Приймак Ірина Ігорівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 44 90

Електронна пошта: iryna.pryymak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

У науковій сфері досліджує фінансовий механізм соціального захисту населення в Україні, зокрема, особливості організації соціального страхування; особливості функціонування казначейської системи.

 

Курси

Публікації

Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

Монографії:

 1. Плиса В.Й., Приймак І.І. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: Монографія. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 144с.

Підручники, навчальні посібники:

 1. ЗамаслоО.Т., Приймак І. І., Грін О. В. Податкова система : навч. посібник / Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-11129 від 07.12.2010 р.). Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 378 с. (Тема 7 «Акцизний подато», С. 98–113; Тема 8 «Мито», С. 114–134; Тема «Плата за землю», С.176-189; Тема 17 «Місцеві податки і збори», С. 252-262; Тема 19 «Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», С.272-290).
 2. 3. Банківська система: Навч. посібник за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 510 с./ Рекомендовано МОНМС України (Лист №1/11-1071 від 08.02.2011 р.) (Тема 5. «Банківська система у казначейському обслуговуванні бюджетних коштів в Україні», С. 114 – 136).
 3. Банківська система: Підручник [М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г.Пайтра та ін.]за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с./ Рекомендовано МОНМС України (Лист №1/11-4284 від 25.02.2013 р.) (Тема 5. «Банківська система у казначейському обслуговуванні бюджетних коштів в Україні», С. 118 – 140).
 4. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. –526 с./  (Тема 11. «Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду», С. 287-308 )
 5. Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М.І.Крупка, О. В. Грін, О. Т. Замасло та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 540 с. (Розділ 12 «Митний контроль», С. 358–395).

Статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Приймак І. І. Організація аналізу фінансової стійкості підприємства в умовах євроінтеграції економічної системи України // Науковий збірник „Формування ринкової економіки в Україні”. Спецвипуск 14 „Трансформація економіки України в умовах євроінтеграції”. – Львів, 2005. – С. 548-555.
 2. Приймак І. І. Аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємства // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 34. – Львів, 2005. – С. 398-406.
 3. Приймак І. І. Платоспроможність підприємства: сутність, оцінка й управління // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 2(9) – С. 85-92.
 4. Приймак І. І. Організація стратегічного управління суб’єктами господарювання в економіці України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 36. – Львів, 2006. – С. 143-147.
 5. Приймак І. І. Шляхи адаптації системи стратегічного управління фінансами підприємств до умов вітчизняної економіки // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. – Київ: Видав.-поліграф. центр Академії муніципального управління, 2006. – Вип. 25. – С. 245-250.
 6. Приймак І. І. Модель стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 37. – Львів, 2007. – С. 527-532.
 7. Приймак І. І. Інновації в системі стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. збірник. – За ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ-ЦІК, 2007. – Вип. ІІІ. – Т.1. С. 277-282.
 8. Приймак І. І. Роль стратегічного управління фінансами у формуванні інноваційного потенціалу підприємств України // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” №579: Проблеми економіки та управління. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. – С. 529-534.
 9. Приймак І. І. Прогнозування фінансової стійкості підприємства як основа прийняття стратегічних фінансових рішень // Фінансова система України: Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво „Національний університет „Острозька академія”, 2007. – Випуск 9. – С. 408-417.
 10. Приймак І. І. Державне регулювання фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 39(1). – Львів, 2008. – С. 438-443.
 11. Приймак І. І. Організація стратегічного управління фінансовою стійкістю на підприємствах в Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. збірник. Вип. V.– за ред. І.Г. Ткачук. – Т.1– Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2009. – С.222-228.
 12. Приймак І. І. Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник. – Спецвипуск 19. – Львів: Інтереко, 2009. – С. 413-419
 13. Приймак І. І. Проблеми та перспективи впровадження єдиного соціального внеску в Україні //Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В. Мельник. – 2009. – № 1. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/ С.237-242
 14. Приймак І., Руда О. Розвиток вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення в умовах фінансово-економічної кризи // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 42. – Львів, 2009. – С. 160-167.
 15. Приймак І. І., Байдала М.М. Дивідендна політика як стратегія підприємства у сфері розподілу прибутку // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. Збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. 6. – Т.1 – 290 с. – С.111-115
 16. Приймак І. І., Клевець Ю. В. Проблеми функціонування системи страхування від нещасних випадків в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник. – Спецвипуск 21. – Львів: Інтереко, 2010 – С. 393-398.
 17. Приймак І., Гануляк М. Фінансова стійкість підприємства як об’єкт фінансового менеджменту // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 44. – Львів, 2010. – С. 563-570.
 18. Приймак І. І., Блага Н. В. Казначейська справа в Україні: сутність, становлення та перспективи розвитку // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 248 – 253
 19. Приймак І., Сиротюк Х. Аналіз системи особистого страхування в Україні: проблеми та перспективи // Економічний аналіз: зб. наук. праць – Вип. 8. – Частина 1. – Тернопіль: Видавничо-поліграфіч-ний центр Тернопільсь-кого національного еко-номічного університету “Економічна думка”, 2011.– С. 302 – 306
 20. Приймак І., Коптюк О. Оцінка стану та прогноз розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Інноваційна економіка. – Всеукраїнський науково-виробничий журнал – 2012 – № 2 [28] – С.46-50.
 21. Приймак І. І. Роль банківської системи у процесі виконання державного та місцевих бюджетів в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.26. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.128-136
 22. Приймак І. І. Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємства // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць. – 2012 – № 3(19) – Харків – НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2012 – 145 с. – С. 55-68.
 23. Приймак І. І. Оцінка діяльності Пенсійного Фонду України в умовах дефіциту фінансових ресурсів // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.29. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.99-105.
 24. Приймак І. І. Проблеми ліквідності єдиного казначейського рахунку в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.31. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.179-184
 25. Прыймак И. Демчишак Н. Инновационные аспекты управления бюджетными средствами в Украине // Экономика и предпринимательство -2014 -№ 1 (ч.3). – Москва, 2014 – С. 110-115
 26. Приймак І. І., Блага Н. В. Наслідки впливу глобалізаціїї на політику державного регулювання фінансового ринку // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. – Nr4 (2015) – Łódź. – Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, 2015 – С. 200-205 ISSN 978-83-60282-31-1
 27. Приймак І.І., Кміть В.М. Аналіз системи справляння й адміністрування ЄСВ в Україні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип.52. –Львів, 2015. – С.71-82.
 28. Приймак І. І. Механізм бюджетного відшкодування ПДВ в Україні: актуальні проблеми та напрями вирішення //Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.35. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.151-156
 29. Приймак І., Кравець Р. Інноваційні підходи до вдосконалення фінансового прогнозування розвитку реального сектору економіки України // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.37. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С.116-122
 30. Приймак І. І. Заробітна плата як інструмент фінансового механізму соціального захисту населення України // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.40. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.156-163
 31. Pryimak Iryna, Blaha Nataliya Social Aspects of the Personal Income Taxation System in Ukraine// Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2018. Вип. 1. – С. 72-79 URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1627
 32. Приймак І.І., Вишивана Б.М. Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення України//Світ фінансів.-Науковий журнал ТНЕУ. – Вип. 3(60).- Тернопіль. – ТНЕУ, 2019. – С. 121-138 http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1250/1253
 33. Приймак І. І. Проблеми узгодження митної вартості товарів та трансфертної ціни у зовнішньоекономічних контрольованих операціях підприємств України / І. І. Приймак, В. М. Кміть, Ю. В. Грищишин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2019. – Т. 1. – № 15. – С. 15-27 URL: https://doi.org/10.15330/apred.1.15.15-27

 

Біографія

Приймак Ірина Ігорівна народилася 5 травня 1981 р. у місті Радехів Львівської області. У 1998 р. закінчила з відзнакою Вузлівський природничо-економічний ліцей.

У 2003 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація «магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін».

Працювала головним спеціалістом відділу видатків правоохоронних органів та силових структур Управління Державного казначейства України у Львівській області (2003-2004рр.).

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством на тему «Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України».

З 2004 р. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад