Економіка та організація фінансів підприємств (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Бодаковський В. Ю.ЕКФ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКФ-21сдоцент Бодаковський В. Ю.

Опис курсу

Дисципліна “Економіка та організація фінансів підприємств” передбачає застосування системного розуміння економічних явищ та процесів у галузі фінансів, банківської справи, страхування, управління суб’єктами господарювання.

Теоретичний зміст складають поняття (категорії), концепції та теорії фінансової науки, що відображають економічні явища та розкривають тенденції і закономірності розвитку фінансової складової національної та світової економіки.

Викладання навчальної дисципліни “Економіка та організація фінансів підприємств” має за мету озброїти здобувачів вищої освіти сучасними знаннями, що необхідні в процесі практичної діяльності в галузі фінансів з метою організації ефективного механізму фінансово-економічного управління підприємством.

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань і практичних навичок у проведенні досліджень фінансових складових економіки на мікро, мезо та макрорівнях її організації, виявлення внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків між структурними складовими фінансової системи, визначення головних чинників впливу на її стан та подальший розвиток підприємств.

По проходженні курсу студенти повинні знати:

 • відповідну фахову термінологію, теоретичні основи та методологію оцінки фінансового стану окремих складових економіки (суб’єктів господарювання, галузей, територій тощо) та в цілому.
 • фінансові інститути (механізми, методи, стимули, фінансові інструменти тощо), що необхідні у процесі організації фінансової діяльності як фізичних так і юридичних осіб;
 • особливості функціонування фінансової системи та її структурних складових.

По проходженні курсу студенти повинні вміти:

 • досліджувати сучасний стан економіки та її структурних складових;
 • оцінювати сучасні економічні явища та процеси;
 • застосовувати знання фінансового законодавства у процесі організації фінансової діяльності на різних рівнях організації діяльності підприємства в економічній системі країни;
 • складати та аналізувати фінансову звітність;
 • виконувати контрольні функції у сфері фінансів,банківської справи та страхування; застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Бюджетна система : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 624 с.
 2. Герасименко С. С., Головко В. А., Нікітіна І. М. Система національних рахунків : навч. посібник. Київ : І.В.Ц. Держкомстату України, 2005. 217 с.
 3. Глущенко А. С. Фінанси : навч. посібник. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. 232 с.
 4. Господарський кодекс України. Київ : Алеута ; ЦУЛ, 2011. 160 с.
 5. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2008. 496 с.
 6. Економічна теорія: політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 9-те вид., доповн. Київ : Знання, 2014. 710 с.
 7. Євтух О. Т., Євтух О. О. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки: навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 408 с.
 8. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Г. С. Фінансовий словник. 3-тє вид., випр. та доп. Київ : Т-во “Знання”, КОО, 2000. 587 с.
 9. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. 714 с.
 10. Кириленко О. П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика) : навч. посібник. Тернопіль : Астон, 2002. 212 с.
 11. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку. Київ : Знання, 2010. 431 с.
 12. Коваленко В. М., Коваленко О. В. Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 236 с.
 13. Ковальчук В. М., Сарай М. І. Економічна думка в історичному аспекті : навч. посібник. Тернопіль, 1999. 268 с.
 14. Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси: навч. посібник. Львів : “Новий Світ – 2000”, 2006. 568 с.
 15. Кудряшов В. Фінанси : навч. посібн. Херсон : Олді-плюс, 2002. 352 с.
 16. Кузнєцова А. Я. Теорія фінансів : навч. посібник. Львів, 2001. 158 с.
 17. Лутчин Н. П., Мельник І. Д. Система національних рахунків : практикум : навчальний посібник / за ред. проф. Матковського С. О. Львів : “Новий Світ – 2000”, 2008. 204 с.
 18. Лутчин Н. П., Миронюк А. К. Статистика фінансів : навч. посібн. Львів : “Новий світ – 2000”, 2005. 324 с.
 19. Луцишин З. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. Київ : Видавн. центр “Друк”, 2002. 320 с.
 20. Нестеренко А. С. Фінансова система України: проблеми теорії : монографія. Одеса : Фенікс, 2014. 576 с.
 21. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник. / 5-те вид., без змін. Київ : КНЕУ, 2008. 240 с.
 22. Пазинич В. І., Шулешко А. В. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 408 с.
 23. Петровська І. О., Клиновий Д. В. Фінанси (з елементами статистики фінансів) : навч. посібник. Київ : ЦУЛ, 2002. 300 с.
 24. Поважний О. С., Волощенко Л. М., Свечкіна А. Л. Фінанси: навч. посібник. Донецьк : Вид-во “Ноулідж”, 2013. 255 с.
 25. Податковий Кодекс України: зі змінами та доповненнями;
 26. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2000. № 25 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
 27. Про страхування : Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 18 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
 28. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
 29. Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових відносин: Монографія / В.Г. Дем’янишин, В. В. Дем’янишин, Т. Д. Сіташ та ін.; за ред. О. І. Марченко. Тернопіль : Крок, 2011. 556 с.
 30. Романенко О. Р. Фінанси: підручник. Київ : Центр навч. л-ри, 2004. 312 с.
 31. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту нації: пер. з англ. Київ : Port-Royal, 2001.
 32. Стеців Л. П., Копилюк О. І. Фінанси : навч. посібник. Київ : Знання, 2007. 235 с.
 33. Стойко О. Я., Дема Д. І. Фінанси : навч. посібник / за ред. О. Я. Стойка. Київ : Алерта, 2014. 432 с.
 34. Теорія фінансів: навч. посібник / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко, А. А. Ільєнко та ін.; за заг. ред. О. Д. Василика. Київ : Центр навч. л-и, 2005. 480 с.
 35. Теорія фінансів: підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.; за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 576 с.
 36. Фінанси: вишкіл студії : навч. посібник / за ред. д. е. н., проф. Юрія С. І. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 357 с.
 37. Фінанси : навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. Київ : Знання, 2006. 247 с.
 38. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; кер. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. 8-ме вид., без змін. Київ : КНЕУ, 2013. 519 с.
 39. Фінанси підприємств : підручник / В. В. Сокуренко, Д. В. Швець, С. М. Бортник, С. О. Ткаченко ; за заг. ред. В. В. Сокуренка; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Харків : ХНУВС, 2022. – 292 с.
 40. Волошина-Сідей В. В. Фінанси підприємств : методичні вказівки / В. В. Волошина-Сідей. – Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2023. – 82 с.
 41. Фінанси : підручник / І. О. Лютий, С. Я. Боринець, З. С. Варналій та ін.; за ред. д. е. н., проф. І. О. Лютого. Київ : Видавництво Ліра, 2017. 728 с.
 42. Фінанси : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. Київ : Знання, 2008. 611 с.
 43. Фінансова децентралізація // Сайт Децентралізація, Україна. 2019. [Електронний ресурс]. URL: http//decentralization.gov.ua.

Допоміжна

 1. Ванькович Д.В., Бодаковський В.Ю. Фінансове забезпечення регіональної економіки України в контексті євроінтеграції // Формування ринкової економіки України.Випуск 41, 2019р. С. 50-58. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/2824
 2. Бодаковський В.Ю., Рудик О.Р., Ковальчук Т.І. Удосконалення обліку та контролю криптовалют у зовнішньоекономічних електронних грошових операціях //Ефективна економіка. №6. DOI: 10.32702/2307-2105.2023.6.37. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1713
 3. Бодаковський В.Ю. Змістовне навантаження іманентності науки „Фінанси” з погляду Фінансового права // Економіка та суспільство. № 59. DOI: 10.32782/2524-0072/2024-59-139 URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3517.
 4. Бодаковський В.Ю., Козицький А.В., Коваленко С.В. Аналіз страхового ринку України як невід’ємної компоненти інфраструктури фінансової системи // Інвестиції: практика та досвід. 2024. №6. С. 143-152. DOI: 10.32702/2306 6814.2024.6.143. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/3274
 5. Бодаковський В.Ю., Ванькович Д.В. Науково-методичні аспекти дослідження комплементарності між економічними категоріями фінансова система, механізм та інфраструктура // Київський економічний науковий журнал. 2024. №4. С. 22-29. DOI: 10.32782/2786-765X/2024-4-3. URL: https://journals.kymu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/93
 6. Бодаковський В.Ю., Яворовський С.М., Остасюк Т.О. Роль фінансової інституційної компоненти в управлінні державним боргом України в умовах невизначеності // Ефективна економіка. №3. С. 1-22. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.3.76. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3369
 7. Бодаковський В.Ю. Економічні категорії інституція та інститут як основа лексично-правового визначення фінансової діяльності в економічній системі країни // Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць.Вип. 1(94). С. 57-63. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2024-1-8. URL: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/94-2024
 8. Бодаковський В.Ю. Концептуалізація інфраструктури фінансової системи на основі її динамічних і статичних ознак // Управління змінами та інновації. №9. С. 65-70. DOI: 10.32782/CMI/2024-9-13. URL: http://cmi.politehnica.zp.ua/index.php/journal/article/view/128
 9. Бодаковський В.Ю. Теоретико-прикладні засади функціонування фінансової системи України // VIA ECONOMICA. 2024. №4. С. 19-28. DOI: 10.32782/2786-8559/2024-4-3. URL: https://journals.rshu.rivne.ua/index.php/viaeconomica/article/view/107
 10. Бодаковський В. Ю. Дефінітивна суть категорії „Фінанси” в умовах трансформації фінансової науки в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор В.І. Франчук. Львів: ЛьвДУВС.Вип. 1. С. 3-11. DOI: https://doi.org/10.32782/2311-844X/2024-1-1.
 11. Дропа Я. Б. Фінансові ресурси розвитку національної економіки України: монографія. Львів: ЛНУ імені Іван Франка, 2017. 426 с.
 12. Фінанси в трансформаційній економіці України. Навчальний посібник / за ред. М. І. Крупки. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. 614с.
 13. Крупка М. І., Ванькович Д. В., Демчишак Н. Б. та ін. Інвестування: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 454 с.
 14. Крупка М. І., Ковалюк О. М., Коваленко В. М. та ін. Фінансовий менеджмент: Підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.

 Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: ukrstat.gov.ua.
 2. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua.
 3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua.
 4. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua.
 5. Офіційний сайт Національного рейтингового агентства “Рюрік”. URL: http://www.rurik.com.ua.
 6. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: http://www.nssmc.gov.ua.

Силабус:

Завантажити силабус