Фінансові моделі соціального підприємництва

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1доцент Приймак І. І.

Опис курсу

Попри стрімкий розвиток технологій, що роблять сучасне суспільство більш комфортним, залишаються невирішеними низка екологічних та соціальних проблем, серед яких безробіття, боротьба зі сміттям, корупція, подолання наслідків бойових дій тощо. Інноваційним механізмом вирішення викликів сучасного суспільства є соціальне підприємництво, яке спрямовує на такі цілі власні доходи. Курс «Фінансові моделі соціального підприємництва» покликаний познайомити здобувачів з філософією соціального підприємництва, надати інструменти створення соціального бізнесу, вибору його організаційної форми, режиму оподаткування, залучення інвестицій та організації фінансового менеджменту. Важливим компонентом курсу є командна робота над проектом власного соціального підприємства, формування фінансової моделі майбутнього бізнесу та обґрунтування обсягу інвестицій, необхідних для його старту.

Дисципліна «Фінансові моделі соціального підприємництва» є вибірковою дисципліною за освітньо-науковою програмою «Фінанси і кредит», освітньо-професійними програмами «Фінанси та інноваційно-інвестиційні технології» та «Фіскальне адміністрування та митна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», яку викладають у І семестрі в обсязі 4 кредитів ECTS.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансові моделі соціального підприємництва» є формування необхідних знань та умінь у магістрантів для практичної роботи у сфері фінансового моделювання діяльності соціального підприємства.

Цілі навчальної дисципліни «Фінансові моделі соціального підприємництва»: ознайомити з основними  принципами, складовими, інструментами соціального підприємництва, розкрити роль соціального підприємства для забезпечення сталого розвитку суспільства, вивчити способи формалізації та побудови моделей фінансової діяльності соціального підприємства, сформувати практичні навички щодо управління фінансовими ресурсами соціальних підприємств, розвинути вміння щодо застосування у власній професійній діяльності принципів та підходів соціального підприємництва.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. Соціальне підприємництво.Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. Київ: ТОВ «Агентство «Україна», 2017. 92 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1n_7gdnZu_YnQOrgc0WN5B_ZRPb7h3xTH/view
 2. Свинчук А. А., Корнецький А., Гончарова М., Назарук В., Гусак Н., Туманова А. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін: посібник. Київ: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. 188 с. URL: http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Book_sotsialne-pidpryyemnytstvo_pidruchnyk.pdf
 3. Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво.Київ: Федерація канадських муніципалітетів; Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст», 2017. 58 с. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Social_Entrepreneurship_-Guide-WEB-1.pdf
 4. Соціальне підприємництво в Україні. Зелена книга. Під загальною редакцією Валерія Кокотя. – К.:, 2020. – 89 с. URL: https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/zelena-knyha-sotsial-noho-pidpryiemnytstva-v-ukraini/
 5. Спреклі Ф. Посібник з планування соціального підприємства: пер. з англ. Київ: Британська Рада, 2011. 68 с. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/posibnik_z_planuvannya_socialnogo_pidpriiemstva.pdf
 6. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 440 с.

Додаткова література:

 1. Каталог соціальних підприємств України 2016-2017 рр. Київ: Видавничий Дім «Києво-Могилянська академія», 2017. URL: https://drive.google.com/file/d/0B5k4OK2hVgtAOWhGV1RjcW8zZlk/view
 2. Корнецький А., Нагаївська Д. Ю. Соціальне підприємництво і соціальна відповідальність бізнесу: визначення, критерії та регулювання.Причорноморські економічні студії. Вип.11. С.204–208. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/11-2016/46.pdf
 3. Свинчук А. Міжнародний досвід розвитку соціальних підприємств: уроки для України. Теорія стратегії та економічного розвитку. 2014. № 34. С. 25–32. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/4539/1/2014_34_%2825-32%29.pdf
 4. Murphy P. J., Coombes S. M. A model of social entrepreneurial discovery.Journal of Business Ethics. 2009. Vol. 87. Issue 3. P. 325-336. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-008-9921-y
 5. Dees J. The Meaning of «Social Entrepreneurship» / Duke. URL: https://entrepreneurship.duke.edu/news-item/the-meaning-of-socialentrepreneurship/

Інформаційні ресурси:

 1. Портал «Соціальне підприємництво в Україні» URL: https://socialbusiness.in.ua/
 2. Соціальне підприємництво / Prometheus. URL: https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:WNISEF+SE101+2017_T4/about
 3. Соціальне підприємництво: дизайн-мислення та невизначеність / ВУМ Online. URL: https://vumonline.ua/course/social-entrepreneurship

Силабус:

Завантажити силабус