Лутчин Наталія Павлівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: Nataliya.Lutchyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • Напрями досліджень

  • Економіко-статистичні методи аналізу, моделювання і прогнозування
  • Статистична оцінка регіонів за показниками якості життя ;
  • Транскордонна статистика;
  • Макроекономічний аналіз за допомогою СНР
 • Наукова активність

  • Робота в апеляційних комісіях ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад за напрямом підготовки «Прикладна статистика» з 2013 по 2017 рр.
  • Підготовка студентів для участі у ІІ етапах Всеукраїнських студентських олімпіад за напрямом підготовки «Прикладна статистика» (у 2013 та 2017 роках – 3 призове місце)
  • З 2017 року – заступник завідувача з наукової роботи
 • Наукова робота зі студентами

  • Керівництво науковою роботою студентів

   • Підготовка студентів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіаді за напрямом підготовки «Прикладна статистика» протягом 2014-2019 рр.
  • Спільні наукові публікації зі студентами

   1. Лутчин Н.П.Ясінська Х.Р. Оцінка ефективності функціонування економіки на регіональному рівні//Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем. МатеріалиVІ міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2017).-Дніпропетровськ:ДНУ ім..О.Гончара,2018.-С.187-190
   2. Лутчин Н.П.,Саган Д.О. Вимірювання національного багатства для визначення пріоритетів сталого розвитку// Розвиток бізнес-аналітики, обліку та оподаткування в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем. МатеріалиVІI міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019).-Дніпропетровськ:ДНУ ім..О.Гончара,2019.-С.138-140
  • Керівництво студентами для участі у конференціях, семінарах

   • Брода А.Р.Статистична оцінка та прогнозування ринку цінних паперів в Україні //Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (25 листопада 2015 р.).– Львів: ЛКА, 2015. С.115-117
   • Ясінська Х.Оцінка ефективності функціонування економіки на регіональному рівні// Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали ХХV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (18-19 травня 2015 р.).– Львів: ЛКА, 2018. -С.134
   • Шмілик М.Статистична оцінка тіньової економіки на неформальних споживчих ринках// Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали ХХV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (18-19 травня 2015 р.).– Львів: ЛКА, 2018.-С.130
   • Подуфала І.Статистична оцінка стану та структури злочинності в Україні// Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали ХХV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (18-19 травня 2015 р.).– Львів: ЛКА, 2018.- С.91
 • Міжнародні стажування. Міжнародна співпраця

  • Стажування у Вроцлавському університеті в Польщі з 1.05 по 10.05 2010 р.
  • Стажування у Ряшівському університеті в Польщі з 20.04 по 27.04 2015 р.
  • Співпраця з Вроцлавським економічним університетом з кафедрою статистики з питань оцінки якості життя осіб неповносправних.
 • Участь у міжнародних грантах

  • Участь в конкурсі на Вишеградський грант в 2018 році
  • Отримання гранту з кредитної мобільності за програмою Erasmus+ у Варшавському університеті ім. кардинала Стефана Вишинського у 2019 році

Курси

Публікації

Монографії

Лутчин Н.П.Статистична оцінка кризового стану регіонів України за показниками економічної безпеки// Основи формування економічної безпеки України : [монографія] / [Мойсеєнко І.П.,Флейчук М.І. , Лутчин Н.П.. та ін.]за ред. Мойсеєнко І.П. – Львів : Вид-во СПОЛОМ, 2011. –  С. 133-156.

Статті в  виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus,Index Copernicus:

 1. Лутчин Н.П., Карпова Я.Ю. Наукові підходи до визначення і структури товарного ринку. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал.-2011.-№3(117).-С.63-68.
 2. Лутчин Н.П. Якість життя регіонів України: об’єктивна та суб’єктивна оцінка. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал.-2016.-№6(117).-С.
 3. Гринькевич О.С,Лутчин Н.П. Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку Маркетинг і менеджмент інновацій. Науковий економічний журнал.-2017.-№3.-С.314-325.
 4. Lutchyn N.P.,Hrynkevych O.S.Life quality and a factor of education in the focus of regional population survey in Ukraine.Регіональна економіка. Науково-практичний журнал. 2018.№ 1(87).С.57-69
 5. Лутчин Н., Саган Д.Оцінка національного багатства України та аналіз чинників його зростання. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.№1(21).2020.-С.38-48. (https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-38-48)

Вибрані статті в  закордонних виданнях

 1. Лутчин Н.П. Конкурентоспособность национальной экономики: статистическая оценка. Развитие отраслевого и регионального управления. Вестник университета №14(24) Москва ,2008 – с215-222
 2. Лутчин Н.П. Статистическая оценка структурных изменений экономики Украины: национальный и региональный аспект. Вестник университета №15(24) Москва ,2013 – C.215-222
 3. Natalia Lutchyn.Problems of international comparisons and information support in statistical evaluation of the quality of life in Ukraine and Poland.Socio-economic potential of cross-border cooperation : international collective monograph / edited by S. Matkovskyy, M. Cierpiał-Wolan. L’viv: Ivan Franko National University of L’viv (Ukraine); University of Rzeszow (Poland).-S 128-137.
 4. Svitlana Zymovina, Natalia Lutchyn.   Skala depopulacji zachodnich regionów Ukrainy.Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje.Rządowa Rada Ludnościowa.Warszаwa, 2019.-S.146-157.

Вибрані статті у фахових виданнях України

 1. Лутчин Н.П. Інвестиційні ресурси в системі показників оцінки економічної безпеки регіонів та конкурентоспроможності національної економіки. Фінансово-економічні системи: трансформація та євро інтеграція ( збірник наукових праць)/ НАН України. Ін-т регіональних досліджень.-Львів: вид-во ІРД НАН, 2007.- С.146-157.
 2. Лутчин Н.П. Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання:регіональний аспект. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.-2011.-№ 129.-С.29-32
 3. Лутчин Н.П. Статистична оцінка ефективності регіонального управління. Вісник ЛНУ. Серія економічна.Вип.47 Львів,2014.-С.290-299
 4. Лутчин Н.П.Структурні диспропорції національного та регіонального розвитку України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.-2014.-№ 4(157).-С.53 -64  .

Вибрані тези доповідей на міжнародних конференціях

 1. Лутчин Н.П.. Миронюк А.К. Статистична оцінка, регіональні особливості та транскордонні порівняння наукового потенціалу України та Польщі. Проблеми транскордонної статистики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1-2 квітня 2006). м.Люблін.Польща. Видавництво вищої школи економіки.2006.-С.38-40
 2. Лутчин Н.П.Структурные диспропорции экономики как угроза экономической безопасности страны. Экономический рост национальной экономики: глобализация, инновационность, устойчивость:материалы 5 Международной науч.-практ.конф.(Минск.17-18 мая 2012 г.) в 2 т.-Минск:БГЭУ,2012.-Т.1, С.251-252
 3. Лутчин Н.П. Сателлитные счета в Украине : состояние , аналитические возможности и перспективы применения. Статистика как средство международных коммуникаций. Материалы международной научно-практической конференции (26-29 января 2014).-Из-во Санкт-Петербургского Государственного экономического университета.2014.-С.167-173
 4. Наталія Лутчин.Проблеми міждержавних порівнянь та інформаційного забезпечення статистичної оцінки якості життя України та Польщі. Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2016). Львів:ЛНУ імені Івана Франка,2016.- С.69-73.
 5. Лутчин Н.П. Макроекономічний аналіз туризму в Системі національних рахунків: перспективи та можливості впровадження в Україні.Туризм і гостинність:стан,проблеми,перспективи.Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Черкаси,18-19 жовтня 2018 р.) .– м. Черкаси:ЧНУ, 2018. –С.127-130
 6. Лутчин Н.П.Статистичний аналіз сучасного стану інформаційного суспільства в Україні.Нові джерела та методи поширення даних у статистиці. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики (м.Київ,6 грудня 2019).-Київ:Національна академія статистики,обліку та аудиту,2019.-С.174-179

Біографія

Лутчин Наталія Павлівна народилася у м.Львові та закінчила СШ №4 з поглибленим вивченням англійської мови. Навчалася у Львівському торгово-економічному інституті ( тепер Львівський торгово-економічний університет) за спеціальністю «Механізована обробка економічної інформації» та отримала диплом з відзнакою за кваліфікацією інженера-економіста. Після закінчення інституту пів року працювала  інженером-економістом на Обчислювальному центрі Облспоживспілки. З 1981 по 1986 рік навчалась в очній аспірантурі Московського інституту управління. В січні 1987 року захистила кандидатську дисертацію на Вченій Раді Московського університету ім.М.В.Ломоносова за спеціальністю «Статистика». З 1987 по 2007 рік працювала на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри статистики Львівської комерційної академії. З 1997 року працювала за сумісництвом,  а з 2007 року на постійній основі на кафедрі статистики Львівського національного університету імені Ів.Франка. Проходила стажування у Вроцлавському та Жешувському університеті Польщі. Приймала участь в конкурсі на Вишеградський грант та у 2019 виграла грант міжнародної кредитної мобільності за програмою Erasmus+   в Університеті ім. кардинала Стефана Вишинського в Польщі. Автор та співавтор понад 130 друкованих праць, у т. ч.: 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України; 1 монографія; більше 70 статей у фахових виданнях з економічних наук, загальноукраїнських , міжнародних журналах,закордонних виданнях та журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus(“Актуальні проблеми економіки“,”Маркетинг і менеджмент інновацій”, “Регіональна економіка”, “ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка ”,”Регіональна економіка та ін.). Викладає дисципліни «Статистика», «Економічна статистика», «Статистичний аналіз ринку товарів та послуг», «Методологія та організація національного рахівництва»,”Економіка галузевих ринків”,”Правова статистика”.

Методичні матеріали

Підручники, посібники

 

obkladkastatystzasobdiagn_v_03_1Матковський С. О.Вдовин М.Л.Гринькевич О.С.,Лутчин Н.П. та ін.

Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [Матковський С. О.Вдовин М.Л.Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О.Матковського. – Львів: Видавництво “Новий світ-2000”, 2012. – 224 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

ekon2

Гальків Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С.

Економічна статистика. Навч.посібник. 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2012. – 400 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

obkladynka_praktykum_statystykaМатковський С.О.Вдовин М.Л.Гринькевич О.С. .Лутчин Н.П. та ін.

Практикум з навчальної дисципліни “Статистика”: навч. посіб. / [Матковський С.О.Вдовин М.Л.Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред.
С.О. Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с.

Переглянути зміст

 

 

 

finЛутчин Н.П.А.К.Миронюк

Статистика фінансів : навч.посібник / [Н.П.ЛутчинА.К.Миронюк]-2-е видання виправлене і доповнене. Навчальний посібник. – Львів:Новий Світ-2000, 2010. – 324 с.

Переглянути зміст

 

 

 

Лутчин Н.П., Мельник І.Д

Система національних рахунків / [Н.П.Лутчин, І.Д.Мельник]-2-е видання виправлене і доповнене. Навчальний посібник. – Львів:Новий Світ-2000, 2009. – 324 с.

Переглянути зміст

 

 

 

ekonКрамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С.

Економічна статистика. Навч. посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2004.- 376 с.

Переглянути зміст

 

 

 

 

Лутчин Н.П., Москаль Б.С.,Крамченко Л.І., Дацко Н.В.,Пенцак О.С.

Статистика:   Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Видавництво     ЛКА,Львів, 2003.-140 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(Лист     №14/18.22-21.10від 1.12. 2)

Переглянути зміст

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 


ekonЛутчин Н.П. Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсових робіт для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації: «Економічна аналітика та бізнес-статистика», «Економіка та правове регулювання в бізнесі» та «Бізнес-статистика і аналітика». – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 47с.

Переглянути зміст


ekon

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „ Національні рахунки та державні фінанси ” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка»).  —   Укл.: Лутчин  Н.П.  Львів: ЛНУ, 2017.  —  29 с.

Переглянути зміст

 


ekon

Економічна статистика: Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030506 «Прикладна статистика»/ Укладачі: Н.П. Лутчин,  І.В. Прокопович-Павлюк. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 107 с.

Переглянути зміст 


ekon

Статистичний аналіз ринку товарів та послуг: Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів  напряму підготовки 6.030506„Прикладна статистика Укладачі: Н.П. Лутчин,  – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 90 с.

Переглянути зміст

 

 


ekon

Статистичний аналіз ринку товарів та послуг: Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів  напряму підготовки 6.030506„Прикладна статистика Укладачі: Н.П. Лутчин,  – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 90 с.

Переглянути зміст

 


ekon

Методичні вказівки до лабораторних  робіт з курсу “Статистичний аналіз ринків товарів та послуг” для студентів галузі знань 05 – “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051   «Економіка»/ Укл. Лутчин Н.П.,Васьків С.Ф. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 28 с.

Переглянути зміт

 ekonМетодичні вказівки до лабораторних  робіт з курсу “Економічна статистика” для студентів денної та заочної форми навчання галузь знань 05 – “Соціальні та поведінкові науки” спеціальність 051   «Економіка» / Укл. Лутчин Н.П.., Васьків С.Ф. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 24 с.

Переглянути зміст

 

 

Розклад