Лутчин Наталія Павлівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)239 40 29

Електронна пошта: Nataliya.Lutchyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • Напрями досліджень

  • Економіко-статистичні методи аналізу, моделювання і прогнозування
  • Статистична оцінка  якості життя ;
  • Транскордонна статистика;
  • Макроекономічний аналіз за допомогою СНР
 • Наукова активність

  • Робота в апеляційних комісіях ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад за напрямом підготовки «Прикладна статистика» з 2013 по 2017 рр.
  • Підготовка студентів для участі у ІІ етапах Всеукраїнських студентських олімпіад за напрямом підготовки «Прикладна статистика» (у 2013 та 2017 роках – 3 призове місце)
  • З 2017 року – заступник завідувача з наукової роботи
 • Наукова робота зі студентами

  • Керівництво науковою роботою студентів

   • Підготовка студентів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіаді за напрямом підготовки «Прикладна статистика» протягом 2014-2019 рр.
  • Спільні наукові публікації зі студентами

   1. Лутчин Н.П.,Саган Д.О. Вимірювання національного багатства для визначення пріоритетів сталого розвитку// Розвиток бізнес-аналітики, обліку та оподаткування в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем. МатеріалиVІI міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019).-Дніпропетровськ:ДНУ ім..О.Гончара,2019.-С.138-140
   2. Лутчин Н.П.Ясінська Х.Р. Оцінка ефективності функціонування економіки на регіональному рівні//Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем. МатеріалиVІ міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2017).-Дніпропетровськ:ДНУ ім..О.Гончара,2018.-С.187-190
  • Керівництво студентами для участі у конференціях, семінарах

   • Любовецька Д.І. Індексний метод у вивченні зміни споживчих цін//Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали ХХVШ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14-15 травня 2021 р.).– Львів: ЛНУ, 2021.- С.101
   • Ломако К.А.Аналіз тіньової діяльності України//Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали ХХVШ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14-15 травня 2021 р.).– Львів: ЛНУ, 2021.- С.91
   • Подуфала І.Статистична оцінка стану та структури злочинності в Україні// Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали ХХV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (18-19 травня 2018 р.).– Львів: ЛНУ, 2018.- С.91
   • Шмілик М.Статистична оцінка тіньової економіки на неформальних споживчих ринках// Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали ХХV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (18-19 травня 2018 р.).– Львів: ЛНУ, 2018.-С.125
   • Ясінська Х.Оцінка ефективності функціонування економіки на регіональному рівні// Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали ХХV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (18-19 травня 2018 р.).– Львів: ЛНУ, 2018. -С.128
   • Брода А.Р.Статистична оцінка та прогнозування ринку цінних паперів в Україні //Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (25 листопада 2015 р.).– Львів: ЛКА, 2015. С.115-117
 • Міжнародні стажування. Міжнародна співпраця

  • Стажування у Вроцлавському університеті в Польщі з 15.11 по 29.11 2021 р
  • Співпраця з Вроцлавським економічним університетом з кафедрою статистики з питань оцінки якості життя осіб неповносправних.
  • Співпраця з Вармінсько-Мазурським університет в Ольштині з кафедрою аналізу ринку та споживання з питань оцінки рівня життя та споживання студентів університетів під впливом КОВІД-19
  • Офіційний рецензент статей наукових журналів Видавництва Економічного університету у Вроцлаві.
  • Стажування у Ряшівському університеті в Польщі з 20.04 по 27.04 2015 р.
  • Стажування у Вроцлавському університеті в Польщі з 1.05 по 10.05 2010 р.
 • Участь у міжнародних грантах

  • Отримання гранту з кредитної мобільності за програмою Erasmus+ у Варшавському університеті ім. кардинала Стефана Вишинського у 2019 році та фактичного проведення кредитної мобільності з 18-22 жовтня 2021 р.
  • Участь в конкурсі на Вишеградський грант в 2018 році

Курси

Публікації

Монографії

2.Zymovina S., Lutchyn N. Skala depopulacji zachodnich regionow Ukrainu// Depopulacja: uwarunkowania i konsekwencje:[ monografia]/(red. Hrynkiewicz, J, Ślusarz, G) . Warszawa: GUS : Rządowa Rada Ludnościowa.2020. S. 189-199.

3.Лутчин Н.П.Статистична оцінка кризового стану регіонів України за показниками економічної безпеки// Основи формування економічної безпеки України : [монографія] / [Мойсеєнко І.П.,Флейчук М.І. , Лутчин Н.П.. та ін.]за ред. Мойсеєнко І.П. – Львів : Вид-во СПОЛОМ, 2011. –  С. 133-156.

 

Статті в  виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus,Index Copernicus:

 1. Лутчин Н.П.Статистична оцінка та інформаційне забезпечення аналізу якості життя осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи дослідження.Демографія та соціальна економіка, 2021, № 3 (45).С.82-99 (Index Copernicus).(https://doi.org/10.15407/dse2021.03.082)
 2. Лутчин Н.П. Оцінювання рівня бідності в Україні з використанням теорії нечітких множин. Вісник Львівського університету. Серія економічна.Вип.58 Львів,2020.-С.19-30. http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.58.0.5811 (Index Copernicus)
 3. Лутчин Н., Саган Д.Оцінка національного багатства України та аналіз чинників його зростання. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.№1(21).2020.-С.38-48.(Index Copernicus).(https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-38-48)
 4. Lutchyn N.P.,Hrynkevych O.S.Life quality and a factor of education in the focus of regional population survey in Ukraine.Регіональна економіка. Науково-практичний журнал. 2018.№ 1(87).С.57-69(Index Copernicus).
 5. Гринькевич О.С,Лутчин Н.П. Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку Маркетинг і менеджмент інновацій. Науковий економічний журнал.-2017.-№3.-С.314-325.(Web of Science ). DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-29.
 6. Лутчин Н.П. Якість життя регіонів України: об’єктивна та суб’єктивна оцінка. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал.-2016.-№6(117).-С. (Scopus )
 7. Лутчин Н.П., Карпова Я.Ю. Наукові підходи до визначення і структури товарного ринку. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал.-2011.-№3(117).-С.63-68.  (Scopus )

Вибрані статті в  закордонних виданнях

 1. Lutchyn Nataliya.Assessing human capital within the national wealth of Ukraine//Silesian statistical review. №19 (25), Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business, 2021,P.41-52. https://doi.org/10.15611/sps.2021.19.03
 2. S.О. Matkovskyy, N.P.Lutchyn.A subjective assessment of the quality of life in Ukraine: a regional analysis//Community cohesion, well-being,and local development. Statistical Research Papers. Volume 2. Główny Urząd Statystyczny,2021.P.93-104
 3. Natalia Lutchyn.Problems of international comparisons and information support in statistical evaluation of the quality of life in Ukraine and Poland.Socio-economic potential of cross-border cooperation : international collective monograph / edited by S. Matkovskyy, M. Cierpiał-Wolan. L’viv: Ivan Franko National University of L’viv (Ukraine); University of Rzeszow (Poland).2017. S 128-137.
 4. Лутчин Н.П. Статистическая оценка структурных изменений экономики Украины: национальный и региональный аспект. Вестник университета №15(24) Москва ,2013 – C.215-222
 5. Лутчин Н.П. Конкурентоспособность национальной экономики: статистическая оценка. Развитие отраслевого и регионального управления. Вестник университета №14(24) Москва ,2008 – с215-222

Вибрані статті у фахових виданнях України

 1. Лутчин Н.П. Порівняльний аналіз соціально-економічного становища осіб з інвалідністю в Україні та Польщі. Серія економічна.Вип.60.Львів,2021.С.188-199.
 2. Лутчин Н.П.Cтатистичний аналіз впливу вагової структури споживання на індекс інфляції в Україні.Вісник ЛНУ. Серія економічна.Вип.53. Львів,2016.-С.144-150.
 3. Лутчин Н.П.Структурні диспропорції національного та регіонального розвитку України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.-2014.-№ 4(157).-С.53 -64  .
 4. Лутчин Н.П. Статистична оцінка ефективності регіонального управління.  Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.Вип.33.Частина 1 .Львів,2014.-С.115-121
 5. Лутчин Н.П. Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання:регіональний аспект. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.-2011.-№ 129.-С.29-32
 6. Лутчин Н.П. Інвестиційні ресурси в системі показників оцінки економічної безпеки регіонів та конкурентоспроможності національної економіки. Фінансово-економічні системи: трансформація та євро інтеграція ( збірник наукових праць)/ НАН України. Ін-т регіональних досліджень.-Львів: вид-во ІРД НАН, 2007.- С.146-15

Вибрані тези доповідей на міжнародних конференціях

 1. Лутчин Н.П.Аналіз просторової нерівності основних показників економічної ефективності регіонів України.Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо енергетичних та соціально-економічних проблем України: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25-26 березня 2021р.). – м. Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, 2021. С. 49-53. DOI:https://doi.org/10.46489/iazpur-08
 2. Лутчин Н.П.Аналіз чинників депопуляції в Україні.Перспективи розвитку економіки:теорія, методологія, практика// Матеріали XXV міжнародної науково-практичної конференції(м. Луцьк, 27-28 травня 2020р.).– м. Луцьк: Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2020. –С. 18-21.
 3. Лутчин Н.П.Статистичний аналіз сучасного стану інформаційного суспільства в Україні.Нові джерела та методи поширення даних у статистиці. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики (м.Київ,6 грудня 2019).-Київ:Національна академія статистики,обліку та аудиту,2019.-С.174-179
 4. Лутчин Н.П. Макроекономічний аналіз туризму в Системі національних рахунків: перспективи та можливості впровадження в Україні.Туризм і гостинність:стан,проблеми,перспективи.Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Черкаси,18-19 жовтня 2018 р.) .– м. Черкаси:ЧНУ, 2018. –С.127-130
 5. Наталія Лутчин.Проблеми міждержавних порівнянь та інформаційного забезпечення статистичної оцінки якості життя України та Польщі. Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2016). Львів:ЛНУ імені Івана Франка,2016.- С.69-73.
 6. Лутчин Н.П. Сателлитные счета в Украине : состояние , аналитические возможности и перспективы применения. Статистика как средство международных коммуникаций. Материалы международной научно-практической конференции (26-29 января 2014).-Из-во Санкт-Петербургского Государственного экономического университета.2014.-С.167-173
 7. Лутчин Н.П.Структурные диспропорции экономики как угроза экономической безопасности страны. Экономический рост национальной экономики: глобализация, инновационность, устойчивость:материалы 5 Международной науч.-практ.конф.(Минск.17-18 мая 2012 г.) в 2 т.-Минск:БГЭУ,2012.-Т.1, С.251-252.
 8. Лутчин Н.П.. Миронюк А.К. Статистична оцінка, регіональні особливості та транскордонні порівняння наукового потенціалу України та Польщі. Проблеми транскордонної статистики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1-2 квітня 2006). м.Люблін.Польща. Видавництво вищої школи економіки.2006.-С.38-40

Біографія

Освіта

23 січня 1987  – захист кандидатської дисертації на вченій раді Московського державного університету імені М, Ломоносова за спеціальністю 08.00.11 «Статистика» на тему “Статистичні методи в управлінні побутовим обслуговуванням населення”

1980-1986 – аспірантура на кафедрі статистик Московського інституту управління

1975-1980 –  Львівський торгово-економічний інститут.  Спеціальність: Обробка економічної інформації(диплом з відзнакою)

1965-1975 –  Львів, СШ №4 (з поглибленим вивченням англійської мови)

Професійна діяльність

2010-по т.ч.- доцент кафедри статистики Львівського національного університету імені І.Франка  за основним місцем роботи

1995- 2010 – доцент кафедри статистики Львівського національного університету імені І.Франка за сумісництвом

1995- 2010 – доцент кафедри математики і  статистики Львівської комерційної академії

1993-1995 – старший викладач кафедри статистики Львівського торгово-економічного інституту

1987 -1993 – асистент кафедри статистики Львівського торгово-економічного інституту

липень 1980-грудень 1980 -інженер-економіст  Обчислювального центру Облспоживспілки

Професійний досвід

червань 1999 – січень 2000 – участь у міжнародному пілотному обстеженні сільського господарства України , яке проводилось Держкомстатом разом з міжнародною корпорацією сільськогосподарських ресурсів в якості керівника групи

вересень 2001 –лютий 2002 –  участь у Всеукраїнському переписі населення в якості керівника відділу

 

Методичні матеріали

Підручники, посібники

 

obkladkastatystzasobdiagn_v_03_1Матковський С. О.Вдовин М.Л.Гринькевич О.С.,Лутчин Н.П. та ін.

Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [Матковський С. О.Вдовин М.Л.Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О.Матковського. – Львів: Видавництво “Новий світ-2000”, 2012. – 224 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

ekon2

Гальків Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С.

Економічна статистика. Навч.посібник. 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2012. – 400 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

obkladynka_praktykum_statystykaМатковський С.О.Вдовин М.Л.Гринькевич О.С. .Лутчин Н.П. та ін.

Практикум з навчальної дисципліни “Статистика”: навч. посіб. / [Матковський С.О.Вдовин М.Л.Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред.
С.О. Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с.

Переглянути зміст

 

 

 

finЛутчин Н.П.А.К.Миронюк

Статистика фінансів : навч.посібник / [Н.П.ЛутчинА.К.Миронюк]-2-е видання виправлене і доповнене. Навчальний посібник. – Львів:Новий Світ-2000, 2010. – 324 с.

Переглянути зміст

 

 

 

Лутчин Н.П., Мельник І.Д

Система національних рахунків / [Н.П.Лутчин, І.Д.Мельник]-2-е видання виправлене і доповнене. Навчальний посібник. – Львів:Новий Світ-2000, 2009. – 324 с.

Переглянути зміст

 

 

 

ekonКрамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С.

Економічна статистика. Навч. посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2004.- 376 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

Лутчин Н.П., Москаль Б.С.,Крамченко Л.І., Дацко Н.В.,Пенцак О.С.

Статистика:   Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Видавництво     ЛКА,Львів, 2003.-140 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(Лист     №14/18.22-21.10від 1.12. 2)

Переглянути зміст

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 


ekonЛутчин Н.П. Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсових робіт для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації: «Економічна аналітика та бізнес-статистика», «Економіка та правове регулювання в бізнесі» та «Бізнес-статистика і аналітика». – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 47с.

Переглянути зміст

 


ekonМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Національні рахунки та державні фінанси ” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка»).  —   Укл.: Лутчин  Н.П.  Львів: ЛНУ, 2017.  —  29 с.

Переглянути зміст

 


ekon

Економічна статистика: Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальності 051   «Економіка» спеціалізації 051Т „ Економічна аналітика та бізнес- статистика ”, 051Т «Економіка та правове регулювання в бізнесі»/ Укладачі: Н.П. Лутчин,  І.В. Прокопович-Павлюк. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 107 с.

Переглянути зміст 


ekon

Статистичний аналіз ринку товарів та послуг: Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів «Економічна аналітика та бізнес- статистика» та «Економіка та правове регулювання в бізнесі». Укладачі: Н.П. Лутчин,  – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 90 с.

Переглянути зміст

 

 


ekon

Статистичний аналіз ринку товарів та послуг: Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів  напряму підготовки 6.030506„Прикладна статистика Укладачі: Н.П. Лутчин,  – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 90 с.

Переглянути зміст

 


ekon

Методичні вказівки до лабораторних  робіт з курсу “Статистичний аналіз ринків товарів та послуг” для студентів галузі знань 05 – “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051   «Економіка»/ Укл. Лутчин Н.П.,Васьків С.Ф. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 28 с.

Переглянути зміт

 ekonМетодичні вказівки до лабораторних  робіт з курсу “Економічна статистика” для студентів денної та заочної форми навчання галузь знань 05 – “Соціальні та поведінкові науки” спеціальність 051   «Економіка» / Укл. Лутчин Н.П.., Васьків С.Ф. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 24 с.

Переглянути зміст

 

 

Розклад