Лутчин Наталія Павлівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Статистична оцінка регіонів за показниками якості життя та економічної безпеки; Транскордонна статистика; Статистичні методи дослідження ринку товарів та послуг; Макроекономічний аналіз за допомогою СНР

Курси

Публікації

Навчальні посібники:

 1. Лутчин Н.П., Москаль Б.С.,Крамченко Л.І., Дацко Н.В.,Пенцак О.С. Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Видавництво ЛКА,Львів, 2003.-140 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(Лист №14/18.22-21.10від 1.12. 2003р.)
 2. Крамченко Л.І.,Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика. Навчальний посібник. Вид.”Новий світ-2000”, Львів, -360 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(Лист №14/18.2-1351від 17.06. 2004р.)
 3. Лутчин Н.П., Миронюк А.К.Статистика фінансів. Навчальний посібник для студентів економічних вузів. Вид.”Новий світ-2000”, Львів, 2005 -240с.  Міністерством освіти і науки України(Лист №14/18.2-2703від 20.12. 2004р.)
 4. Лутчин Н.П., Мельник І.Д.Система національних рахунків: практикум:Навчальний посібник. Вид.”Новий світ-2000”, Львів, 2008-210 с.Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(Лист №1. 4/18-Г-1664від 6.04. 2008р.)
 5. Гальків Л.І.,Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика.Навч.посібник.2-ге вид.випр.і доповн. Вид.”Новий світ-2000”, Львів, -400с.Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(Лист №14/18.2-1351від 17.06. 2004р.)
 6. Матковський С.О., Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В.Статистика:засоби діагностики знань.Практикум. Вид.”Новий світ-2000”, Львів, Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(Лист №14/18.2-1351від 17.05. 2012р.)

Монографії

Лутчин Н.П.Статистична оцінка кризового стану регіонів України за показниками економічної безпеки// Основи формування економічної безпеки України : [монографія] / [Мойсеєнко І.П.,Флейчук М.І. , Лутчин Н.П.. та ін.]за ред. Мойсеєнко І.П. – Львів : Вид-во СПОЛОМ, 2011. –  С. 133-156.

Статті в  виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus:

 1. Лутчин Н.П., Карпова Я.Ю. Наукові підходи до визначення і структури товарного ринку. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал.-2011.-№3(117).-С.63-68.
 2. Лутчин Н.П. Якість життя регіонів України: об’єктивна та суб’єктивна оцінка. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал.-2016.-№6(117).-С.     .

Вибрані статті в  закордонних виданнях

 1. Лутчин Н.П. Конкурентоспособность национальной экономики: статистическая оценка. Развитие отраслевого и регионального управления. Вестник университета №14(24) Москва ,2008 – с215-222
 2. Лутчин Н.П.Статистическая оценка структурных изменений экономики Украины: национальный и региональный аспект. Вестник университета №15(24) Москва ,2013 – C.215-222

Вибрані статті у фахових виданнях України

 1. Лутчин Н.П. Інвестиційні ресурси в системі показників оцінки економічної безпеки регіонів та конкурентоспроможності національної економіки. Фінансово-економічні системи: трансформація та євро інтеграція ( збірник наукових праць)/ НАН України. Ін-т регіональних досліджень.-Львів: вид-во ІРД НАН, 2007.- С.146-157.
 2. Лутчин Н.П. Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання:регіональний аспект. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.-2011.-№ 129.-С.29-32
 3. Лутчин Н.П. Статистична оцінка ефективності регіонального управління. Вісник ЛНУ. Серія економічна.Вип.47 Львів,2014.-С.290-299
 4. Лутчин Н.П.Структурні диспропорції національного та регіонального розвитку України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.-2014.-№ 4(157).-С.53 -64  .

 

Вибрані тези доповідей на міжнародних конференціях

 1. Лутчин Н.П.. Миронюк А.К. Статистична оцінка, регіональні особливості та транскордонні порівняння наукового потенціалу України та Польщі. Проблеми транскордонної статистики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1-2 квітня 2006). м.Люблін.Польща. Видавництво вищої школи економіки.2006.-С.38-40
 2. Лутчин Н.П.Структурные диспропо рции экономики как угроза экономической безопасности страны. Экономический рост национальной экономики: глобализация, инновационность, устойчивость:материалы 5 Международной науч.-практ.конф.(Минск.17-18 мая 2012 г.) в 2 т.-Минск:БГЭУ,2012.-Т.1, С.251-252
 3. Лутчин Н.П.Сателлитные счета в Украине : состояние , аналитические возможности и перспективы применения. Статистика как средство международных коммуникаций. Материалы международной научно-практической конференции (26-29 января 2014).-Из-во Санкт-Петербургского Государственного экономического университета.2014.-С.167-173
 4. Lutchyn N.P.Methodological features of complex estimation of food security at the regional level. Third international Scientific Conference “Statistics XXI century: new challenges new opportunities “, Kijów. National University of Taras Shevchenko.-2015.-S.78-79

Біографія

Лутчин Наталія Павлівна народилася у м.Львові та закінчила СШ №4 з поглибленим вивченням англійської мови. Навчалася у Львівському торгово-економічному інституті ( тепер Львівська комерційна академія) за спеціальністю «Механізована обробка економічної інформації» та отримала диплом з відзнакою за кваліфікацією інженера-економіста. Після закінчення інституту пів року працювала  інженером-економістом на Обчислювальному центрі Облспоживспілки. З 1981 по 1986 рік навчалась в очній аспірантурі Московського інституту управління. В січні 1987 року захистила кандидатську дисертацію на Вченій Раді Московського університету ім..М.В.Ломоносова за спеціальністю «Статистика». З 1987 по 2007 рік працювала на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри статистики Львівської комерційної академії. З 1997 року працювала за сумісництвом,  а з 2007 року на постійній основі на кафедрі статистики Львівського національного університету імені Ів.Франка. Проходила стажування у Вроцлавському та Жешувському університеті Польщі.  Автор та співавтор понад 120 друкованих праць, у т. ч.: 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України; 1 монографія; більше 70 статей у фахових виданнях з економічних наук, загальноукраїнських та міжнародних журналах та журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus (“Актуальні проблеми економіки“, “Регіональна економіка”, “ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка ” та ін.). Викладає дисципліни «Статистика», «Економічна статистика», «Статистика ринку товарів та послуг», «Методологія та організація національного рахівництва».

Розклад