Економіко-математичні методи і моделі (072 “Фінанси, банківська справа та страхування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Вовк В. Р.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396ЕКФ-21сВовк В. Р.
ЕКФ-22сВовк В. Р.
ЕКФ-23сВовк В. Р.

Опис курсу

Дисципліна “Економіко-математичні методи і моделі” передбачає ознайомлення з видами економіко-математичних моделей та їх використання в економіці як на макрорівні, так і на мікрорівні, забезпечує формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань у галузі прийняття оптимальних управлінських рішень з використанням математичних методів; набуття практичних навичок аналізу та розв’язання прикладних економічних задач.

Після завершення цього курсу студент буде

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

• концептуальні засади, принципи і підходи до побудови економіко-математичних моделей;
• основні класи оптимізаційних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;
• основні методи розв’язування оптимізаційних задач.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

• визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та розв’язування оптимізаційних задач;
• здійснювати побудову економіко-математичних моделей широкого спектра прикладних проблем стосовно управління підприємницькою діяльністю;
• проводити аналіз оптимальних планів задач математичного моделювання з метою надання практичних рекомендацій стосовно напрямків вдосконалення досліджуваного процесу.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Вовк В.М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посібник / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 360 с.
 2. Дацко М.В. Оптимізаційні методи і моделі : Практикум. / В.Б. Антонів, М.В. Дацко. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 116 с.
 3. Дацко М. В. Дослідження операцій в економіці : навч. посіб. / М. В. Дацко, М. М. Карбовник. – Львів, Ліга-Прес, 2009. – 285 с.
 4. Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник/ А.В. Катренко. – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 549 с.
 5. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник/ О.В. Ульянченко. – Х.: Гриф, 2002. – 580 с.
 6. Таха Х. А. Введение в исследование операций : пер. с англ. / Х. А. Таха. – Москва [и др.]: Вильямс, 2005.-986с.

Допоміжна література:

 1. Вдовин М.Л. Математичне програмування: теорія та практикум: Навчальний посібник/ М.Л. Вдовин, Л.Г. Данилюк. – Львів: Новий світ-2000, 2009. – 160 с.
 2. Вітлінський В.В. Математичне програмування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с.
 3. Вовк В.М. Оптимізаційні моделі економіки: навч. посібник / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 320 с.
 4. Вовк В.М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах: Монографія/ В.М. Вовк – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 584 с.
 5. Глушик М.М. Математичне програмування: Навчальний посібник / М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак, В.М. Сороківський. – Львів: Новий світ-2000, 2005. – 216 с.
 6. Економічна кібернетика: Підручник / Геєць В.М., Лисенко Ю.Г., Вовк В.М., Вітлінський В.В. та ін.; за ред. Геєця В.М., Лисенка Ю.Г., Вовка В.М. – Донецьк: ТзОВ „Юго-Восток”, 2005. – 506 с.
 7. Івченко І.Ю. Математичне програмування: Навчальний посібник/ І. Ю. Івченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.
 8. Карагодова О.О. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник/ О. О. Карагодова, Л. В. Распутна; Київський економічний інститут менеджменту. – К.: ЕКОМЕН, 2008. – 164 с.
 9. Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу: Навчальний посібник/ В. І. Приймак. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 296 с.
 10. Ржевський С.В. Дослідження операцій: Підручник/ С. В. Ржевський, В. М. Александрова. – К.: Академвидав, 2006. – 560 с. – (АЛЬМА-МАТЕР)
 11. Розв’язування оптимізаційних задач за допомогою лінійного програмування: Навчальний посібник/ За ред. М.І.Бєлікова; А.М.Гуржія, В.Р.Кігеля, В.В.Самсонова. – К.: ІСДО, 1994. – 132 с.
 12. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 13. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 420 с.
 14. Глушик М.М., Копич І.М., Пенцак О.С., Сороківський В.М. Математичне програмування: Навчальний посібник. – Львів, 2006. – 216 с.

Силабус:

Завантажити силабус