Економіка України (071 “Облік і оподаткування)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Кічурчак М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні  знання, обов’язкові для того, щоб визначати теоретичні і практичні засади функціонування національної економіки України в умовах її реформування і реалізації стратегії сталого розвитку. У курсі представлено як огляд основних концепцій і чинників розвитку економіки України, так і процесів та інструментів, які потрібні для розкриття сучасних моделей реформування, аналізу економічних, соціальних і екологічних наслідків реформ. У курсі враховано специфіку майбутньої діяльності студента.

Дисципліна «Економіка України» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для освітньої програми «Облік і оподаткування», яка викладається в першому семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

сновна література:

 

  1. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка України: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 470 с.
  2. Економіка України: національна стратегія розвитку / [Л. С. Гринів, О. В. Стефанишин, М. В. Кічурчак та ін.]; за ред. проф., д.е.н. Л. С. Гринів. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 444 с.
  3. Національна економіка: Навч. посіб. / [А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович]; за ред. А.Ф. Мельник. К.: Знання, 2011. 463 с.

(Фахова дисципліна забезпечена власним посібником викладачів кафедри).

Додаткова література:

1.      Гринів Л. С. Екологічна економіка: Навчальний посібник. Львів: “Магнолія 2006”, 2010. 358 с.

2.      Злупко С. Економічна історія України / С. Злупко. К.: Знання, 2006. 367 с.

3.      Національна економіка: навч.-метод. посібник / [О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька]; за заг. ред. О. Є. Кузьміна. Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. 188 с.

4.      Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект – 2017. ПроООН, 2017. 112 с. Режим доступу: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/ SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf.

Джерела Інтернет:

−       www.zakon.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України;

−       www.me.gov.ua – cайт Міністерства розвитку економки, торгівлі та сільського господарства України;

−       www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України;

−       www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України;

−       www.sfs.gov.ua – сайт Державної фіскальної служби України;

−       www.spfu.gov.ua – сайт Фонду Державного майна України;

−       www.amc.gov.ua – сайт Антимонопольного комітету України;

−       www.ukrstat.gov.ua – cайт Державного комітету статистики України;

−      www.niss.gov.ua – сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

Матеріали

Кічурчак М.В. Економіка України: електронне навчальне видання. Львів, 2021. (атестований) URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=470

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма

Завантажити силабус