Економіка галузевих ринків (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Моряк Т. П.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКНМ-51сдоцент Моряк Т. П.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Економіка галузевих ринків» є формування у студентів цілісного уявлення про закономірності формування та функціонування недосконало конкурентних ринків, а також принципи і моделі поведінки фірм залежно від специфіки галузі та особливостей структури ринку.

 

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

– засвоєння системного аналітичного підходу до аналізу ринків недосконалої конкуренції;

– пояснення впливу структури та рівня монополізації галузевого ринку на поведінку його суб’єктів і суспільний добробут;

– поглиблення розуміння закономірностей ринкової поведінки фірми, принципів її внутрішньої організації та механізмів прийняття оптимальних економічних рішень;

– оволодіння теоретичними та практичними навиками розроблення стратегії поведінки фірми за різних моделей ринкових структур та оцінки її ефективності як на мікро, так і на макроекономічному рівні.

– використання методів, способів і показників аналізу галузевих ринків для оцінки і прогнозування стану власного бізнесу

 

Після завершення цього курсу студент повинен :

знати

 • основні теоретико-методологічні концепції аналізу недосконало конкурентних галузевих ринків,
 • фактори детермінації структури ринку та рівня концентрації ринкової влади;
 • моделі аналізу галузевих ринків та принципи поведінки фірм на цих ринках за умов диференційованості продукції;
 • сучасний підхід до розуміння природи фірми, показники її ринкової влади та механізм реалізації цієї влади у вигляді впливу на поведінку інших суб’єктів галузевого ринку, зведенні цінових та нецінових стратегічних бар’єрів входу та ін.;
 • стратегії розширення масштабів бізнесу, а також сутність та наслідки інтеграційних процесів, що відбуваються на галузевих ринках;
 • методичні підходи до визначення оптимальних видатків на рекламу за різних типів ринкових структур;
 • типи цінової дискримінації та інструментарій її практичної реалізації на галузевих ринках.
 • особливості та соціально-економічні наслідки поведінки недосконало конкурентних фірм в економіці України

вміти:

 • розраховувати на основі типових методик і діючої нормативно-правової бази показники ринкової концентрації, інтерпретувати їх значення та визначати рівень монополізації ринків;
 • ідентифікувати основні детермінанти впливу структури галузевого ринку на поведінку його суб’єктів та аналізувати їх дію на механізми прийняття господарських рішень;
 • визначати ступінь ринкової влади фірми та виявляти її вплив на основні параметри функціонування галузевого ринку;
 • обґрунтовувати та розробляти оптимальні моделі поведінки фірм в умовах недосконало конкурентних ринкових структур;
 • прогнозувати соціально-економічні наслідки, обраних суб’єктами галузевого ринку виробничих, цінових, рекламних та ін. стратегій;

застосовувати інструментарій сучасної теорії галузевих ринків для аналізу ефективності  функціонування конкретних ринків та секторів національної економіки

Рекомендована література

Базова

 1. Ігнатюк А.І. Економіка галузевих ринків: навчальний посібник – К.: ВПЦ «Київський університет, 2015
 2. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. М.: Юрайт, 2011.– 912с.
 3. Ігнатюк А.І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2010. 465 с.
 4. Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: Учебник. М.: Инфра-М, 2008.– 442с.
 5. Васильева С.В., Секисов А.Г. Экономика отраслевых рынков: учеб.пособие. – Чита: ЧитГУ, 2011. – 125 с.
 6. Пахомова Н.В., Рихтер К.Н. Экономика отраслевых рынков и политика государства. М.: Экономика, 2009.– 816с.
 7. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков: Учебное пособие. СПб.: Бослен Год, 2008
 8. Порезанова Е.В. Экономика отраслевых рынков. Учебное пособие для студентов экономических специальностей. Саратов: Издательство Лотос, 2003
 9. Авдашева С.Б., Розанова Н.Б. Теория организации отраслевых рынков. –М.: Магистр, 1998.
 10. Вурос А.Д. Экономика отраслевых рынков. Учебно-методическое пособие – М.: Инфра-М, 2006.
 11. Кабраль Луис М.Б. Организация отраслевых рынков. Вводный курс.– Минск: Новое знание, 2003.
 12. Хитер Кен. Экономика отраслей и фирм.- М.: Финансы и статистика, 2004.
 13. Басовский Л.Е. Экономика отрасли: Учеб.пособие.-М.:ИНФРА-М, 2009.- 145
 14. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организация промышленности.- СПб.: Экономическая школа, 2000.
 15. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков.– М.: ИНФРА-М, 1997.– 696с.
 16. Федорова А.Ю., Экономика отраслевых рынков: уч.пособие, 2-е издание, измененное и дополненное / А.Ю. Федорова; под ред. проф. С.Б. Смирнова. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 89 с

Допоміжна

 1. Дж. Робинсон. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М., 1994.
 2. Э.Чемберлин. Теория монополистической конкуренции, М., 1996.
 3. Акерлоф Дж. Рынок “лимонов”: неопределенность качества и рыночный механизм. В: THESIS, 1993, Вып. 5. С. 95-104.
 4. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности: В 2 т. – СПб.: Экономическая школа, 1999.
 5. Бойцова Е.Ю., Корчагина З.А. Экономика отраслевых рынков: Учебно-методическое пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008
 6. Алчян А., Демсец Г. Производство, стоимость информации и экономическая организации. В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.5, 2003, с.280-316.
 7. Баумоль У.Дж. Состязательные рынки: мятеж в теории структуры отрасли. В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.5, 2003, с.110-140.
 8. Диксит А. Роль инвестиций в предотвращении входа. В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.5, 2003, с.53-71.
 9. Камьен М.И., Шварц Н.Л. Структура рынка и инновации: обзор. В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.5, 2003, с.429-499.
 10. Кац М.Л., Шапиро К. Сетевые внешние эффекты: конкуренция и совместимость. В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.5, 2003, с.500-535.
 11. Клейн Б., Крофорд Р.Дж., Алчян А.А. Вертикальная интеграция, присваиваемая рента и конкурентный процесс заключения контрактов. В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.5, 2003, с.318-366.
 12. Королькова Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция (курс лекций). Экономический журнал ВШЭ, 2000, т.4, № 2, 4; 2001, т.5, №1.
 13. Лейбенстайн Х. Аллокативная эффективность в сравнении с «Х-эффективностью». В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.2, 2000, с.477-506.
 14. Марвел Г.П. Исключительное дилерство. В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа т.5, 2003, с.367-403.
 15. Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихевиористские и управленческие. В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.2, 2000, с.73-93.
 16. Мэтьюсон Г.Ф., Уинтер Р.А. Экономическая теория вертикальных ограничений. В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.5, 2003, с.404-428.
 17. Питтмэн Р. Вертикальная реструктуризация инфраструктурных отраслей в странах с переходной экономикой. В: Экономическая школа: Аналитическое приложение. Вып. 1–2. С_Пб., Экономическая школа, 2002, 2004.
 18. Спенс М. Вход, мощность, инвестиции и олигополистическое ценообразование. В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.5, 2003, с.35-52.
 19. Телсер Л.Г. Зачем производителям справедливая торговля? В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.5, 2003, с.247-279.
 20. Шмалензи Р. Реклама и рыночная структура. В: Вехи экономической мысли, С-Пб., Экономическая школа, т.5, 2003, с.179-211.
 21. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: У 2 кн. / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. Кн. 2: Мікроекономіка – К. : Знання, 2014. – 437с.
 22. Островерх П. Мікроекономіка. Тести і задачі. Навчальний посібник – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 400 с.
 23. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича.– К.: Знання, 2008.– 679с.
 24. Селищев А.С. Микроэкономика.– СПб.: Питер, 2002.– 448с.

 

13.Інформаційні ресурси

 

 1. https://zakon.rada.gov.ua/ – законодавство України
 2. https://www.rada.gov.ua/ – офіційний вебпортал парламенту України
 3. https://www.me.gov.ua/ – офіційний сайт Міністрерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 4. http://www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України
 5. https://amcu.gov.ua/ – офіційний сайт Антимонопольного комітету України
 6. http://www.nbuv.gov.ua/- офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
 7. http://icps.com.ua/ – офіційний сайт Міжнародного центру перспективних досліджень
 8. https://ucci.org.ua/ – офіційний сайт Торгово-промислової палати України

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус