 с.

Ватаманюк О. До питання про сучасне розуміння предмета економічної науки / О.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ імені Івана Франка. – 2012. – Вип. 26, Ч.1. – С. 49–57.

Ватаманюк О.З. Інститут підприємництва в господарській системі України / О.З.Ватаманюк, І.Я.Сухарська // Економічний часопис ХХІ. – 2013. – № 5–6 (1). – С. 14–17 (входить у SciVerse Scopus).

Ватаманюк О.З. Теорія і практика монетарної політики напередодні світової економічної кризи 2008–2009 років / О.З.Ватаманюк, М.М.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 29, Ч.1. – С. 47–56.

Ватаманюк О.З. Еволюція урядової аргументації щодо призупинення угоди про асоціацію України та ЄС і її економічних наслідків / О.З.Ватаманюк // Вісник Львівського університету. Сер. економічна. – 2013. – №  49. – С. 437–444.

Ватаманюк О.З. Перспективи переходу до режиму гнучкого курсоутворення в Україні / О.З.Ватаманюк, І.М.Гринчук // Світ фінансів. – 2014. – № 1. – С. 23–29.

Ватаманюк О.З. Американський досвід монетарної політики під час кризи 2008–2009 років та у період виходу з неї / О.З.Ватаманюк, М.М.Ватаманюк, С.М.Тимків // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 31, Ч.1. – С. 110–117.

Ватаманюк О.З. Аналіз ефективності традиційних інструментів монетарної політики у період нестабільного розвитку економіки України у 2008–2014 роках / О.З.Ватаманюк, С.М.Тимків // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014, № 51. – С. 469–477.

Ватаманюк О. Забезпечення умов для розвитку продуктивного підприємництва – ключ до економічного успіху України // Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал. – випуск VI. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Антикризові моделі суспільного розвитку”. – Львів, 20 травня 2015 р. – С. 7–11.

Ватаманюк О. Про деякі аспекти розуміння потреб в економічній науці / О. Ватаманюк, М. Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць ЛНУ імені Івана Франка. – 2016. – Вип.35, частина 1. – С. 81–89.

Ватаманюк О. З. Еволюція та сучасне розуміння категорії “Підприємець” в економічній науці / О. З. Ватаманюк, М. М. Ватаманюк // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – 2017. – Вип. 27(2). – С. 42–47.

Ватаманюк О. Проблеми і перспективи реформування пенсійної системи в Україні / О. Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць ЛНУ імені Івана Франка. – 2017. – Вип.37, частина 1. – С. 42–52.

Ватаманюк О. Про деякі базові ідеї альтернативних підходів до побудови теорії фірми / О. Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць ЛНУ імені Івана Франка. – 2018. – Вип. 40, частина 1. – С. 60–68.

Ватаманюк О. З. Раціональність поведінки людини в економічній науці: класичний та неокласичний підходи / О. З. Ватаманюк // Економічна теорія та право – 2018. – № 2. – С. 11–25. DOI: 10.31359/2411-5584-2018-33-2-11

Ватаманюк О. З. Раціональність поведінки людини в економічній науці: концепція обмеженої раціональності / О. З. Ватаманюк // Економічна теорія та право. – 2018. – № 3. – С. 11–25. DOI: 10.31359/2411-5584-2018-34-3-11

Ватаманюк О. З. Про деякі аспекти оцінювання ефективності монетарної політики / О. З. Ватаманюк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2018. – Вип. 55. – С. 125–135.

Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка: навчальний посібник / О. З. Ватаманюк. –  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 324 с.

Ватаманюк О. З. Пошук інформації та приватність споживачів в епоху інформаційної економіки і Big data / О. З. Ватаманюк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2019. – Вип. 56. – С. 3–15. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.56.0.3001

Ватаманюк О. З. Еволюція основ монетарної політики ФРС США наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття / О. З. Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць ЛНУ імені Івана Франка. – 2020. – Вип. 43. – С. 22–36. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.43.0.3016

Сфера наукових інтересів: проблеми трансформації економіки України, макроекономічна політика, теорія підприємництва, інститути та інституційні зміни.

Навчальні курси: “Мікроекономіка”, “Мікроекономічний аналіз”,  “Теорія державного сектору”, “Бізнес-економіка”, “Теорія і практика ухвалення рішень”.

Біографія

Закінчив фізичний факультет ЛДУ імені Івана Франка (1989). Кандидат фізико-математичних наук (1996); тема дисертації – “Застосування методу функціонального інтегрування до дослідження систем з дипольними та квадрупольними взаємодіями”.  У 2000 р. закінчив міждисциплінарну магістратуру ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю “економічна теорія”. Доктор економічних наук (2008); тема дисертації – “Макроекономічний аналіз заощаджень в економіці України”. У 1989–1991 рр. – стажист-дослідник, 1991–1994 рр. – аспірант кафедри вищої математики Львівського політехнічного інституту. 1994–2003 рр. – асистент, згодом доцент кафедри вищої математики НУ “Львівська політехніка”. 2003–2004, 2007–2008 рр. – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів ЛНУ імені Івана Франка, 2004–2007 рр. – докторант кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка. З травня 2008 р. – доцент, а з червня 2009 р. – професор кафедри економічної теорії.

Розклад