Економіка розвитку сільських територій

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Теребух М. І.ЕКЛМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКЛМ-51сдоцент Теребух М. І.

Опис курсу

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є сільські території як багатофункційні екологосоціогосподарські системи.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси формування та розвитку сільських територій країни.

Метою викладання дисципліни є формування базових знань з питань структури, чинників, особливостей розвитку сільских територій України, як основи проживання і докладання праці сільського населення, та стратегічних напрямів їх розвитку.

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних проблем сталого розвитку сільських територій України, застосування ефективних механізмів їх розв’язання та визначення пріорітетних напрямів їх розвитку.

Рекомендована література

  1. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох: історико-соціально-економічні нариси / Юрчишин В.В. – К.: Наукова думка 2009. – 366 с.
  2. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку: монографія/ Саблук П.Т. – К.: «ІАЕ» , 2016.- 372 с.
  3. Гоголь Т.В.Державне регулювання сільських теритрій України: теорія, методологія, практика: монографія / Т.В.Гоголь .-Камянець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2018.- 360 с.
  4. Дієсперов В.С. Сільська економіка – К.: ННЦ «ІАЕ», 2016 – 272с.
  5. Калачевська Л.І. Інноваційний ролзвиток сільських територій: наукові основи, стан та епе6рспективи. Монографія.- тСуми: ФОП Литовченко Є.Б., 2019. – 276 с.
  6. Про схвалення концепції Загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій до 2020 р.: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?8781
  7. Сава А.П. Регулювання розвитку сільських територій6 монографія, Тернопіль: Крок, 2018.367с.
  8. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні: наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук О.М.Бородіної, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук І.В.Прокопи, д-ра екон. наук О.Л.Попової; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К.,2015.–70с.
  9. Омаров С.А. Стратегія сталого розвитку регіонів України: оцінка та прогнозування: монографія / Ш.А.Омаров ; НАНУ, Науково-дослвдний інститут індустріальних проблем розвитку, Харків: Інжек, 2014.-284с.
  10. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / [О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.]; за ред. В.М.Гейця В.М., О.М.Бородіної, І.В.Прокопи; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус