Приймак Ірина Ігорівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 44 90

Електронна пошта: iryna.pryymak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

У науковій сфері досліджує фінансовий механізм соціального захисту населення в Україні, особливості організації соціального страхування; управління фінансами суб’єктів господарювання; проблеми функціонування казначейської системи та страхового ринку.

Курси

Публікації

Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

Монографії:

 1. Плиса В.Й., Приймак І.І. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: Монографія. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 144с.

Підручники, навчальні посібники:

 1. ЗамаслоО.Т., Приймак І. І., Грін О. В. Податкова система : навч. посібник / Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-11129 від 07.12.2010 р.). Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 378 с. (Тема 7 «Акцизний подато», С. 98–113; Тема 8 «Мито», С. 114–134; Тема «Плата за землю», С.176-189; Тема 17 «Місцеві податки і збори», С. 252-262; Тема 19 «Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», С.272-290).
 2. Банківська система: Навч. посібник за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 510 с./ Рекомендовано МОНМС України (Лист №1/11-1071 від 08.02.2011 р.) (Тема 5. «Банківська система у казначейському обслуговуванні бюджетних коштів в Україні», С. 114 – 136).
 3. Банківська система: Підручник [М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г.Пайтра та ін.]за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с./ Рекомендовано МОНМС України (Лист №1/11-4284 від 25.02.2013 р.) (Тема 5. «Банківська система у казначейському обслуговуванні бюджетних коштів в Україні», С. 118 – 140).
 4. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. –526 с./  (Тема 11. «Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду», С. 287-308 )
 5. Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М.І.Крупка, О. В. Грін, О. Т. Замасло та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 540 с. (Розділ 12 «Митний контроль», С. 358–395).
 6. Банківська система : підручник / [М. Крупка, Є. Андрущак, Н. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. Крупки. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 524 с. (Розділ 4. Банківська система у казначейському обслуговуванні бюджетних коштів в Україні, С. 93-124) 

Статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Приймак І. І. Організація аналізу фінансової стійкості підприємства в умовах євроінтеграції економічної системи України // Науковий збірник „Формування ринкової економіки в Україні”. Спецвипуск 14 „Трансформація економіки України в умовах євроінтеграції”. – Львів, 2005. – С. 548-555.
 2. Приймак І. І. Аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємства // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 34. – Львів, 2005. – С. 398-406.
 3. Приймак І. І. Платоспроможність підприємства: сутність, оцінка й управління // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 2(9) – С. 85-92.
 4. Приймак І. І. Організація стратегічного управління суб’єктами господарювання в економіці України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 36. – Львів, 2006. – С. 143-147.
 5. Приймак І. І. Шляхи адаптації системи стратегічного управління фінансами підприємств до умов вітчизняної економіки // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. – Київ: Видав.-поліграф. центр Академії муніципального управління, 2006. – Вип. 25. – С. 245-250.
 6. Приймак І. І. Модель стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 37. – Львів, 2007. – С. 527-532.
 7. Приймак І. І. Інновації в системі стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. збірник. – За ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ-ЦІК, 2007. – Вип. ІІІ. – Т.1. С. 277-282.
 8. Приймак І. І. Роль стратегічного управління фінансами у формуванні інноваційного потенціалу підприємств України // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” №579: Проблеми економіки та управління. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. – С. 529-534.
 9. Приймак І. І. Прогнозування фінансової стійкості підприємства як основа прийняття стратегічних фінансових рішень // Фінансова система України: Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво „Національний університет „Острозька академія”, 2007. – Випуск 9. – С. 408-417.
 10. Приймак І. І. Державне регулювання фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 39(1). – Львів, 2008. – С. 438-443.
 11. Приймак І. І. Організація стратегічного управління фінансовою стійкістю на підприємствах в Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. збірник. Вип. V.– за ред. І.Г. Ткачук. – Т.1– Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2009. – С.222-228.
 12. Приймак І. І. Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник. – Спецвипуск 19. – Львів: Інтереко, 2009. – С. 413-419
 13. Приймак І. І. Проблеми та перспективи впровадження єдиного соціального внеску в Україні //Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В. Мельник. – 2009. – № 1. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/ С.237-242
 14. Приймак І., Руда О. Розвиток вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення в умовах фінансово-економічної кризи // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 42. – Львів, 2009. – С. 160-167.
 15. Приймак І. І., Байдала М.М. Дивідендна політика як стратегія підприємства у сфері розподілу прибутку // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. Збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. 6. – Т.1 – 290 с. – С.111-115
 16. Приймак І. І., Клевець Ю. В. Проблеми функціонування системи страхування від нещасних випадків в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник. – Спецвипуск 21. – Львів: Інтереко, 2010 – С. 393-398.
 17. Приймак І., Гануляк М. Фінансова стійкість підприємства як об’єкт фінансового менеджменту // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 44. – Львів, 2010. – С. 563-570.
 18. Приймак І. І., Блага Н. В. Казначейська справа в Україні: сутність, становлення та перспективи розвитку // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 248 – 253
 19. Приймак І., Сиротюк Х. Аналіз системи особистого страхування в Україні: проблеми та перспективи // Економічний аналіз: зб. наук. праць – Вип. 8. – Частина 1. – Тернопіль: Видавничо-поліграфіч-ний центр Тернопільсь-кого національного еко-номічного університету “Економічна думка”, 2011.– С. 302 – 306
 20. Приймак І., Коптюк О. Оцінка стану та прогноз розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Інноваційна економіка. – Всеукраїнський науково-виробничий журнал – 2012 – № 2 [28] – С.46-50.
 21. Приймак І. І. Роль банківської системи у процесі виконання державного та місцевих бюджетів в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.26. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.128-136
 22. Приймак І. І. Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємства // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць. – 2012 – № 3(19) – Харків – НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2012 – 145 с. – С. 55-68.
 23. Приймак І. І. Оцінка діяльності Пенсійного Фонду України в умовах дефіциту фінансових ресурсів // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.29. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.99-105.
 24. Приймак І. І. Проблеми ліквідності єдиного казначейського рахунку в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.31. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.179-184
 25. Приймак І. І., Блага Н. В. Наслідки впливу глобалізаціїї на політику державного регулювання фінансового ринку // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. – Nr4 (2015) – Łódź. – Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, 2015 – С. 200-205 ISSN 978-83-60282-31-1
 26. Приймак І.І., Кміть В.М. Аналіз системи справляння й адміністрування ЄСВ в Україні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип.52. –Львів, 2015. – С.71-82.
 27. Приймак І. І. Механізм бюджетного відшкодування ПДВ в Україні: актуальні проблеми та напрями вирішення //Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.35. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.151-156
 28. Приймак І., Кравець Р. Інноваційні підходи до вдосконалення фінансового прогнозування розвитку реального сектору економіки України // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.37. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С.116-122
 29. Приймак І. І. Заробітна плата як інструмент фінансового механізму соціального захисту населення України // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.40. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.156-163
 30. Pryimak Iryna, Blaha Nataliya Social Aspects of the Personal Income Taxation System in Ukraine. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал. 2018. Вип. 1. С. 72-79 URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1627
 31. Приймак І.І., Вишивана Б.М. Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення України. Світ фінансів. 2019. Вип. 3(60). С. 121-138 URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1250/1253
 32. Приймак І.І., Кміть В.М., Грищишин Ю.В. Проблеми узгодження митної вартості товарів та трансфертної ціни у зовнішньоекономічних операціях підприємств України Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2019. № 15, Том.1, С.15-27. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.15.15-27
 33. Приймак І., Мацькова В. Роль недержавних пенсійних фондів у формуванні пенсійних заощаджень громадян України. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 55-2. С. 80-86 DOI: https://doi.org/10.32843/bses.55-31
 34. Крупка М. , Приймак І. ,  Вишивана Б. Роль соціального й особистого страхування у забезпечені суспільного добробуту в Україні. Світ фінансів. 2020. Вип. 3.  С. 51-64. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40894
 35.  ПідхомнийО.М., Приймак І.І., Пономаренко О.О. Формування парадигми управління ризиками у сфері криптострахування. Економіка та суспільство. 2021. (34) DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021- 34-50.
 36. Приймак І. І., Мунтян І. В. Застосування принципів ґендерної рівностіпід час планування бюджетних видатків та доходів в Україні. Причорноморські економічні студії. 2021. Випуск 64. C. 141-149. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.64- 22.
 37. Тимків Н. Страхування інвестицій від воєнних ризиків: сутність, необхідність та перспективи розвитку в Україні. Економіка та суспільство, 2024. №59. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-18;
 38. Рубаха М., Ткачик Л., Приймак І., Демчишак Н., Юрків Р. Factor analysis of financial performance and formation of strategic resilience in ukrainian it companies under the challenges of war. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2024. Т.1(54). URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4229/4026

 

Біографія

Приймак Ірина Ігорівна народилася 5 травня 1981 р. у місті Радехів Львівської області. У 1998 р. закінчила з відзнакою Вузлівський природничо-економічний ліцей.

У 2003 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація «магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін».

Працювала головним спеціалістом відділу видатків правоохоронних органів та силових структур Управління Державного казначейства України у Львівській області (2003-2004 рр.).

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством на тему «Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України».

З 2004 р. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Науковий керівник дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кравця Романа Андрійовича “Фінансове  прогнозування  розвитку  реального  сектору економіки України” (2017).

З 2023 року членкиня ГО “Прогресильні”, яка об’єднує освітян, студентів та публічних управлінців  задля  підвищення якості освіти в Україні.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • Навчання на програмі “Вдосконалення викладацької майстерності”, 01 жовтня 2020 року – 23 січня 2021 року. Львівський національний університет імені Івана Франка. 6 кредитів, 180 год. (Сертифікат СВ№ 02070987/000088-21);
 • Навчання на програмі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників “Цифрові інструменти GOOGLE для освіти”, 25 липня по 21 серпень 2022 року ТОВ “Академія цифрового розвитку” (Сертифікат №GDTfE-01-13026; Сертифікат №GDTfE-01-С-06748; Сертифікат №GDTfE-01-П-00395);
 • Навчання на програмі “Tech Summer Bootcamp for Teachers”. SoftServe Academy 26 липня 2023 – 01 вересня 2023. 0,3 кредити (10 год.) (Сертифікат Серія AU № 14072/2023);
 • «7 днів прогресильності: Створюємо сучасне освітнє середовище» ГО “Прогресильні” 9.10.2023 – 15.10.2023 1 кредит ЄКТС (30 год.) (Сертифікат Серія ПК-214)

Розклад