Економіка галузевих ринків (Спеціальність 051 «Економіка» , спеціалізація 051Т «Економічна аналітика та бізнес статистика»

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Лутчин Н. П.ЕКт-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКт-31сдоцент Лутчин Н. П.

Опис курсу

Економіка галузевих ринків  дає можливість здобути теоретичні знання і сформувати практичні навички дослідження галузевих ринків та конкурентного середовища підприємств. Вивчення навчальної дисципліни допоможе майбутнім фахівцям набути знань про методологію дослідження галузевих структур та проводити аналіз структури ринків та поведінки фірм.

Рекомендована література

Базова

  1. Економіка галузевих ринків: Навчально-методичний комплекс для студентів
    спеціальності «051 Економіки» / Упорядники Ігнатюк А.І., Колоша В.В., Коваленко О.Я. – К., 2018. – 44с.
  2. Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків: навч. посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – 448 с.
  3. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг:Навч.посіб.-К.:КНЕУ,2005. – 419 с.5.
  4. Статистика ринків : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Манцуров І. Г. [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова ; ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2009. – 541 с. : рис., табл.
  5. Статистика ринків.підручник/наук.ред. Парфенцева Н.О..-К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство»,2007.-863 с.

Силабус:

Завантажити силабус