Економіка України (051 “Економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Кічурчак М. В.
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216доцент Кічурчак М. В.,
доцент Квак М. В., професор Стефанишин О. В.
Ходико Д. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні  знання, обов’язкові для того, щоб визначати теоретичні і практичні засади функціонування національної економіки України в умовах її реформування і реалізації стратегії сталого розвитку. У курсі представлено як огляд основних концепцій і чинників розвитку економіки України, так і процесів та інструментів, які потрібні для розкриття сучасних моделей реформування, аналізу економічних, соціальних і екологічних наслідків реформ.

Дисципліна «Економіка України» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 051 «Економіка» для освітньої програми «Економіка», яка викладається в другому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна література:

 

1.      Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка України: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. 470 с.

2.  Економіка України: національна стратегія розвитку / [Л. С. Гринів, О. В. Стефанишин, М. В. Кічурчак та ін.]; за ред. проф., д.е.н. Л. С. Гринів. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 444 с.

3.      Національна економіка: Навч. посіб. / [А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович]; за ред. А.Ф. Мельник. К.: Знання, 2011. 463 с.

(Фахова дисципліна забезпечена власним посібником викладачів кафедри).

 

Додаткова література:

 

1.      Гринів Л. С. Екологічна економіка: Навчальний посібник. Львів: “Магнолія 2006”, 2010. 358 с.

2.      Злупко С. Економічна історія України / С. Злупко. К.: Знання, 2006. 367 с.

3.      Національна економіка: навч.-метод. посібник / [О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька]; за заг. ред. О. Є. Кузьміна. Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. 188 с.

4.      Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект – 2017. ПроООН, 2017. 112 с. Режим доступу: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/ SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf.

 

Джерела Інтернет:

 

−       www.zakon.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України;

−       www.me.gov.ua – cайт Міністерства розвитку економки, торгівлі та сільського господарства України;

−       www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України;

−       www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України;

−       www.sfs.gov.ua – сайт Державної фіскальної служби України;

−       www.spfu.gov.ua – сайт Фонду Державного майна України;

−       www.amc.gov.ua – сайт Антимонопольного комітету України;

−       www.ukrstat.gov.ua – cайт Державного комітету статистики України;

−      www.niss.gov.ua – сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус