Європейська торговельна політика (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Швець А. І.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКпМ-11сдоцент Швець А. І.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Європейська торговельна політика» є ознайомлення студентів із завданнями надання знань про теоретичні і практичні основи ведення європейського бізнесу, сучасні норми та правила його здійснення, вмінь та навичок орієнтування у сучасному  стані  та  тенденціях  розвитку європейського бізнесу.

Завданням дисципліни є  оволодіння сучасними підходами ведення бізнесу в ЄС та інструментами для їх вирішення, а саме: комплексного бачення про структуру та принципи функціонування європейського бізнесу; вивчення системи регулювання європейського бізнесу та моделей його взаємодії з державами Європи; вивчення особливостей функціонування європейського бізнесу в різних секторах економіки; надання знань про професійну культуру бізнесової діяльності в країнах Європи; надання знань у сфері аналізу перспектив та оцінки наслідків ведення європейського бізнесу.

Після завершення курсу студент повинен:

знати:

 • основні моделі та види європейського бізнесу, обґрунтовувати сутність і мотивацію ведення бізнесу в сучасній Європі
 • правове забезпечення регулювання та ведення бізнесу в ЄС, прогнозувати сучасні тенденції його розвитку, розуміти механізми його дії та впливу на функціонування європейських суб’єктів господарювання
 • основи корпоративної соціальної відповідальності, особливості міжкультурних комунікацій бізнесової діяльності в країнах Європи
 • систему регулювання та особливостей функціонування бізнесу в ЄС в сфері торгівлі, обґрунтовувати закономірності і прогнозувати сучасні тенденції її розвитку
 • впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на функціонування суб’єктів європейського бізнесу

 вміти:

 • аналізувати систему регулювання та особливостей функціонування бізнесу в промисловому секторі економіки ЄС, обґрунтовувати закономірності і прогнозувати тенденції його розвитку
 • проводити аналіз системи регулювання та особливостей функціонування бізнесу в інноваційно-інвестиційному секторі економіки ЄС, обґрунтовувати закономірності і прогнозувати тенденції його розвитку
 • аналізувати систему регулювання та особливості функціонування бізнесу в енергетичному секторі економіки ЄС, обґрунтовувати закономірності і прогнозувати тенденції його розвитку
 • аналізувати систему регулювання та особливості функціонування бізнесу в аграрному секторі економіки ЄС, виявляти закономірності і сучасні тенденції його розвитку
 • проводити аналіз системи регулювання бізнесом в окремих країнах ЄС, визначати параметри системи відносин у зовнішньому і внутрішньому середовищі бізнесу в країнах ЄС, чинники, що визначають розвиток європейського бізнесу
 • обгрутовувати закономірності і сучасні тенденції розвитку бізнесу в окремих європейських країнах

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як?/ кол. авторів під ред. М. Емерсона і В. Мовчан. – К: Центр європейських політичних досліджень, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2016. – 255 с.
 2. Алгоритм експорту. Що потрібно знати українському експортеру. – Alexandrov & Partners, 2016. – 69 с.
 3. Кузь О. М. «Європа регіонів» як ідентичнісний проект / О. М. Кузь // Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції : монографія / [О. О. Безрук, В. С. Бліхар, Л. М. Герасіна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2019. – С. 149–165.
 4. Європейська регіональна політика: підручник / за ред. Крисоватого А. та Ліщинського І.– Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. 206 с.
 5. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції : підручник. /М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 320с.

Додаткова література:

 1. Lishchynskyy I., Savelyev Y., Lyzun M., Borsekova K., Sokołowicz M., Vitališova K.,Kurylyak Y. (2016) Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. – Ternopil : Terno-graf, 2016. – 216 p.
 2. Vanhove, N. (2018). Regional policy: A European approach. Routledge.
 3. Bachtler, J., & Mendez, C. (2016). EU Cohesion Policy and European integration: The dynamics of EU budget and regional policy reform. Routledge.
 4. Pinder, D. (2017). Regional economic development and policy: Theory and practice in the European Community. Routledge.
 5. Medeiros, E. (2018). Territorial cohesion: Urban dimension. New York, NY: Springer Berlin

Інформаційні ресурси з інтернет-джерел:

 1. Угода про Асоціацію між ЄС та Україною “Короткий посібник з Угоди про Асоціацію” [Електронний ресурс]. – Pежим доступу: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agreement/guide.pdf
 1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Eлектронний ресурс]. – Pежим доступу: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/ document?id=56219
 1. Статистична служба Європейського Союзу [Eлектронний ресурс]. – Pежим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat
 2. Зовнішня торгівля між Україною та ЄС [Eлектронний ресурс]. – Pежим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-sociaciyu/bucklets/encyclopaediaukr-part2.pdf
 3. Євроінтеграційний портал [Eлектронний ресурс]. – Pежим доступу: http://eu-ua.org/zona-vilnoi-torhivli
 4. Представництво України при Європейському Союзі [Eлектронний ресурс]. – Pежим доступу: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-ukrayina-yes

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус