Фінансовий аудит

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Кміть В. М., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аудит» є здобуття майбутніми фахівцями в галузі економіки та фінансів знань щодо змісту, організаційно-правового забезпечення та механізму функціонування такої економічної категорії як фінансовий аудит.
Завданням вивчення дисципліни «Фінансовий аудит» є розуміння фундаментальних питань теорії фінансового аудиту, його економічної сутності, функцій, ролі та значення, сфер застосування та методів практичного проведення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:
знати:
– передумови становлення та розвитку аудиту в Україні;
– і розуміти місце аудиту в національній системі фінансового контролю;
– основи організації аудиторської діяльності в Україні;
– основні нормативно-правові акти для забезпечення аудиторського процесу;
– сутність та види аудиту та інших аудиторських робіт (послуг);
– сутність фінансового аудиту, його мету та завдання, об’єкти та суб’єктів;
– умови надання аудиторських послуг;
– особливості здійснення державного, комерційного та корпоративного аудиту фінансової звітності;
– основні методи і прийоми аудиторської перевірки фінансової звітності та показників фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
– чинний порядок формування та оприлюднення Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора);
– навички аудиторської роботи щодо оформлення робочих і підсумкових документів аудитора;
– обґрунтувати необхідність адаптації вітчизняної аудиторської практики до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
вміти:
– охарактеризувати види аудиторських робіт та послуг;
– класифікувати організаційні форми аудиту;
– розрізняти та охарактеризувати особливості організації та функціонування аудиторських мереж в Україні;
– аналізувати порядок здійснення аудиторського процесу;
– розрізняти види аудиторських доказів та застосовувати їх у аудиторській практиці;
– розраховувати величину аудиторського ризику;
– оформляти результати фінансового аудиту у відповідному документі: (Аудиторському висновку (Звіті незалежного аудитора);
– аналізувати Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора);
– делегувати повноваження аудиторів в частині здійснення державного, комерційного та корпоративного аудиту фінансової звітності.

Рекомендована література

Основна література:
1. Аудит: навч. посіб. / [С.І. Дерев’янко, Н.П. Кузик, С.О. Олійник та ін.] К.: «Центр учбової літератури», 2016.380 с.
2. Аудит: підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за заг. ред. О.А.Петрик. К.: КНЕУ, 2015. 498 с.2
3. Аудит: підручник / наук. ред. І.І. Пилипенка; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. – 643 .
4. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько ; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 748 с.
5. Аудит : навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 654 с.
6. Баранова А.О., НаумоваТ. А., Кашперська А.І. Аудит: навчальний посібник. – Х.: ХДУХТ, 2017. 246 с.
7. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
8. Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів URL : https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf
9. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 року. Видання 2016-2017 років; пер. з анг. К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2018. URL : http://www.apu.com.ua/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017
10. Національні нормативи аудити. Кодекс професійної етики аудиторів України. – К.: Аудиторська палата України, Основа, 1999. – 274с (втратили чинність).
Допоміжна:
11. Дікань Л. В. Голуб (Лядова) Ю. О. Держаний аудит : навч. посібн. К. : Знання, 2011. 503 с.
12. Огійчук М. Ф. Аудит : організація і методика : навчальний посібник для вузів. – К. : Алерта, 2010. – 584 с.
13. Аудит: навчальний посібник / А. О. Баранова, Т. А. Наумова., А.І. Кашперська. – Х.: ХДУХТ, 2017. –246 с.
14. Аудит : навч. посіб. / [М.Ф. Огійчук, І.І. Рагуліна, І.Т. Новіков. 3-тє вид., перероб. і допов.] – К.: Алерта, 2016. – 752 с.
15. Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : монографія / [В.П. Бондар] Житомир: ЖДТУ, 2008. 456 с.
16. Бутинець Ф. Ф. Аудит. / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2002. – 672 с.
17. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL : http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-stndarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24
18. Положення про надання регулярної інформації відкритими товариствами і підприємствами – емітентами облігацій, затверджене рішенням ДК ЦПФР від 17.01.2000р., №3.
19. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.
20. Про Рахункову палату : Закон України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/576-19
21. Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. URL: https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-субєктів-аудитор/
22. Стандарти з аудиту державних фінансів URL : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/232351?cat_id=32836
23. Хомутенко В. П., Луценко І. С., Хомутенко А. В. Державний аудит публічних фінансів: навч.посіб. Одеса: «Кримполіграфпапір», 2016. 412 с.
Інформаційні ресурси:
24. Офіційний сайт Рахункової палати України. URL : https://rp.gov.ua/home/
25. Офіційний сайт Державної аудиторської служби України. URL : https://dasu.gov.ua/
26. Офіційний сайт Державної регуляторної служби України. URL : http://www.drs.gov.ua/
27. Офіційний сайт Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. URL : http://www.apob.org.ua/?page_id=655
28. Офіційний сайт Аудиторської палати України. URL : https://www.apu.com.ua/
29. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. URL: www.ibser.gov.ua.
30. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua.

Матеріали

Анотація_ФА_2021

Силабус:

Завантажити силабус