Економіка України (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Кічурчак М. В.ЕКп-11с, ЕКп-12с, ЕКп-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКп-11сдоцент Кічурчак М. В.
ЕКп-12сдоцент Назаркевич І. Б.
ЕКп-13сдоцент Назаркевич І. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Економіка України” є вивчення законів та закономірностей функціонування й розвитку економіки України у взаємодії з іншими країнами.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Економіка України” є дослідження загального і особливого в економіці України з урахуванням неекономічних чинників та напрямів інтеграції у світове господарство для обґрунтування пріоритетів і заходів економічної політики держави, спрямованих на економічний розвиток країни та підвищення якості життя населення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: теоретико-методологічні засади функціонування національної економіки, її основні структурні компоненти; сутність національних економічних інтересів та їхню структуру, національної економічної безпеки та основні напрями її забезпечення; сутність національного багатства, його структуру, проблеми те перспективи забезпечення та нагромадження національного багатства України; державні механізми регулювання національної економіки; сутність регіональної політики та основні завдання на шляху її вдосконалення в Україні; суть інституційних перетворень в національній економіці України; елементи загальної та спеціалізованої ринкової інфраструктури, особливості їхнього становлення та розвитку в Україні; сутність зовнішньоекономічної політики та її основні елементи; перспективні моделі розвитку національної економіки України.

вміти: аналізувати структуру національного багатства та визначати вплив чинників на зміни у ній, динаміку та структуру ВВП України; давати оцінку національній економічній безпеці та визначати її загрози; здійснювати аналіз сучасного стану розвитку окремих галузей і сфер української економіки; визначати особливості і проблеми економічного і соціального розвитку України; з’ясовувати можливі шляхи їх розв’язання у перспективних моделях розвитку національної економіки; визначати найважливіші пріоритети і напрями економічної політики України із врахуванням національних економічних інтересів та вимог національної економічної безпеки

Рекомендована література

Нормативні документи

 1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс вiд 08.07.2010 р. №2456-VI. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 р. № 436-IV. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 3. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №1071. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 4. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки [Електронний ресурс]: Послання Президента України до Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 5. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки [Електронний ресурс]: Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 р. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 6. Основні напрями зовнішньої політики України [Електронний ресурс]: Постанова Верховної Ради України від 18.03.1993 р. № 3076-ХІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 7. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс вiд 02.12.2010 р. №2755-VI. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 8. Про грошову реформу в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 25.08.1996 р. № 726/96. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 9. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України [Електронний ресурс]: Закон України від 23.03.2000 р. №1602-ІІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 10. Про Державний бюджет України на 2015 рік [Електронний ресурс]: Закон України від 28.12.2014 р. № 80-VIII. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 11. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії [Електронний ресурс]: Закон України від 05.10.2000 р. №2017-ІІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 12. Про державні цільові програми [Електронний ресурс]: Закон України від 18.03.2004 р. № 1621-IV. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 13. Про державну програму приватизації на 2012-2014 рр. [Електронний ресурс]: Закон України від 13.01.2012 р. №4335-VI. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 14. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки [Електронний ресурс]: Закон України від 21.09.2000 р. № 1989-ІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 15. Про зайнятість населення [Електронний ресурс]: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 16. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики [Електронний ресурс]: Закон України вiд 01.07.2010 р. №2411-VI. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 17. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності [Електронний ресурс]: Закон України від 11.07.2014р. №1160-IV. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 18. Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 р. №696. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 19. Про затвердження Державної цільової програми „Ліси України” на 2010-2015 роки [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 977. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 20. Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 рр. [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. №1390. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 21. Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 р. № 1855. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 22. Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. №1057. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 23. Про затвердження Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. №603-р. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 24. Про затвердження Концепції реформування транспортного сектору економіки України [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 9.11.2000 р. №1684. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 25. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки України від 29.10.2013 р. №1277. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 26. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.2002 р. №247. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 27. Про затвердження Плану дій щодо поглиблення економічного співробітництва між Україною та Організацією економічного співробітництва і розвитку на 2013-2016 рр. [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6.02.2013р. №132-р. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 28. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №106. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 29. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 2.02.2011 р. №389. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 30. Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2012р. №1008. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 31. Про затвердження Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. № 385. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 32. Про захист від недобросовісної конкуренції [Електронний ресурс]: Закон України від 06.07.1996 р. № 236/96-ВР. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 33. Про захист економічної конкуренції [Електронний ресурс]: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 34. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 12.06.1991 р. № 959-ХІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 35. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 18.09.1991 р. № 560-ХІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 36. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 37. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 13.12.1991 р. № 1977-ХІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 38. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 39. Про недержавне пенсійне забезпечення [Електронний ресурс]: Закон України від 09.07.2003 р. №1057-ІV. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 40. Про обов’язкове державне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс]: Закон України від 02.03.2000 р. №1533-ІІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 41. Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс]: Закон України від 19.06.2003 р. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 42. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Закон України від 21.12.2010 р. №2818-VI. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 43. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р. [Електронний ресурс]: Закон України від 18.10.2005 р. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 44. Про охорону навколишнього природного середовища [Електронний ресурс]: Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 45. Про пенсійне забезпечення [Електронний ресурс]: Закон України від 05.11.1991 р. № 1788-ХІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 46. Про природні монополії [Електронний ресурс]: Закон України від 20.04.2000 р. № 1682-ІІІ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 47. Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 р. №271. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 48. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]: Постанова Верховної Ради України від 11.12.2014 р. № 26-VIII. http://www.kidstaff.com.ua/tema-11710319.html
 49. Про прожитковий мінімум [Електронний ресурс]: Закон України від 15.07.1999 р. № 966-XIV. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 50. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва [Електронний ресурс]: Закон України від 22.03.2012 № 4618-VI. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 51. Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 52. Про стимулювання розвитку регіонів [Електронний ресурс]: Закон України від 8.09.2005 р. №2859-IV. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 53. Про Стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 12.02.2007 р. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 54. Про Стратегію подолання бідності [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 15.08.2001 р. № 637/2001. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 55. Про Стратегію сталого розвитку „Україна-2020” [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 1.01.2015 р. №5/2015. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 56. Про схвалення Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2013-2016 роки [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 р. №697-р. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 57. Про схвалення Транспортної стратегії на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.102010 р. №2174-р. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 58. Програма розвитку системи національних рахунків на період до 2010 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2003 № 475. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 59. Рамкова програма партнерства уряду України-ООН на 2012-2016 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.un.org.ua.
 60. Стратегія партнерства Світового банку з Україною на період 2012-2016рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 61. Україна. Цілі розвитку тисячоліття [Електронний ресурс]: Декларація ООН. – Режим доступу: http://www.un.org.ua.

Підручники, навчальні посібники, монографії, національні доповіді

 1. Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні/ Д.С.Бірюков, С.І.Кондратов. – К. : НІСД, 2012. – 96с.
 2. Гринів Л.С. Екологічна економіка: Навч. посібник/ Л.С.Гринів. – Львів: «Магнолія 2006», 2009 – 358с.
 3. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка Навч. посібн. – Львів: “Магнолія – 2006”, 2009. – 464с.
 4. Державне управління регіональним розвитком України: Монографія/ За заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2010. – 288с.
 5. Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України: аналіт. доп./ Д.В.Дубов, М.А.Ожеван. – К.: НІСД, 2013. – 112с.
 6. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 444с.
 7. Заблоцький Б.Ф. Національна економіка: Підручник. – Львів: Новий світ – 2000, 2011. – 359с.
 8. Загрози енергетичній безпеці України в умовах посилення конкуренції на глобальному та регіональному ринках енергетичних ресурсів: аналіт. доп./ За заг. ред. А.Ю. Сменковського. – К. НІСД, 2012. – 136с.
 9. Іванюта С.П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків: Монографія/ С.П.Іванюта, А.Б.Качинський. – К.: НІСД, 2012. – 308с.
 10. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп./ О.В.Собкевич, А.І.Сухоруков, А.В.Шевченко [та ін.]; за ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2014. – 152с.
 11. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп./ С.О.Біла, Я.А.Жаліло, О.В.Шевченко, В.І.Жук [та ін.]; за ред. С.О.Білої. – К.: НІСД, 2011. – 80 с.
 12. Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень: монографія/ А.Б.Качинський. – К.: НІСД, 2013. – 104с.
 13. Коваль О.П. Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні: аналіт. доп./ О.П.Коваль. – К.: НІСД, 2011. – 96с.
 14. Кузьмін О.Є. Національна економіка: Навч. посібн./ О.Є.Кузьмін, У.І.Когут, І.С.Процик, Г.Л.Вербицька. – 2-ге вид., пер. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 308с.
 15. Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення: аналіт. доп./ О.А.Малиновська – К.: НІСД, 2014. – 60с.
 16. Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України: аналіт. доп./ Д.С.Покришка, Я.А.Жаліло, Д.В.Ляпін, Я.В.Белінська [та ін.]. – К.: НІСД, 2010. – 72с.
 17. Міжрегіональне співробітництво у системі нової регіональної політики України/ С.О.Біла, І.Г.Бабець, І.В.Валюшко, Я.А.Жаліло [та ін.]; за ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2011. – 32с.
 18. Молдован О.О. Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритети, механізми: аналіт. доп./ О.О.Молдован. – К. : НІСД, 2014. – 48с.
 19. Національна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. В.М.Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009.
 20. Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні: аналіт. доп./ В.М.Русан, О.В.Собкевич, А.Д.Юрченко. – К.: НІСД, 2012. – 88с.
 21. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні: аналіт. доп./ О.О.Кочемировська, О.М.Пищуліна. – К.: НІСД, 2012. – 88с.
 22. Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеціУкраїни/ Є.О.Яковлєв, Ю.М.Скалецький, С.П.Іванюта, Л.М.Якушенко. – 2-е вид., доп.– К.: НІСД, 2011. – 32с.
 23. Парахонський Б.О. Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України/ Б.О.Парахонський, Г.М.Яворська; за заг. ред К.А.Кононенка: аналіт доп./ Б.О.Парахонський, Г.М.Яворська. – К.: НІСД, 2014. – 48с.
 24. Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності/ Я.А.Жаліло, Д.С.Покришка, Я.В.Белінська, А.П.Павлюк [та ін.]. – К.: НІСД, 2013. – 120с.
 25. Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах „зеленої економіки”: монографія/ В.Г.Потапенко; [за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В.Хлобистова]. – К.: НІСД, 2012.
 26. Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України/ А.П.Павлюк, Д.С.Покришка, О.О.Молдован, Д.В.Ляпін [та ін.]; [за ред. Я.А.Жаліла]. – К.: НІСД, 2013. – 80с.
 27. Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України: аналіт. доп./ за заг. ред. А.Ю.Сменковського – К.: НІСД, 2011. – 48с.
 28. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні: аналіт. доп./ Я.В.Бережний, Д.В.Ляпін, Д.С.Покришка; за ред. Я.А.Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 80с.
 29. Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України/ Т.А.Тищук, Д.С.Покришка, Д.О.Махортих, О.В.Іванов; за ред. Я.А.Жаліла. – К. : НІСД, 2013. – 48с.
 30. Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір/ С.Л.Орленко, Я.А.Жаліло, І.В.Трофимова [та ін.]. – К.: НІСД, 2010. – 48с.
 31. Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання: аналіт. доп./ О.В.Собкевич, В.М.Русан, А.Д.Юрченко, О.В.Ковальова [та ін.]. – К. : НІСД, 2013. – 76с.
 32. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період: аналіт. доп./ За заг. ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2012. – 112с.
 33. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки/ А.П.Павлюк, Д.С.Покришка, Я.В.Белінська [та ін.]; за ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2012. – 104с.
 34. Сухоруков А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: Монографія/ А.І.Сухоруков, Ю.М.Харазішвілі. – К.: НІСД, 2012. – 368с.
 35. Тищук Т.А. Шляхи протидії прихованому відпливу капіталу з України: аналіт. доп./ Т.А.Тищук, О.В.Іванов. – К.: НІСД, 2012. – 88с.
 36. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання: аналіт. доп./ Т.А.Тищук, Ю.М.Харазішвілі, О.В.Іванов; за заг. ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2011. – 96с.
 37. Україна в інтеграційних процесах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив: аналіт. доп./ І.В.Клименко, Ю.М. Харазішвілі, О.М.Шаров, І.В.Ус. – К.: НІСД, 2013. – 104с.
 38. Яценко Л.Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення: аналіт. доп./ Л.Д.Яценко. – К.: НІСД, 2014. – 52с.

Періодичні видання

1. Вісник Львівського Універсистету. Серія економічна.

2. Газета „Голос України”

3. Газета „Урядовий кур’єр”

4. Журнал „Економіка України”

5. Журнал „Економіст”

6. Журнал „Національна безпека і оборона”

7. Журнал „Перспективні дослідження”

8. Журнал „Регіональна економіка”

9. Журнал „Фінанси України”

10. Збірник наукових праць „Формування ринкової економіки в Україні”

Інтернет – джерела:

www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України

www.president.gov.ua – сайт Секретаріату Президента України

www.kmu.gov.ua –сайт Уряду України

www.rainbow.gov.ua – Рада національної безпеки і оборони України

www.ukrstat.gov.ua – сайт Державного комітету статистики України

www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu – офіційний сайт Представництва України при Європейському Союзі

www.cisstat.com – сайт статкомітету СНД

www.worldbank.org.ua – офіційний сайт Представництва Світового банку в Україні