Системи електронного документообігу (122 Комп’ютерні науки, ОП “Консолідована інформація)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Мельник Н. Б.ЕКІМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКІМ-51сМельник Н. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Електронне навчання та документообіг” є вивчення та застосування інструментарію електронного навчання для набуття теоретичних знань і практичних вмінь з організації електронного документообігу, опановування основними методами створення, зберігання та роботи з електронними документами та зі спеціалізованими системами управління документами, принципами побудови та функціонування систем електронного документообігу, механізмом електронного цифрового підпису, формування навичок зі створення інформаційної моделі організації як основи для впровадження технології електронного документообігу.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати

 • поняття «електронне навчання (ЕН)», «дистанційне навчання (ДН)», «змішане навчання (ЗН)», можливості інформаційних технологій для організації електронного навчання, вимоги до цифрового контенту навчального призначення, електронного навчально-методичного комплексу дисципліни, технічних умов використання електронного навчання в освітньому процесі; методику організації освітньої діяльності здобувачів освіти на заняттях й поза навчальній діяльності;
 • основні принципи та способи роботи з електронними сервісами надання інформаційних послуг бізнесу;
 • засоби обробки інформації в умовах електронного документування, документообігу та електронних бізнес-комунікацій;
 • як вибрати програмне забезпечення для потреб автоматизації бізнес-процесів;
 • як ідентифікувати кіберризики та кіберзагрози, щоб організувати кібербезпеку електронного документообігу.

Вміти

 • розробляти електронні засоби навчального призначення, електронні курси та наповнювати їх контентом з дотриманням психолого-дидактичних вимог, здійснювати організацію освітнього процесу із використанням електронних ресурсів;
 • отримати цифрові підписи, використовувати їх для доступу до електронних сервісів та підпису електронних документів;
 • подавати інформаційні запити та отримувати інформацію з інформаційних електронних сервісів різних рівнів та функціональних можливостей для бізнесу;
 • працювати з електронними документами у процесі електронного документування та документообігу

Рекомендована література

 1. Антонов В. М. Дистанційне навчання: підручник. Херсон: Видавничий центр «Штрихт», 2011. 160 с.
 2. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2014. 140 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_786_40131752.pdf.
 3. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Планер». 2011. 220 с.
 4. Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л. Теорія та практика змішаного навчання: монографія / за ред. В.М. Кухаренка. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
 5. Кукарін О.Б. Електронний документообіг та захист інформації: навч. посіб./ / За заг. ред. д.держ.унр., професора Н.В. Грицяк. Київ: НАДУ, 2015. 84 с.
 6. Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу. Київ: Центр учбової літератури, 2008.

Силабус:

Завантажити силабус