Фінансова економіка (ЕКЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Стирський М. В.ЕКЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ЕКЕ-41сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Фінансова економіка” є формування цілісного уявлення студентів про систему методів аналізу та моделювання поведінки суб’єктів фінансових ринків.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості розвитку і функціонування фінансових ринків та принципи корпоративних фінансів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінансова економіка” є:

 • ознайомити студентів із понятійним апаратом сучасної фінансової економіки та теоретичними основами прикладних методів обґрунтування фінансових рішень;

 • розкрити природу наукових дискусій з приводу моделей поведінки суб’єктів фінансового ринку, покликаних забезпечити ґрунт для якісного аналізу ефективності національної фінансової системи;

 • з’ясувати головні труднощі практичної реалізації моделей корпоративних фінансів як гарантії їх адекватного застосування для вирішення конкретних економічних проблем.

Рекомендована література

 1. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов / Лутц Крушвиц – СПб.: Питер, 2000. – XVI,400с.

 2. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Сборник задач и решений / Л.Крушвиц, Д. Шефер , М. Шваке– СПб.: Питер, 2001. – XIV,320с.

 3. Мертенс А.В. Инвестиции. Курс лекций по современной финан­совой теории / А.В. Мертенс. – К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. – XVI, 416с.

 4. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф.С.Мишкін. – К.: Основи, 1998. – 963с.

 5. Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций: теория и практика / Н.Б. Рудык. – М.: Дело, 2004. – 272с.

 6. Шарп У. Инвестиции / У.Шарп, Г.Александер, Дж. Бейли – М.: Инфра-М, 2011. – XII, 1024с.

 7. Ястремський О. Основи мікроекономіки: підручник / Олександр Ястремський, Олена Гриценко. 2-е вид., переробл. і доп. К. : Знання-Прес, 2007. – 579 с.

 8. Hens T., Rieger M.O. Financial Economics. A concise introduction to classical and behavioral finance / Thorsten Hens, Marc Oliver Rieger. – Berlin Heidelberg: Springer, 2010. – 374p.

 9. Jones C. Financial economics / Chris Jones.New York: Taylor & Francis e-Library, 2008. – 320p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму