Фінансова економіка (051 “Економіка”, спеціалізація “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Стирський М. В.ЕКЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКЕ-41сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Фінансова економіка” є формування цілісного уявлення студентів про систему методів аналізу та моделювання поведінки бізнес-одиниць в процесі обґрунтування ними фінансових та інвестиційних рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінансова економіка” є:

 • ознайомити студентів із понятійним апаратом сучасної фінансової економіки та теоретичними основами прикладних методів обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень;
 • розкрити природу наукових дискусій з приводу моделей поведінки суб’єктів фінансового ринку, покликаних забезпечити ґрунт для якісного аналізу ефективності ухвалюваних бізнес-одиницями фінансових та інвестиційних рішень;
 • з’ясувати головні труднощі практичної реалізації моделей корпоративних фінансів як гарантії їх адекватного застосування для вирішення конкретних економічних проблем.

Детальніше із структурою та матеріалами навчальної дисципліни “Фінансова економіка” зареєстровані користувачі можуть ознайомитися на сторінці курсу у Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php.

Рекомендована література

 1. Арнольд Г. Руководство по корпоративным финансам: Пособие по финансовым рынкам, решениям и методам: пер. с англ. / Глен Арнольд. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 752с.

 2. Савчук В. Практическая энциклопедия финансового менеджера / Владимир Савчук. – Киев: Баланс Бизнес Букс, 2017. – 976с.

 3. Фінансовий менеджмент: підручник / [М.І. Крупка, О.М. Ковалюк, В.М. Коваленко та ін.]; за ред. М.І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 440с.

 4. Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов: пер. с англ. / Питер Этрилл. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 608с.

 5. Berk J. Fundamentals of corporate finance / J. Berk, P. DeMarzo, J. Harford. – Second edition. – London: Pearson, 2009. – XXIX, 712p., I-25.

 6. Bodie Z. Financial Economics / Z. Bodie, R.C. Merton, D.L Cleeton. – Second edition. – London: Pearson, 2009. – XXVII, 500p.

 7. McLaney E. Business finance: theory and practice / Eddie McLaney. – Eleventh edition. – London: Pearson, 2017. – XVI, 527p.

 8. Pike R. Corporate finance and investment: Decisions and strategies / Pike R., Neale Bill. – Sixth Edition. – New Jersey: Prentice Hall, 2009. – XIV, 796p.

Матеріали

Плани занять_2020-2021

Приклад екзаменаційного білета

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус