Фінансова математика (051 “Економіка”, ОП “Економічна кібернетика”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕКк-31с, ЕКк-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКк-31сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
ЕКк-32сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

Мета: формування системи знань з методології та практичного здійснення фінансових розрахунків і операцій на основі використання моделей фінансової математики.

Предмет: відсотки, грошові потоки, показники ефективності фінансових операцій, сукупність методів розроблення та реалізації фінансових розрахунків та фінансових рішень.

Основними завданнями є: формування теоретичної та методологічної бази, що дозволить оволодіти практикою використання фінансових розрахунків; засвоєння основних механізмів операцій нарощування і дисконтування (приведення), зокрема, в умовах інфляції; розкриття основних питань щодо аналізу фінансових потоків; засвоєння методів визначення параметрів фінансових рент, способів конверсії та консолідації фінансових рент; формування навичок оцінювання ефективності фінансових операцій, окремих інструментів фондового ринку; використання сучасних інформаційних технологій та програмних засобів для розрахунку параметрів та управління фінансовими операціями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття фінансової математики, типи фінансових операцій і розрахунків;
 • механізми та принципи операцій нарощення та дисконтування;
 • методи розрахунку простих та складних процентів (відсотків);
 • механізми розрахунку нарощених сум в умовах інфляції;
 • поняття еквівалентності процентних (відсоткових) ставок;
 • поняття та види фінансових рент;
 • методи визначення параметрів фінансових рент;
 • способи конверсії та консолідації фінансових рент;
 • принцип аналізу та розрахунків характеристик потоків платежів;
 • способи та механізми погашення довгострокових кредитів;
 • показники економічного аналізу ефективності інвестицій;
 • методи оцінювання ефективності окремих інструментів фондового ринку;
 • методи оцінювання ефективності фінансових операцій та порівняння фінансових угод;
 • інформаційні технології та програмні засоби, що використовуються в управлінні фінансовими операціями;

вміти:

 • застосовувати концепцію вартості грошей у часі для аналізу грошових потоків;
 • розраховувати нарощені суми на основі простих та складних процентних ставок;
 • здійснювати операції математичного та банківського дисконтування;
 • розраховувати нарощені суми в умовах інфляції;
 • визначати еквівалентні процентні ставки для різних типів фінансових операцій;
 • здійснювати розрахунок параметрів фінансових рент;
 • визначати параметри фінансових рент за умов зміни окремих параметрів;
 • здійснювати консолідацію фінансових рент;
 • формувати фонди погашення довгострокових кредитів за різних умов;
 • проводити оцінювання ефективності фінансових операцій;
 • розраховувати показники ефективності окремих інструментів фондового ринку;
 • використовувати сучасні інформаційні технології та програмні засоби для розрахунку параметрів та управління фінансовими операціями.

Рекомендована література

Базова література

 1. Баранкевич М. М. Збірник задач та вправ з фінансової математики. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 170 с.
 2. Баранкевич М. М. Фінансова математика. Основи теорії, задачі, розв’язки: навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 268 с.
 3. Василевич Л. Ф., Семеняка С. О. Фінансова математика : навч. посіб. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 228 с. URL : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31815/1/Vasylevuch_Semeniaka_Finansova_Mathematuka.pdf
 4. Васильченко І. П., Васильченко З. М. Фінансова математика : навчальний посібник. К.: Кондор, 2018. 250 с.
 5. Гадецька С. В., Савченко Г. О. Фінансова математика: навчальний посібник. Львів, «Новий Світ – 2000», 2014. 214 с.
 6. Григорків В. С., Ярошенко О. І., Нікіфоров П. О. Фінансова математика : підручник. Чернівці : ЧНУ, 2017. 428 с.
 7. Зайцев О.В. Фінансова математика: підручник. Суми : Сумський державний університет, 2022. 610 с. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/89938/3/Zaitsev-finansova_matematyka.pdf
 8. Панасенко О. В., Прокопович С. В. Фінансова математика : навчальний посібник [Електронний ресурс]. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 264 с. URL : http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21020/1/2017-17-E%D0%9D%D0%9F%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E%20%D0%92%2C%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%20%D0%92.pdf

 Допоміжна література

 1. Борисенко О. Д., Мишура Ю. С., Радченко В. М., Шевченко Г. М. Збірник задач з фінансової математики. К.: Техніка, 2007. 254 с.
 2. Вайнтрауб М. А., Стрельченко О. С., Стрельченко І. Г. Фінансова математика: навчальний посібник., К.: ТОВ “Арт-програми”, 2002. 120 c.
 3. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: навч. посіб. К.: Майстер-клас, 2005. 192 с.
 4. Заболоцький М.В., Прокопишин Т. А. Основи фінансової математики: навч. посібник. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 144 с.
 5. Іваненко Т. В. Основи фінансової математики: підручник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 267 с.
 6. Капустян В. О., Пасенченко Ю. А. Фінансова математика: Навчальний посібник з грифом МОН України. К.: Прінт-Сервіс, 2013. 216 с.
 7. Крисак Я. В., Ластівка І. О. Фінансова математика. Фінансові потоки : навч. посіб. К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. 88 с.
 8. Сороківська М. В., Юсипович О. І. Фінансовий менеджмент (математичний інструментарій) : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2011. 284 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_Фінансова математика_2021-2022

Завантажити силабус

Силабус: Силабус_Фінансова математика_2023-2024

Завантажити силабус