Фінансова економіка (051 “Економіка”, спеціалізація “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Стирський М. В.ЕКЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКЕ-41сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Фінансова економіка” є формування цілісного уявлення студентів про систему методів аналізу та моделювання поведінки бізнес-одиниць в процесі обґрунтування ними фінансових та інвестиційних рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінансова економіка” є:

 • ознайомити студентів із понятійним апаратом сучасної фінансової економіки та теоретичними основами прикладних методів обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень;
 • розкрити природу наукових дискусій з приводу моделей поведінки суб’єктів фінансового ринку, покликаних забезпечити ґрунт для якісного аналізу ефективності ухвалюваних бізнес-одиницями фінансових та інвестиційних рішень;
 • з’ясувати головні труднощі практичної реалізації моделей корпоративних фінансів як гарантії їх адекватного застосування для вирішення конкретних економічних проблем.

Увага! З 2022-2023 навчального року курс “Фінансова економіка” вилучено із навчального плану підготовки бакалаврів із “Бізнес-економіки”.

Рекомендована література

 1. Арнольд Г. Руководство по корпоративным финансам: Пособие по финансовым рынкам, решениям и методам: пер. с англ. / Глен Арнольд. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 752с.

 2. Савчук В. Практическая энциклопедия финансового менеджера / Владимир Савчук. – Киев: Баланс Бизнес Букс, 2017. – 976с.

 3. Фінансовий менеджмент: підручник / [М.І. Крупка, О.М. Ковалюк, В.М. Коваленко та ін.]; за ред. М.І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 440с.

 4. Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов: пер. с англ. / Питер Этрилл. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 608с.

 5. Berk J. Fundamentals of corporate finance / J. Berk, P. DeMarzo, J. Harford. – Second edition. – London: Pearson, 2009. – XXIX, 712p., I-25.

 6. Bodie Z. Financial Economics / Z. Bodie, R.C. Merton, D.L Cleeton. – Second edition. – London: Pearson, 2009. – XXVII, 500p.

 7. McLaney E. Business finance: theory and practice / Eddie McLaney. – Eleventh edition. – London: Pearson, 2017. – XVI, 527p.

 8. Pike R. Corporate finance and investment: Decisions and strategies / Pike R., Neale Bill. – Sixth Edition. – New Jersey: Prentice Hall, 2009. – XIV, 796p.

 9. Ross S.A., Fundamentals of corporate finance / S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan. –  Twelfth edition. – New York: McGraw-Hill Education, 2019. – XLVI, 912p., I-19.

Матеріали

Приклад екзаменаційного білета

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Фінансова економіка" (2020-2021)

Завантажити силабус

Силабус: "Фінансова економіка" (2021-2022)

Завантажити силабус