Кічурчак Маріанна Василівна

Посада: професор кафедри економіки України

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-28

Електронна пошта: Marianna.Kichurchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • стан, проблеми та перспективи розвитку економіки України в контексті сталості,
 • підприємницька діяльність в економіці України,
 • реформування відносин власності та інституційні перетворення в національній економіці,
 • відтворення суспільних благ і публічні фінанси,
 • державне програмування національної економіки,
 • креативні та культурні індустрії.

Курси

Вибрані публікації

 1. Кічурчак М. Мистецький ринок в умовах трансформації економіки України. Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво і освіта. Львів: Каменяр, 1998. Вип. 3. С. 243–251.
 2. Кічурчак М. Фінансово-інформаційне забезпечення малого підприємництва. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні аспекти розвитку підприємництва. Випуск VII. Львів, 1998. С. 162–169.
 3. Кічурчак М. Проблеми становлення підприємництва в мистецькій сфері. Формування ринкової економіки в Україні. Перехідна економіка: проблеми теорії і практики. Львів: Інтереко, 1999. Вип. 5. С. 334–339
 4. Кічурчак М. Підприємницькі здібності в мистецтві. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: Світ, 1999. Вип. 29. С. 185–188.
 5. Кічурчак М. Особливості підприємницької діяльності в мистецькій сфері. Регіональна економіка. 2000. № 1. С. 176–181.
 6. Кічурчак М. Деякі аспекти фінансового забезпечення сфери мистецтва. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми розвитку виробництва та інноваційної діяльності. Випуск ХІХ. Львів, 2000. С. 518–527.
 7. Кічурчак М. Реформування відносин власності в мистецькій сфері як чинник стимулювання розвитку підприємницької діяльності. Формування ринкової економіки в Україні. Львів: Інтереко, 2000. Вип. 6. С. 318–324.
 8. Кічурчак М. Деякі аспекти діяльності міжнародних мистецьких аукціонів. Регіональна економіка. 2001. № 3. С. 200–207.
 9. Кічурчак М. Деякі аспекти застосування системного та процесного підходів при аналізі підприємництва у сфері мистецтва. Формування ринкової економіки в Україні. Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. Львів: Інтереко, 2001. Вип. 8. С. 451–456. (
 10. Кічурчак М. Мистецтво і бізнес: соціологічний аспект. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. Вип. 30. С. 637–646.
 11. Кічурчак М. Еволюція теорій підприємництва. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. Вип. 31. С. 413–420.
 12. Кічурчак М. Аналіз інституційних чинників розвитку підприємництва у сфері мистецтва в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. Львів: Інтереко, 2002. Вип. 12. С. 364–370.
 13. Кічурчак М. Деякі аспекти викладання економічних дисциплін у сфері мистецтва в Україні. Вісник Львівської академії мистецтв. Львів, 2003. Вип. 13. С. 40–50.
 14. Кічурчак М. Процесний підхід і підприємництво. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки. Львів, 2003. Вип. 6 (XLIV). Ч. 3. С. 73–83.
 15. Кічурчак М. Деякі аспекти розвитку благодійництва в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. Вип. 32. С. 41–46.
 16. Кічурчак М. Деякі аспекти реформування відносин власності у сфері мистецтва в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. Вип. 34. С. 79–88.
 17. Кічурчак М. Підприємницька діяльність у поглядах М.І.Туган-Барановського. Формування ринкової економіки в Україні. Львів: Інтереко, 2005. Вип. 16. Т. 2. С. 225–234.
 18. Кічурчак М. Деякі теоретичні аспекти аукціонної діяльності. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. Вип. 35. С. 167–177.
 19. Кічурчак М. Приватизація та її роль у здійсненні інституційних перетворень в економіці України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. Вип. 37. С. 506–516.
 20. Кічурчак М. Аукціон і його застосування у сфері мистецтва. Вісник Львівської академії мистецтв. Львів, 2007. Вип. 18. С. 266–276.
 21. Кічурчак М. Деякі аспекти проведення антимонопольної політики в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. Вип. 38. С. 95–98.
 22. Кічурчак М. Деякі аспекти впливу розвитку малого підприємництва на функціонування сфери мистецтва в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. Вип. 39. Т. 1. С. 186–195.
 23. Кічурчак М. Промисловість в системі національної безпеки України. Економіка промисловості. 2008. № 4. С. 104–122.
 24. Економіка України: національна стратегія розвитку: монографія / за ред. Л.С.Гринів. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 444 с. (444 с. / 98 с.)
 25. Кічурчак М. Вплив грошової системи на процес виробництва суспільних товарів в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. Львів: Інтереко, Вип. 19. С. 280–289.
 26. Кічурчак М. Інституційні зміни в економічних відносинах у сфері культури України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. Вип. 41. Т. 1. С.236–246.
 27. Кічурчак М. Деякі особливості формування ресурсної бази банківської системи України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Управління активами регіону на основі їх капіталізації: [зб. наук. праць] / НАН України: Ін-т регіональних досліджень; редкол.: Є.І.Бойко (відп. ред.). Львів, 2009. Вип. 3 (77). С. 160–175.
 28. Кічурчак М. Суспільний товар як економічна категорія. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. Вип. 43. С.303–312.
 29. Кічурчак М. Внесок українських вчених-економістів у формування теорії суспільних товарів. Наукові записки НаУКМА”. К.: Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 2010. Серія “Економічні науки”. Том 107. С. 37–43.
 30. Кічурчак М. Бюджетне забезпечення господарської діяльності у сфері культури України. Фінанси України. 2010. № 2. С. 36–45.
 31. Кічурчак М. Суспільний товар як економічна категорія у поглядах економістів ХХ ст. Вісник економічної науки України. 2010. № 2. С. 46–50.
 32. Кічурчак М. Вплив банківської системи на процес організації грошового обігу в Україні. Банківська справа. 2010. № 4. С.40–56.
 33. Кічурчак М. Інструментарій дослідження процесів виробництва суспільних товарів в національній економіці. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 12. С. 19–26. (Scopus)
 34. Кічурчак М. Природа двоїстості суспільних товарів сфери культури. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. Вип. 45. С.102–108.
 35. Кічурчак М. Теорія суспільних товарів у поглядах зарубіжних економістів XVIIXIX ст. Історія народного господарства та економічної думки України. К. : Ін-т екон. і прогнозув., 2011. Вип. 44. С. 66–78.
 36. Кічурчак М. Оцінка рівня забезпеченості закладами культури і мистецтва в економіці України. Економіст. № 4. С. 75–77.
 37. Кічурчак М. Ретроспективний аналіз формування сучасних підходів до розуміння сутності суспільних благ в українській економічній науці. Історія народного господарства та економічної думки України. К.: ДУ “Ін-т екон. і прогнозув. НАН України”, 2012. Вип. 45. С. 99–111.
 38. Кічурчак М. Особливості природи суспільних благ. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. Вип. 47. С.207–216.
 39. Кічурчак М. Вплив соціально-економічної ситуації в Україні на можливості виробництва суспільних товарів у сфері культури. Галицький економічний вісник. 2012. № 1. С. 5–12.
 40. Кічурчак М. Напрями вдосконалення бюджетного фінансування у сфері культури в Україні. Демографія і соціальна економіка. 2012. № 2. С. 63–74. https://dse.org.ua/arhcive/18/6.pdf.
 41. Кічурчак М. Розвиток мережі закладів культури та формування культурної політики в Україні. Стратегічні пріоритети. 2012. № 4. С. 22–31.
 42. Кічурчак М. Особливості споживання суспільних благ сфери культури в економіці України. Економіст. 2012. № 8. С. 40–43. http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_8_9.
 43. Кічурчак М. Відтворення суспільних благ в умовах адміністративно-командної економічної системи. Історія народного господарства та економічної думки України. К.: ДУ “Ін-т екон. і прогнозув. НАН України”, 2013. Вип. 46. С. 194–227. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ingedu_2013_46_15.
 44. Кічурчак М. Особливості використання програмно-цільового методу у виробництві суспільних благ. Український соціум. 2013. № 2. С.140–153. https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/140-152__no-2__vol-45__2013__UKR.pdf.
 45. Кічурчак М. Приватизація як чинник трансформації механізму відтворення суспільних благ в Україні. Економічний часопис –ХХІ. 2013. № 7–8. С. 26–30. http://soskin.info/ea/2013/7-8/201311.html. (Scopus)
 46. Кічурчак М. Напрями вдосконалення системи фіскального обміну в економіці України. Фінанси України. 2013. № 8. С. 29–44. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Fu_2013_8_5.
 47. Кічурчак М. Бюджетні інновації в системі відтворення суспільних благ в Україні. Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за ред. В. Я. Швеця, М. С. Шашкевич; М-во освіти України, Національний гірничий університет. Д.: НГУ, 2013. С. 472–481.
 48. Кічурчак М. Государственно-частное партнёрство как фактор повышения эффективности производства общественных благ в Украине. Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь / учредитель. Акад. упр. при Президенте Респ. Бєларусь”. Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2014. Вып. 16: в 2 ч. Ч. 1. Экономика. С. 233–252. https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-razvitiya-instituta-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-sisteme-vosproizvodstva-obschestvennyh-blag.
 49. Кічурчак М. Особливості становлення теорії відтворення суспільних благ у ринковій економічній системі. Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. К.: КНЕУ, 2014. № 31.1. С. 394–404.
 50. Кічурчак М. Факторы развития института государственно-частного партнёрства в системе воспроизводства общественных благ. Проблемы современной экономики. 2014. № 1. С. 49– http://www.m-economy.ru/articles_pdf/49/PSE_49_49.pdf.
 51. Kichurchak M. The peculiarities of Budgetary Financing the Public Goods Production in the European Union Countries: The Lessons of Poland for Ukraine. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Future of Finance. 2014. № 1 (299). P. 45– https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/14796?locale-attribute=en.
 52. Kichurchak M. Characteristics of the Effect of the Shadow Economy on the Reproduction of Public Goods in Ukraine. European Journal of Economic Studies. 2014. Vol.(7). № 1. P. 25–32. https://www.researchgate.net/publication/269460716_Characteristics_of_the_Effect_of_the_Shadow_Economy_on_the_Reproduction_of_Public_Goods_in_Ukraine.
 53. Кічурчак М. Концептуальні засади відтворення суспільних благ у ринковій економічній системі. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 5. С. 20–29. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2014_5_3. (Scopus)
 54. Кічурчак М. Тіньова економіка як чинник деформації відтворення суспільних благ в Україні. Економіка України. 2014. № 6. С. 85–94. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=EkUk_2014_6_7.
 55. Кічурчак М. Вплив промисловості на відтворення суспільних благ в економічній системі України. Економічний простір. № 88. 2014. С. 39–56. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecpros_2014_88_6.
 56. Кічурчак М. Державно-приватне партнерство в системі відтворення суспільних благ в Україні. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / за заг. ред. В.І.Гринчуцького. Тернопіль: Крок, 2014. С. 202–213.
 57. Кічурчак М. Гносеологія економічних систем у теорії відтворення суспільних благ. Економічний аналіз. Тернопіль: Вид.-полігр. центр ТНЕУ “Економічна думка”. 2015. Том. 20. С. 6–13. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/784.
 58. Кічурчак М. Напрями удосконалення інституційного забезпечення відтворення суспільних благ в економічній системі України. Проблеми економіки. № 1. 2015. С. 92–107. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pekon_2015_1_13.
 59. Кічурчак М. Теоретико-методологічні детермінанти механізму відтворення суспільних благ. Економічний часопис – ХХІ. № 3–4(2). 2015. С. 8–12. http://soskin.info/ea/2015/3-4-2/20154.html. (Scopus)
 60. Кічурчак М. Наукові детермінанти відтворення суспільних благ в економічній системі. Економічний форум. № 3. 2015. С. 15–24.
 61. Kichurchak M. Comparative analysis of institutional factors influencing the public goods production. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. № 4. С. 78–84.
 62. Кічурчак М. Вплив приватизації на відтворення суспільних благ в економічній системі України. Тренди та інновації в сучасній економіці: монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. О. С. Іванілова. Харків: ХНУБА, 2015. С. 142–154.
 63. Кічурчак М. Місце ідей М. І. Туган-Барановського в теорії відтворення суспільних благ. М. І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворень (до 150-річчя від дня народження): монографія / за ред. В. В. Небрат; ДУ “Ін-т екон. і прогноз.” НАН України. К.: Наукова думка, 2015. С. 96–109.
 64. Кічурчак М. Концептуалізація перспектив розвитку виробництва суспільних благ в економічній системі України. Економічний аналіз. Тернопіль: Вид.-полігр. центр ТНЕУ “Економічна думка”, 2016. Том 24. № 1. С. 38–44. http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2503.
 65. Кічурчак М. Фіскальна децентралізація як чинник удосконалення відтворення суспільних благ в економіці України. Регіональна економіка. 2016. № 2. С. 141–153. http://re.gov.ua/re201602/re201602_141_KichurchakMV.pdf.
 66. Кічурчак М. Тенденції та перспективи розвитку фіскальної децентралізації в практиці відтворення суспільних благ в Україні. Економічний форум. 2016. № 3. С. 272–280. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecfor_2016_3_42.
 67. Kichurchak M. Characteristics of the Institutional Factors Influencing the Basic Conditions of the Public Goods Reproduction. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. 2016. № 3. P. 81–85.
 68. Кічурчак М. Напрями адаптації зарубіжного досвіду фіскальної децентралізації в систему відтворення суспільних благ в Україні. Актуальні проблеми економіки. № 8. С. 256–268. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_8_34. (Scopus)
 69. Кічурчак М. Відтворення суспільних благ в економічній системі України: концептуальні засади теорії та практики: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.
 70. Кічурчак М. Становлення інституту суспільного вибору в системі відтворення суспільних благ в умовах євроінтеграції України. Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. С. Іванілова. Х.: ФОП Панов А. М., Видав. дім “В справі”, 2016. С. 382–396.
 71. Кічурчак М. Пріоритети поліпшення відтворення суспільних благ в умовах реалізації стратегії сталого розвитку в економічній системі України. Економічний простір. 2017. № 117. С. 102–118. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_117_11.
 72. Кічурчак М. Стратегічні засади активізації інвестування підприємств з державно-приватного партнерства в системі відтворення суспільних благ в Україні. Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки: монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 211–231.
 73. Кічурчак М. Концепт відтворення суспільних благ в економічній теорії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 1 (196). С. 33–40. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2018_1_7.
 74. Кічурчак М. Економіко-гносеологічні засади визначення сутності суспільних благ. Економічний форум. 2018. № 4. С. 4–13. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_4_3.
 75. Kichurchak M. Bank deposit activity in Ukraine: directions and factors of development activation. Journal of Eastern European and Central Asian. 2019. № 1. https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/275. (Scopus)
 76. Кічурчак М. Оцінка диференціації освітніх суспільних благ в умовах формування соціального капіталу і сталого розвитку економіки України. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”. 2019. № 12 (40). С. 75–79. https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_12(40).pdf.
 77. Кічурчак М. Оцінювання соціального капіталу в контексті розвитку інфраструктури освітніх суспільних благ. Економічний форум. 2019. № 3. С. 197–209. http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/77.
 78. Кічурчак М. Структурні зміни у розвитку креативних індустрій в умовах перманентної кризи економіки України. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Том 17 (45). Випуск Серія “Економіка”. С. 9–16. https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_17(45).pdf.
 79. Кічурчак М. Ринок банківських депозитів домогосподарств в Україні: структурні та регіональні особливості. Фінанси України. 2020. № 8. С. 26–41.  https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4734.
 80. Кічурчак М. Чинники залучення заощаджень домогосподарств на ринок банківський депозитів України: регіональний вимір. Економічний простір. 2020. № 161. С. 20–29. http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/672.
 81. Kichurchak M. Evaluation of the cultural sphere budgetary financing at the subnational level in the context of sustainable development in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. № 4 (35). Р. 230–237. http://fkd.org.ua/article/view/222063/222735.  (Web of Science)
 82. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка: навчальний посібник. Львів: “Магнолія 2006”, 2008. 464 с.
 83. Стефанишин О. В., Квак М. В., Кічурчак М.В., Теребух М. І. Економічна теорія: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 336 с.
 84. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка України: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 470 с.
 85. Кічурчак М. В. Економіка України: електронне навчальне видання. Львів, 2021. (атестований) URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=470. 
 86. Кічурчак М. В. Методи аналізу і прогнозування для економічного програмування: електронне навчальне видання. Львів, 2021. URL: https://elearning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3041. 
 87. Кічурчак М. В. Публічно-приватне партнерство: електронне навчальне видання. Львів, 2021. (атестований)  URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2992.

Наукова біографія

У 1992-1997 р. навчалася на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, одержала диплом спеціаліста з відзнакою із спеціальності “Економічна кібернетика” та кваліфікацією “Економіст-математик”.

У 1998–2001 рр. – аспірант кафедри економіки України Львівського національного університету імені І.Франка. У березні 2002 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Розвиток підприємництва у сфері мистецтва в умовах ринкової трансформації економіки України». У 2003–2004 рр. за наукові здобутки відзначена стипендією молодого вченого Львівської обласної державної адміністрації.

У вересні 2001 – серпні 2003 рр. – асистент кафедри економіки України ЛНУ імені Івана Франка. Проводила заняття з таких навчальних дисциплін як-от: “Економіка України”, “Перехідна економіка України”, “Національна економіка та глобалізація”, “Економічна історія України”, “Історія економічноїх думки України”, “Основи економічної теорії”

У вересні 2003- серпні 2019 рр. – доцент кафедри економіки України. Читала лекції та проводила практичні заняття з таких навчальних дисциплін: “Економіка України”, “Національна економіка”, “Основи підприємництва”, “Регіональна економіка”, “Основи економічної теорії”, “Економічний аналіз державних програм”, “Методи прогнозування”.

Від вересня 2019 р. і до тепер – професор кафедри економіки України. Проводжу лекції та практичні заняття з таких навчальних дисциплін як, “Економіка України”, “Основи економічної науки”, “Економічний аналіз державних програм і методи прогнозування”, “Методи аналізу і прогнозування для економічного програмування”, “Публічно-приватне партнерство”.

За навчальний посібник “Національна економіка України” (у співавторсті із проф. Л.С.Гринів) нагороджена дипломом Львівського національного університету імені Івана Франка за друге місце в номінації “Найкращий навчальний посібник з гуманітарних наук в 2020-2021 навчальному році. 

У лютому 2018 р. захистила дисертацію «Відтворення суспільних благ в економічній системі України» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, у травні 2018 р. – присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

Беру участь у науково-дослідній роботі (наукових програмах) кафедри економіки України:

 • Теоретико-прикладні засади сталого розвитку національної економіки України (реєстраційний номер 0108U008917), 2008–2011;
 • Наукові засади формування стратегії сталого розвитку національної економіки: теоретико-прикладні аспекти (реєстраційний номер 0112U003753), 2012–2015;
 • Наукові засади формування стратегії для сталого розвитку України (реєстраційний номер 0116U001678), 2016–2019;
 • Державне регулювання структурних змін в системі формування національної економіки сталого розвитку (реєстраційний номер 0120U101806), 2020 – до тепер

Автор понад 140 наукових праць, серед них:

 • 1 одноосібна монографія («Відтворення суспільних благ в економічній системі України: концептуальні засади теорії та практики», Львів, 2016) та 8 колективних монографій («Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009, у співавт.),  та інші);
 • 3 навчальні посібники («Національна економіка» (Львів, 2008, 2009, у співавт.), «Економічна теорія» (Львів, 2015, у співавт.), «Національна економіка України» (Львів, 2020, у співавт.);
 • понад 80 наукових статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, з них 10 статтей, що індексуються в Scopus та Web of Science;
 • понад 50 тез міжнародних науково-практичних конференцій

Співавтор Стандарту вищої освіти ЛНУ імені І. Франка для підготовки магістра галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка».

Співавтор Освітньо-професійної програми “Економіка розвитку територій”  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальність 051 “Економіка” галузі знань “Соціальні та поведінкові науки”.

Співавтор Освітньо-професійної програми “Економічне програмування та бізнес-планування”  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальність 051 “Економіка” галузі знань “Соціальні та поведінкові науки”.

Наукове і  професійне стажування, програми тренінгів

 • Good governance in the EU and lessons for Ukraine: from policy development to its organization”: Training Programme organized by the Jean Monnet Centre of Excellence “Western Ukrainian Research Centre for European Studies” of Ivan Franko National University of Lviv (March 18–21, 2019, 32 acad. hours, JMA No. 2019 1-TR).
 • Międzynarodowe projekty: przygotowanie, wnioskowanie, zarządzanie oraz sprawozdawczość” (“International Projects: Writing ̧ Application, Management and Reporting”, Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi (UNS) we współpracy z Fundacją Central European Academy Studies and Sertifications (CEASC), Polska, 29.10.2020–2.12.2020, 180 hours / 6 ECTS credits, Diploma number 2020/12/1691).
 • Workshop “DAAD DIES Webinar Series “Creating Impact with Science Marketing” (15.06.2020 – 30.06.2020, 10 hours, Universitat Wurzburg).
 • Participated in the mobility within the project CEASC – Central European Academy Studies and Certifications (Theological Institute TF Catholical University in Ružomberok, Slovakia, 29.10.2020 – 2.12.2020, Reg. No: KSE/677/2020).
 • Training programme “Teaching Excellence” (Ivan Franko National University of Lviv, 01.10.2020–23.01.2021, 6 ECTS, Diploma number 02070987/000037-21).
 • German Ukrainian Techonology Transfer: internships university program (GUTT.INUP)” ( Julius-Maximilians University of Würzburg, Ivan Franko National University of Lviv, Kyiv Academic University with support of German Academic Exchange Service (DAAD), October 18, 2021 – Desember 1, 2021 with a total amount of 6 ECTS (180 hours), incl. 80 h. webinars and 100 h. project work, Diploma number 0054 / GUTT.INUP / 2021).

Професійне членство

Член редакційної колегії фахових наукових видань з економіки:

 • “Вісник Львівського Університету. Серія Економічна” (Львів, Україна, від 2019);
 • “Формування ринкової економіки в Україні” (Львів, Україна, від 2019);
 • “Історія народного господарства і економічної думки України” (Київ, Україна, від 2020).

Наукові інтереси: стан, проблеми та перспективи розвитку економіки України, підприємницька діяльність в економіці України, реформування відносин власності, відтворення суспільних благ і публічні фінанси, державне програмування національної економіки, креативні та культурні індустрії.

Нагороди

 

2003 р. – за наукові здобутки відзначена стипендією молодого вченого Львівської обласної державної адміністрації

За навчальний посібник “Національна економіка України” (у співавторсті із проф. Л.С.Гринів) нагороджена дипломом Львівського національного університету імені Івана Франка за друге місце в номінації “Найкращий навчальний посібник з гуманітарних наук в 2020-2021 навчальному році.

Методичні матеріали

Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка України: навчальний посібник. Львів, 2020. 470 с.

Економічна теорія: навч. посібник/[О.В.Стефанишин,М.В.Квак,М.В.Кічурчак,М.І. Теребух].Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015.–336с.

Кічурчак М.В. Економіка України: електронне навчальне видання. Львів, 2021. (атестований) URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=470

Кічурчак М.В. Методи аналізу і прогнозування для економічного програмування: електронне навчальне видання. Львів, 2021. (атестований) URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3041

Кічурчак М.В. Публічно-приватне партнерство: електронне навчальне видання. Львів, 2021. (атестований) URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2992.

Кічурчак М.В. Основи економічної науки: електронне навчальне видання. Львів, 2021. (атестований) URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4182

Силабуси з навчальних дисциплін “Економіка України“, “Economy of Ukraine”, “Методи аналізу і прогнозування для економічного програмування“, “Економічний аналіз та прогнозування розвитку територій”, “Публічно-приватне партнерство“, “Основи економічної науки” (галузь знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”) .

Навчальна програма з дициспліни “Економіка України

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Економічний аналіз та прогнозування розвитку територій”

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Economy o fUkraine”, одне з них – “THE TOPICS of the training course “Economy of Ukraine” for students in the specialty 051 “Economics” of specialization “Business economics”, “Economic and legal regulation in business”, “Economic analytics and business statistics”, “Economic cybernetics”, “International economics” – with co-author D.I.Khodyko.

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Економіка України”.

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Основи економічної науки” (галузь знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”).

Розклад