Економіко-математичні методи і моделі (072 “Фінанси, банківська справа та страхування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Комар М. І.ЕКФ-31с, ЕКФ-32с, ЕКФ-33с, ЕКФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКФ-31сКомар М. І.
ЕКФ-32сКомар М. І.
ЕКФ-33сКомар М. І.
ЕКФ-34сКомар М. І.

Опис курсу

Дисципліна “Економіко-математичні методи і моделі” передбачає ознайомлення з видами економіко-математичних моделей та їх використання в економіці як на макрорівні, так і на мікрорівні, забезпечує формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань у галузі прийняття оптимальних управлінських рішень з використанням математичних методів; набуття практичних навичок аналізу та розв’язання прикладних економічних задач.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
• концептуальні засади, принципи і підходи до побудови економіко-математичних моделей;
• основні класи оптимізаційних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;
• основні методи розв’язування оптимізаційних задач.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

• визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та розв’язування оптимізаційних задач;
• здійснювати побудову економіко-математичних моделей широкого спектра прикладних проблем стосовно управління підприємницькою діяльністю;
• проводити аналіз оптимальних планів задач математичного моделювання з метою надання практичних рекомендацій стосовно напрямків вдосконалення досліджуваного процесу.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Вітлінський В.В., Терещенко Т.О., Савіна С.С. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізація: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2016. 303 с.
 2. Вовк В.М., Зомчак Л.М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 360 с.
 3. Григорків В.С., Григорків М.В. Оптимізаційні методи та моделі : підручник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 400 с.
 4. Дацко М. В. Карбовник М.М. Дослідження операцій в економіці : навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2009. 285 с.
 5. Дацко М.В., Антонів В.Б. Оптимізаційні методи і моделі : практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 116 с.
 6. Економіко-математичні методи та моделі : навч. посіб. / за заг. ред. Мацкул В.М. Одеса: ОНЕУ, 2018. 405 с.
 7. Taha H.A. Operations Research: An Introduction (10th Edition) : Pearson Education Ltd., 2017. 848 p.

Додаткова література

 1. Вдовин М.Л., Данилюк Л.Г. Математичне програмування: теорія та практикум: навч. посіб. Львів: Новий світ-2000, 2009. 160 с.
 2. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 408 с.
 3. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: навчально- методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ: КНЕУ, 2001. 248 с.
 4. Вовк В.М. Математичні методи дослідження операцій в економіко- виробничих системах: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 584 с.
 5. Вовк В.М., Зомчак Л.М. Оптимізаційні моделі економіки: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 320 с.
 6. Економічна кібернетика: підручник / за ред. В.М. Геєця. Донецьк: ТзОВ „Юго-Восток”, 2005. 506 с.
 7. Івченко І.Ю. Математичне програмування: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 232 с.
 8. Катренко А.В. Дослідження операцій: підручник. Львів: Магнолія плюс, 2004. 549 с.
 9. Карагодова О.О., Распутна Л. В. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. Київ: ЕКОМЕН, 2008. 164 с.
 10. Козьменко О.В., Козьменко О.В. Економіко-математичні методи та моделі (економетрика): навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2018. 406 с.
 11. Кузьмичов А.І. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS Excel: навч. посіб. Київ: Видавництвово Ліра, 2017. 215 с.
 12. Математичне програмування: навч. посіб. / Глушик М.М., Копич І.М., Пенцак О.С., Сороківський В.М. Львів: Новий світ-2000, 2005. 216 с.
 13. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу: навч. посіб. / С.К.Рамазанов та ін. Луганськ : СПД Резніков В.С., 2010. 311 с.
 14. Наконечний С.І., Савіна С.І. Математичне програмування: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 452с.
 15. Оптимізаційні методи та модел  : навч. посіб. /. Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Вінниця : ВНТУ, 2019. 122с.
 16. Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 296 с.
 17. Ржевський С.В., Александрова В. М. Дослідження операцій: підручник. Київ: Академвидав, 2006. 560 с.
 18. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник. Харків: Гриф, 2002. 580 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Силабус дисципліни Економіко-математичні методи і моделі на 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус дисципліни Економіко-математичні методи і моделі на 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус