ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Дропа Я. Б.ЕКФ-31с, ЕКФ-33с, ЕКФ-35с, ЕКФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКФ-31спрофесор Дропа Я. Б.
ЕКФ-33спрофесор Дропа Я. Б.
ЕКФ-35спрофесор Дропа Я. Б.
ЕКФ-34спрофесор Дропа Я. Б.

Опис курсу

З проголошенням політичної і економічної незалежності України постало питання про створення національної фінансової системи. Фінансова система, що функціонувала в Україні за часів Радянського Союзу виражала економічні відносини колишньої Радянської політичної і господарської системи, а їх центральні установи знаходились поза межами України.

Прагнучи остаточного переходу України до ринкової економіки виникає необхідність ґрунтовного розгляду самої структури економічного середовища держави, її фінансової системи.

Одним із важливіших питань фінансів є вивчення закономірностей еволюції фінансової системи та наявності їх у зарубіжних країнах. Використання досвіду зарубіжних країн при побудові і реформуванні фінансової системи України.

Мета викладання курсу “Фінансові системи” – ознайомити студентів з принципами побудови, основними тенденціями становлення і розвитку фінансових систем, як України так і зарубіжних країн.

Завдання вивчення дисципліни “Фінансові системи” – сформувати у студентів широке і правильне розуміння актуальних проблем і перспектив розвитку фінансових систем в умовах світової глобалізації, навчити студентів давати характеристику окремим складовим фінансових систем, порівнювати їх розвиток із процесом становлення фінансової системи України.

Рекомендована література

 1. Аніловська Г. Я. Інтеграція України у світове господарство // Фінанси України. – 2003. – №10. – С. 14.
 2. Баятова И.М., Строков А.И. государственные финанси и управление ими в Великобритании на современном этапе// Финансы и кредит., -2002, – №22- с. 96-103.
 3. Бесараб Є. О. Фінансово-промислова інтеграція: зарубіжний досвіт та уроки для України // Фінанси України. – 2003. – №2. – С. 133.
 4. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Навч. посібник. – К.: “Знання“, 1999
 5. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси. Підручник. – К.: “Знання-Прес”, 2002
 6. Бочан І. О. Фінансово-економічні особливості й механізми приватизації державних підприємств у Японії// Фінанси України. – 2001. – №9. – С. 49.
 7. Бутаков Д. Д. Реформирование бюджетних систем: опит Восточной Европы // Финансы – 2000.-№9.-с.53-56.
 8. Бюджетная система Росии: учебник для ВУЗов/ под редакцией Г.Б.Поляка .- М.,ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-340с.
 9. Василик О.Д. Теорія Фінансів. – К., 2000.
 10. ВахненкоТ. П. Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі // Фінанси України. – 2006. – №11. – С. 143.
 11. Верба Ф. О. Фінансові аспекти інтеграції України у світову організацію торгівлі // Фінанси України. – 2002. – №3. – С. 81.
 12. Вірван Л.А. Проблеми і перспективи України у міжнародній торгівлі // Фінанси України. – 2003. – №5. – С. 78.
 13. Власюк В. Є.Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації // Фінанси України. – 2005. – №12. – С. 89.
 14. Власюк В. Є. Трансформація фінансово-кредитних систем перехідних економік // Фінанси України. – 2005. – №1. – С.4.
 15. Галан Н. І. Система державної підтримки малих та середніх підприємств у США // Фінанси України. – 2006. – №1. – С. 142.
 16. Гостюк М. Т. Експансія спекулятивного капіталу в Румунії // Фінанси України. – 2005. – №10. – С. 148.
 17. Дзяд О. В. Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 140.
 18. Забєліна І. Ю. Особливості нарахування амортизації основних засобів у ФРН // Фінанси України. – 2003. – №11. – С. 47.
 19. Завгородній А. Г., Гринів Т. Т. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування // Фінанси України. – 2006. – №11. – С. 122.
 20. Іваніщенко-Свинцицька І. Є. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України. – 2002. – №8. – С. 54.
 21. Калюжний В. В. Макроекономічний аналіз закономірностей зростання заробітної плати у США // Фінанси України. – 20064. – №1. – С. 37.
 22. Карамазов М.Э. Шведская модель економики. // Финансы. – 1998.-№1.- с.28-31.
 23. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн. – Кондор.,К.,2004.
 24. Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Фінансова система. Центр навчальної літератури – К. 2003.
 25. Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси. Навчальний посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006. – 568 с.
 26. Козюк В. В. Фіскальна політика в Європейському валютному союзі: проблеми автоматичної стабілізації та конвергенції // Фінанси України. – 2006. – №6. – С. 57.
 27. Колосова В. П. Україна в Чорноморському банку торгівлі та розвитку: перспективи співробітництва // Фінанси України. – 2006. – №12. – С. 130.
 28. Краснікова Н. О. Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 130.
 29. Колосова В. П. Особливості кредитування Світовим банком країн із перехідною економікою // Фінанси України. – 2002. – №8. – С. 48.
 30. Матих Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2т.-М.,АО “Финстат-информ”, 1994.-т.1.- 326 с.
 31. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн.-ЦНЛ.,К.,2003.
 32. Новиков Е. Б. Особливості спільного фінансування та виробництва озброєнь у НАТО // Фінанси України. – 2004. – №7. – С. 90.
 33. Олійник Д. С. Фінансова підтримка сільськогосподарського виробництва у зарубіжних країнах // Фінанси України. – 2002. – №6. – С. 72.
 34. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія). Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001 р. – 240 с.
 35. Підгайна Н. Я. Роль капіталу у міжнародних економічних відносинах // Фінанси України. – 2002. – №9. – С. 92.
 36. Поважна Н. Я. Політика міжнародних фінансових організацій у країнах із перехідною економікою // Фінанси України. – 2002. – №9. – С. 97.
 37. Рибак С. О. Розвиток інтеграційної стратегії України // Фінанси України. – 2004. – №4. – С. 30.
 38. Романенко О. Р. Фінанси. Підручник. – К.: ЦНЛ, 2004 р. – 312 с.
 39. Рум’янцев А. П., Озель Д. М. Особливості розробки та затвердження тарифної політики банків для акредитивних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності // Фінанси України. – 2006. – №11. – С. 133.
 40. Світова економіка / за ред. А. С. Філіпенка, О. І. Рогача, О. І. Шниркова. – К.: “Либідь”, 2000
 41. Сігалов А. О. Фінансова система Австрії // Фінанси України. – 2005. – №6. – С. 125.
 42. Слухай С.В. Фінансове вирівнювання на рівні територіальних громад: Досвід ФРН // Фінанси України. – 1998. – №5.- с.42-53.
 43. Смик Е., Мізюк Б. М. Розвиток ринку капіталу у Польщі // Фінанси України. – 2006. – №3. – С. 126.
 44. Смик Е., Мізюк Б. М., Стукало Н. В. Вимірювання фінансової глобалізації // Фінанси України. – 2006. – №7. – С. 146.
 45. Стукало Н. В. Вимірювання фінансової глобалізації // Фінанси України. – 2006. – №7. – С. 146.
 46. Таряник О. М., Тітенкова М. В. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами // Фінанси України. – 2006. – №7. – С. 50.
 47. Терещенко О. О. Гармонізація державної політики фінансової підтримки підприємств із законодавством Європейського союзу // Фінанси України. – 2004. – №10. – С. 108.
 48. Трифонов С. В. Україна і МВФ: шляхи подальшої співпраці // Фінанси України. – 2002. – №9. – С. 113.
 49. Філіпенко А. С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Навч. посібник. – К.: “Либідь”, 1998
 50. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Навчальний посібник / Л. О. Дробозіна, Л. П. Окунева, Л. Л. Андронова та інші. Під редакцією проф. Л. О. Дробозіної. Видавнича агенція “Вертекс”, 2001 – 352 с.
 51. Хорошковський В. І. Міжнародні фінансові інститути й економічні інтереси України // Фінанси України. – 2002. – №6. – С. 61.
 52. Хохлов М.П. Державний бюджет США: сучасні тенденції структурних змін // Фінанси України –1999.-№ 4-с.117-120.
 53. Шиян Д. В. Монетарні та економічні цикли у США: теорія і практика // Фінанси України. – 2005. – №7. – С. 19.
 54. Шкарпетіна М. Ю. Міжнародна конкурентоспроможність нових індустріальних країн Азії // Фінанси України. – 2005. – №6. – С. 131.

 

Матеріали

Анотація Фінансові системи

Силабус:

Завантажити силабус