Фінансовий механізм розвитку бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Лисий І. В.ЕКпМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38ЕКпМ-21сдоцент Лисий І. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий механізм розвитку бізнесу» є надання студентам теоретичних знань та практичних навиків управління фінансами підприємства для забезпечення його розвитку в ринкових умовах.

Завданнями дисципліни є вивчення, узагальнення і систематизація теоретико-методологічних аспектів управління фінансами підприємств в Україні, основ фінансового менеджменту, процесу планування фінансів на підприємствах, управління власним капіталом підприємства, управління залученим та позичковим капіталом, управління дохідністю (прибутковістю) підприємства, управління активами и пасивами, управління ліквідністю і резервами, механізму менеджменту кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, управління фінансовими ризиками.

Рекомендована література

Базова
1 Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс , 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2014. — 656 с.
2 Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси /Пер.з англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. – К.: Основи, 1993.–383 с.
3 Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 294 с.
4 Оробчук М.Г., Лисий І.В. Задачі з економіки підприємства та методика їх розв’язування: Навчальний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 107 с.
5 Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2015. – 536 с.
6 Хиггинс, Р. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями / Р. Хиггинс; Пер. с англ. А.Н. Свирид. – М.: Вильямс, 2013. – 464 c.

Додаткова

1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99. зі змінами. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99
2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99
3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99
4 Внедрение сбалансированной системы показателей / Balanced scorecard umsetzen.Horváth & Partners. М.: АЛЬПИНА, 2005. 478 с.
5 Измерение результативности компании / On measuring corporate performance. Harvard business review. М.: АЛЬПИНА, 2006. 220 с.
6 Ковалев Вит.В., Ковалев В. В.Финансы организаций (предприятий). Учебник. М.: Проспект, 2005. 352 с.
7 Кузнецов Б.Т. Финансовый менеджмент. Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 415 с.
8 Обербринкманн Ф. / Frank Oberbrinkmann/ Современное понимание бухгалтерского баланса / Statische und dynamische Interpretation der Handelsbilanz. М.: ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА, 2013. 416 с.
9 Савчук В.П., Прилипко С.И. Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учебное пособие. – К.: Абсолют-В, Эльга, 2019. – 304 с.
10 Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. 4-е издание. М.: ДАШКОВ И К, 2016. – 543 с.
11 Энциклопедия финансового риск-менеджмента. 2-е изд., испр.и доп. /Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. М.: АЛЬПИНА, 2015. 878 с.
12 Этрилл П. / Peter Atrill Финансовый менеджмент для неспециалистов. 3-е изд. / Financial Management for non-specialists /. – СПб: ПИТЕР, 2016. – 608 с.

Інформаційні ресурси
http://zakon2.rada.gov.ua/
management.com.ua – бібліотека з менеджменту
inform.od.ua – нормативні акти у сфері управління
http://www.profibook.com.ua – ділова література з економіки, менеджменту, реклами і маркетингу, управління персоналом, психології бізнесу, інформаційних технологій і т.д.
http://www.kmci.com.ua – бізнес-рішення для розвитку підприємств, управління маркетингом і збутом, фінансовий менеджмент, управління персоналом, інформаційні технології управління персоналом, бюджетування

 

Силабус:

Завантажити силабус