Бодаковський Володимир Юрійович

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Електронна пошта: volodymyr.bodakovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): sciprofiles.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Фінанси; фінансова система; фінансова діяльність суб’єктів господарювання; аналіз джерел кредитних та власних фінансових ресурсів; оптимізація джерел фінансування підприємств.

Курси

Публікації

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

Підручники, навчальні посібники:

 1. М. Крупка, Є. Андрущак, І. Барилюк та ін. Банківська система. Підручник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 608 с.

 Монографії:

 1. Vankovych, V. Bodakovskyy. Strategy for financial support of social infrastructure development in Ukraine. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels : Multi-authored monograph. Vol. 1. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. 420 p. Р. 288-302. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/24170.pdf

 Статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Ванькович Д.В., Бодаковський В.Ю. Фінансове забезпечення регіональної економіки України в контексті євроінтеграції // Формування ринкової економіки України. Випуск 41, 2019р. С. 50-58. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/2824
 2. Бодаковський В.Ю., Рудик О.Р., Ковальчук Т.І. Удосконалення обліку та контролю криптовалют у зовнішньоекономічних електронних грошових операціях // Ефективна економіка. 2023. №6. DOI: 10.32702/2307-2105.2023.6.37. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1713
 3. Бодаковський В.Ю. Змістовне навантаження іманентності науки „Фінанси” з погляду Фінансового права // Економіка та суспільство. 2024. № 59. DOI: 10.32782/2524-0072/2024-59-139 URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3517.
 4. Бодаковський В.Ю., Козицький А.В., Коваленко С.В. Аналіз страхового ринку України як невід’ємної компоненти інфраструктури фінансової системи // Інвестиції: практика та досвід. 2024. №6. С. 143-152. DOI: 10.32702/2306 6814.2024.6.143. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/3274
 5. Бодаковський В.Ю., Ванькович Д.В. Науково-методичні аспекти дослідження комплементарності між економічними категоріями фінансова система, механізм та інфраструктура // Київський економічний науковий журнал. 2024. №4. С. 22-29. DOI: 10.32782/2786-765X/2024-4-3. URL: https://journals.kymu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/93
 6. Бодаковський В.Ю., Яворовський С.М., Остасюк Т.О. Роль фінансової інституційної компоненти в управлінні державним боргом України в умовах невизначеності // Ефективна економіка. 2024. №3. С. 1-22. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.3.76. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3369
 7. Бодаковський В.Ю. Економічні категорії інституція та інститут як основа лексично-правового визначення фінансової діяльності в економічній системі країни // Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. Вип. 1(94). С. 57-63. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2024-1-8. URL: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/94-2024
 8. Бодаковський В.Ю. Концептуалізація інфраструктури фінансової системи на основі її динамічних і статичних ознак // Управління змінами та інновації. №9. С. 65-70. DOI: 10.32782/CMI/2024-9-13. URL: http://cmi.politehnica.zp.ua/index.php/journal/article/view/128
 9. Бодаковський В.Ю. Теоретико-прикладні засади функціонування фінансової системи України // VIA ECONOMICA. 2024. №4. С. 19-28. DOI: 10.32782/2786-8559/2024-4-3. URL: https://journals.rshu.rivne.ua/index.php/viaeconomica/article/view/107
 10. Бодаковський В. Ю. Дефінітивна суть категорії „Фінанси” в умовах трансформації фінансової науки в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор В.І. Франчук. Львів: ЛьвДУВС. Вип. 1. С. 3-11. DOI: https://doi.org/10.32782/2311-844X/2024-1-1.

Статті, які включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS:

 1. Olexandr Yemelyanov, Volodymyr Bodakovskyy and оther. Assessing the Sustainability of the Consumption of Agricultural Products with Regard to a Possible Reduction in Its Imports: The Case of Countries That Import Corn and Wheat // Sustainability. 2023. Vol. 15. DOI: https://doi.org/10.3390/su15129761 URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/12/9761.

Статті, які включені до міжнародної наукометричної бази Web of Science:

 1. Inna Lazaryshyna, Volodymyr Bodakovskyy and оther. Financial, accounting and analytical ensuring of the formation of the anti-crisis potential of financial regulation and control systems in Ukraine under the conditions of digitalization // Ad Alta. 2023. Vol. 13. С. 101-111. URL: https://www.magnanimitas.cz/13-02-xxxv.

 

Опубліковані праці апробаційного характеру:

15. Бодаковський В.Ю., Рудик О.Р. Лідерство в антикризовому управлінні фінансами суб’єктів господарювання // Матеріали доповідей. XXX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених „Актуальні проблеми функціонування господарської системи України” (19-20 травня 2023р.), Львів.  ЛНУ імені Івана Франка. 2023р.

16. Бодаковський В.Ю., Андрущак Є.М. Фінансова інституційна інфраструктура як складова механізму реалізації фінансової політики України // Всеукраїнська науково-практична конференція “Фінансова політика як складова економічного розвитку” : Збірник тез доповідей, м. Київ, Україна, 11-12 квітня 2023 р. Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2023. С. 12-13. DOI: 10.31617/k.knute.2023-04-11-12.

17. Volodymyr Bodakovskyy, Yevheniya Andrushchak. The influence of international financial institutions on the financial infrastructure of Ukraine // International Scientific Conference Characteristics and trends of socio-economic development at the macro- and micro-levels: Conference Proceedings : Збірник тез доповідей, Kielce, Poland, May 5-6, 2023. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 112 pages. Р. 82-86 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-306-4-22.

18. Бодаковський В.Ю., Андрущак Є.М. Роль фінансових посередників у розвитку підприємництва в Україні // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Збірник тез доповідей, м. Чернівці, Україна, 27 квітня 2023 р. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 300-303. ISBN 978-966-423-787-8.

19. Бодаковський В.Ю., Андрущак Є.М. Структурні зміни фінансової інституційної інфраструктури України // Трансформаційні процеси національної економіки в умовах сьогодення : Збірник тез доповідей, Львів-Торунь, Україна, 8 квітня 2023 р. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. С. 105-108. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-296-1-22.

20. Бодаковський В.Ю. The genesis of the definition «Financial infrastructure» and its role in the development of the country’s economic system // International Scientific Conference Transformation processes of the economic system in the context of modern challenges : Conference Proceedings : Збірник тез доповідей, Klaipeda, Lithuania, February 2–3, 2024. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024.  С. 117-120. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-398-9-32.

21. Бодаковський В.Ю. Адаптивна складова та ситуативне фінансове управління як компоненти фінансової інституційної інфраструктури України // Фінансово-економічний потенціал країни і регіонів: механізми функціонування в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : Збірник тез доповідей, Одеса, Україна, 2 лютого 2024 р. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2024. С. 92-95. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-362-3-22.

22. Бодаковський В.Ю. Вплив міжнародних економічних процесів на фінансову діяльність суб’єктів господарювання України // Міжнародне економічне співробітництво: аналіз стану, реалії і проблеми : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, Україна, 23-24 лютого 2024 року. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2024. С. 147-150. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-363-0-39.

23. Бодаковський В.Ю. Актуалізація макрофінансового аналізу функціонування фінансової системи // International scientific-practical conference “Current issues of science, education and technology in modern conditions”: conference proceedings, м. Орхус, Данія, Aarhus, Denmark, March 12, 2024. м. Орхус : Scholarly Publisher ICSSH, 2024. UDC 001.1:001.8:37.09. С. 24-25.

24. Бодаковський В.Ю. Роль страхування у забезпеченні ефективності функціонування економічної системи України // Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії : Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Lviv, Україна, 6-7 березня 2024 р. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2024. С. 116-120 DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-364-7-23.

25. Бодаковський В.Ю. Фінансовий еккаунтинг як стратегічний інструмент бюджетного макрофінансового аналізу інвестиційного потенціалу економічної системи України // Ефективність інвестиційної діяльності: перспективний підхід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, Україна, 22 березня 2024 р. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2024. С. 104-107. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-365-4-24.

26. Бодаковський В.Ю. Аналітична компонента макрофінансових індикаторів фінансової політики України // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матер. 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції, Чернівці, Україна, 18 квітня 2024 р. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. С. 43-46.

Біографія

2001 р закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю “Фінанси і кредит”.

01.09.2002р. зарахований на посаду асистента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету.

6.10.2006р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Управління кредитними ресурсами на промислових підприємствах України” за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит..

01.07.2009р. переведений на посаду доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

6 квітня 2023р. – 9 червня 2023р. навчався на програмі “Вдосконалення викладацької майстерності” (сертифікат СВ N 02070987/0018-2023; 6 кредитів).

Упродовж періоду перебування на посаді доцента читав лекції та проводив практичні заняття з дисциплін ”Фінанси”, ”Фінанси та оподаткування”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання”, ”Управління фінансами суб’єктів господарювання”, ”Фінансові посередники в світовій економіці” (англійською мовою), ”Іпотечний ринок”, ”Бюджетна система”, ”Фінанси підприємств”.

Розклад