Дропа Ярослав Богданович

Посада: професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Аналіз фінансового стану підприємства та напрями його зміцнення, фінансові системи зарубіжних країн та удосконалення фінансової системи України, управління оборотним капіталом підприємств.

Курси

Публікації

  1. Інвестування : підручник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 463 с.
  2. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 599 с. (розділ 9 та розділ 15).
  3. Заплатинський М. В., Дропа Я. Б. Сутність, класифікація та структура фінансових ресурсів підприємств України // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Випуск 29. – Ч.1. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 230 – 237.
  4. Дропа Я.Б., Заплатинський М. В. Формування залучених фінансових ресурсів на підприємствах України // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Випуск 31. – Ч.1. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 190 – 195.
  5. Дропа Я. Б., Петрів Н. Д. Підприємства з іноземними інвестиціями як форма залучення іноземного капіталу в Україну // Молодий вчений. – 2015. – №8(23), Частина 2. – С. 48 – 53.

Біографія

Дропа Я. Б. захистив кандидатську дисертацію 6 червня 2006 р., а в  жовтні 2006 р. рішенням президії ВАК України йому присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. Ярослав Богданович бере активну участь у наукових конференціях, має понад п’ятдесят опублікованих науково-методичних праць, з них 35 після захисту кандидатської дисертації (в тому числі 22 статті у фахових виданнях), навчально-методичні праці, є співавтором навчальних посібників кафедри з грифом Міністерства освіти і науки України “Фінанси в трансформаційній економіці України” та “Інвестування”.

9 листопада 2010 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки йому присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ярославу Богдановичу на засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка затверджено тему докторської дисертації “Фінансові ресурси в системі державного регулювання економіки України” (протокол №26/5 від 29.05.2014 р.).

Розклад