Фінансовий аудит

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Кміть В. М., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аудит» є здобуття майбутніми фахівцями в галузі економіки та фінансів знань щодо змісту, організаційно-правового забезпечення та механізму функціонування такої економічної категорії як фінансовий аудит.

 

Завданням вивчення дисципліни «Фінансовий аудит» є розуміння фундаментальних питань теорії фінансового аудиту, його економічної сутності, функцій та ролі, сфер застосування та методів практичного проведення.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • історично-економічні передумови станов­лення та розвитку аудиту в Україні;
 • зміст контролю фінансово-господарської діяльності, його цілі та завдання;
 • основи організації аудиторської діяльності в Україні;
 • основні нормативно-правові документи;
 • сутність аудиту та види аудиторських робіт;
 • порядок планування, стадії і процедури фінансового аудиту;
 • порядок планування, стадії і процедури фінансового аудиту;
 • і розрізняти види аудиторських звітів та поточної документації;
 • особливості здійснення фінансового аудиту за основними фінансово-господарськими операціями господарюючих суб’єктів;
 • методику проведення аудиту операцій з матеріальними цінностями;
 • методику проведення аудиту касових, банківських та інших розрахункових операцій;
 • методику проведення аудиту розрахунків підприємства з іншими суб’єктами підприємництва;
 • методику проведення аудиту розрахунків з бюджетом;
 • методику проведення аудиту фінансової та податкової звітності підприємств;

 

вміти:

 • охарактеризувати види аудиторських робіт та послуг;
 • розрізняти та охарактеризувати особливості організації та функціонування аудиторських служб в Україні;
 • розрізняти види аудиторських доказів та їх застосовувати в аудиторській практиці;
 • оформляти результати фінансового аудиту у відповідних документах (Аудиторських висновках, звітах, актах тощо).

Рекомендована література

 1. Адамс P. Основы аудита: Пер с англ. // Под ред. Я В. Соколова – М.: Аудит, ЮНИТИ,1995.–398с.
 2. Аудит за міжнародними стандартами: Монографія/ Усач Б.Ф. – К., 2005. – 247 с.
 3. Аудит: методологія і організація / Дорош Н.І. – К., 2006. – 402.
 4. Аудит- Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. посібник за ред. Г.М.Давидова. – 2-ге вид., доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. -168 с.
 5. Аудит: Навч. посіб. для ВНЗ. / Усач Б.Ф. – К., 2007. – 231 с.
 6. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Бондаренко Н. О. – К., 2004. – 300 с.
 7. Аудит: Навч. посіб. для ВНЗ. / Пшенична А.Ж. – К., 2008. – 320 с.
 8. Аудит: Навч. посіб. для ВНЗ. / Рядська В.В. – К., 2008. – 416 с.
 9. Аудит. Практикум. Навч. посіб. Реком. МОН / Вату ля І.Д. – К., 2007. – 304 с.
 10. Аудит. Практикум. Навч. посіб. Реком. МОН / Рядська В.В. – К., 2008. – 416 с.
 11. Аудит Монтгомери // Ф.Л. Дефлиз, М.Б. Хирш; Пер. с англ, под ред. Я.В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с.
 12. Аудиторские стандарты ИНТОСАИ для госконтроля: Международный союз контрольных органов // Контролинг. – 1991. – № 3.
 13. Білоусов А. Внутрішній аудит: Перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України// Бухгалтерський облік і аудит.–2001–№2
 14. Вимоги до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії із цінних паперів і фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при наданні регулярної інформації відкритими товариствами і підприємствами – емітентами облігацій (крім комерційних банків), затверджені рішенням ДК ЦПФР від 25.01.2001р., №5.
 15. Д.Рой. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита (Аудит: теория и практика): Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика; ЮНИТИ, 1992. – 240с.