Етика бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Дмитрук В. О.ЕКп-41с, ЕКп-42с, ЕКп-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКп-41сдоцент Дмитрук В. О.
ЕКп-42сдоцент Дмитрук В. О.
ЕКп-44сдоцент Дмитрук В. О.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Етика бізнесу» є формування у студентів комплексу фундаментальних теоретичних і практичних знань про суть етики бізнесу, її призначення та сфер застосування.
Основними завданнями дисципліни «Етика бізнесу» є:
– вивчення основних теоретичних основ етики бізнесу;
– вивчення досвіду застосування етичних норм і правил в традиційних сферах бізнесу;
– вивчення досвіду застосування етичних норм і правил в актуальних на сьогодні сферах ведення бізнесу;
 набуття практичних навичок вироблення етичних кодексів бізнесу
Після завершення курсу студент повинен:
знати:
• основні концепції формування етики бізнесу;
• особливості застосування етичних норм і правил в різних сферах економічної діяльності
• етичні проблеми взаємодії суспільства, довкілля та бізнесу
• останні тенденції в розвитку етики бізнесу
вміти:
• оперувати категорійним апаратом етики бізнесу
• розрізняти специфіку різних аспектів етичності ведення бізнесу та виявляти їх особливості
• формувати етичний кодекс бізнесу
• формувати управлінські рішення як всередині бізнесу, так і у зовнішній взаємодії на основі розробленого етичного кодексу

Рекомендована література

Дикань В.Л., Компанієць В.В., Полякова О.М. Етичні основи бізнесу: навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 316 с.
Етика бізнесу: нові виклики та теми: навч. посіб. // за заг. редакцією канд. філос. н., доц. М. В. Сінельнікової., 2022.
Сушик І.В. Етика бізнесу: навч. посіб./ І.В. Сушик, О.Г. Сушик, Я.М. Мартинюк, В.В. Вісин – Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2019. – 268 c.
Етика бізнесу : навч. посіб. / С.Г.Радченко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 396 с

Силабус:

Завантажити силабус