Фінансовий облік І (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Нашкерська Г. В.ЕКо-31с, ЕКо-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКо-31сдоцент Нашкерська Г. В.
ЕКо-32сдоцент Нашкерська Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКо-31сдоцент Нашкерська Г. В.
ЕКо-32сдоцент Нашкерська Г. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Фінансовий облік 1» є формування системи знань з теорії й практики ведення фінансового обліку активів та витрат на підприємствах різних форм власності. У процесі вивчення дисципліни студенти мають опанувати нормативну базу регулювання фінансового обліку активів і витрат підприємства, підходи до визнання, методики оцінки й облікового відображення за національними стандартами бухгалтерського обліку.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

Базова література

1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / [Ф. Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, І.В.Жиглей та ін.]; під заг. ред. Ф.Ф.Бутинця. – 8-те вид., доп. і перероб.– Житомир: ПП «Рута» 2009. – 912 с.
2. Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник / [С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.Ю. Кравченко, Г.А. Ямборко ] – К.: Лібра, 2005. – 976 с.
3. Кундря-Висоцька О. П. Бухгалтерський облік. Навч. посібник / Кундря-Висоцька О.П. – К.: Алерта, – 2004. – 303 с.
4. Лилишенко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник / О.В.Лилишенко. – К.: ЦУЛ, 2015. – 712 с.
5. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: Навч. посібник / Нашкерська Г.В. – К.: Кондор, 2005, 2009. – 503 с.
6. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Нашкерська Г.В – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
7. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посібник / В.В.Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
8. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посібник / Н. Чебанова, Ю. Василенко. – К.: “Академія”, 2002, – 688 с.
9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – К.: Алерта, 2015 – 976 с.
10. Зубілевич С.Я., Кравченко І.Ю., Прокопенко О.О., Школьніков Д.Г., Юревич Н.С. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) / [С.Я.Зубілевич, І.Ю. Кравченко, О.О.Прокопенко та ін.] – Вид. третє, перероб. і доп. – 2002. – 472 с.
11. Сук Л.К. Фінансовий облік: Навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2016. — 663 с.

Допоміжна література

1. Давидов Г.В., Шалімова Н.С. Звітність підприємств: навч. посібник / Г.В. Давидов, Н.С. Шалімова. – К.: Знання, 2015 р. – 623 с.
2. Лень В.С. Фінансовий облік: навчальний посібник / В.С. Лень. – К.: Академія, 2015- 608 с.
3. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: Монографія / Л.Г. Ловінська – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.
4. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Г.В.Мисака, К.:ЦУЛ, 2007. – 400 с.
5. Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія / Г.В. Нашкерська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 426 с.
6. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / [ за ред. Ю.Д. Чацкіс]. – К.: ЦУЛ, 2015. – 564 с.
7. Ткаченко Н.М. Єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата. Навчально-практичний посібник / Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2015. – 88 с.
8. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / [за ред. М.Ф.Огійчук]. – К.: Алерта, 2015 – 1044 с.
9. Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник / Є.Ю. Шара. – К.: ЦУЛ, 2015. – 422 с.
10. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія / І.Й.Яремко. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.

Нормативні джерела

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV: за станом на 14.01.2016 р. / Верховна Рада України // Бухгалтерський облік. Хрестоматія: збірник систематизованого законодавства / укл. І.О.Назарбаєва, Н.М. Тарасова. Вид. 5-е. перероб. – К.: Бліц-Інформ, 2016. – Вип. 1. – С. 10-14.
4. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755- ХІV : за станом на 01 вересня 2016 р. Електронний ресурс
5. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ.
6. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.
7. Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.
8. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VІ.
9. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ
10. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 22.12.2015 р. № 4282- 17.
11. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3840-ІV.
12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 // www.rada.gov.ua
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від N 137 від 28.05.99 // www.rada.gov.ua
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.1999 р. № 92 // www.rada.gov.ua
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 // www.rada.gov.ua
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 // www.rada.gov.ua
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 // www.rada.gov.ua
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 // www.rada.gov.ua
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559 // www.rada.gov.ua
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 // www.rada.gov.ua
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290. // www.rada.gov.ua
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318 // www.rada.gov.ua
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 // www.rada.gov.ua
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 // www.rada.gov.ua
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2002 р. № 147 // www.rada.gov.ua
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617 // www.rada.gov.ua
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817 // www.rada.gov.ua
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790 // www.rada.gov.ua
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415 // www.rada.gov.ua
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779 // www.rada.gov.ua
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій», затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 779 // www.rada.gov.ua
32. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Редакція від 12.03.2013 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_010.
33. Концептуальна основа фінансової звітності // zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009
34. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.
35. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затв. Постановою № 637 Правління Національного банку України від 15.12.2004 р.
36. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004р. № 22 // www.rada.gov.ua
37. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.
38. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій України. Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291: в ред. Наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2015 р. № 1591.
39. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій N 291 від 30.11.99: в ред. станом на 10.01.2016 р.
40. Примітки до річної фінансової звітності. Затв. Наказом міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291: в ред. Наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2015 р. № 1591.
41. Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.
42. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затв. наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879
43. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.
44. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг). Затв. наказом Міністерства промислової політики від 09.07.2007 р. № 373.
45. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327.
46. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 1327
47. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: за станом на 10.01.2017 р. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2.
48. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: за станом на 27 березня 2007 р. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.
49. Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 // www.rada.gov.ua

Періодичні видання

1. Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації.
2. Бухгалтерський облік і аудит.
3. Все про бухгалтерський облік.

Інформаційні ресурси

1. www.rada.gov.ua – сайт Верховної ради України
2. www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Мінстрів України
3. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України
4. www.nbuv.gov.ua – електронний каталог Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
5. www.vobu.com.ua – сайт газети «Все про бухгалтерський облік»
6. www.dtkt.com.ua – сайт газети «Дебет-Кредит»