Фінансовий облік ІІ (051 (Т) “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Струк Н. С.ЕКТ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41сПелех У. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41сдоцент Струк Н. С.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Фінансовий облік IІ» – висвітлити теоретичні основи та методологічні аспекти фінансового обліку, елементи його організації зі врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Основними завданнями вивчення дисципліни є набути навичок щодо:
– обліку зобов`язань підприємства;
– обліку зобов`язань за розрахунками з постачальниками;
– обліку короткострокових зобов`язань за розрахунками з банками та іншими позиками;
– обліку розрахунків з оплати праці та соціальних виплат на підприємстві;
– обліку довгострокових зобов`язань підприємства;
– обліку забезпечень наступних витрат і платежів;
– обліку коштів цільового фінансування і цільових надходжень;
– обліку власного капіталу;
– обліку доходів підприємства;
– обліку витрат підприємства;
– обліку формування, використання й оподаткування фінансових результатів за різними видами господарської діяльності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України: Офіційний текст від 16.01.2003р. № 436-15 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Податковий кодекс України: Офіційний текст від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
3. Цивільний кодекс України: Офіційний текст від 16.01.2003р. № 435-15 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15..
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-14 від 16.07.1999р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
7. П(С)БО 15 “Дохід”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999 р. (зі змінами та доповненнями).
8. П(С)БО 16 “Витрати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р. (зі змінами та доповненнями).
9. П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 353 від 28.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями).
10. П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 176 від 30.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями).
11. П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 193 від 10.08.2000 р. (зі змінами та доповненнями).
12. П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 303 від 18.06.2001 р. (зі змінами та доповненнями).
13. Наказ Міністерства фінансів України “Про Примітки до річної фінансової звітності” № 302 від 29.11.2000 р. (зі змінами та доповненнями).
14. Фінансовий облік – 2 (Облік зобов’язань, капіталу. Звітність) : навч. посіб. / В. В. Бабіч ; ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2010. – 434 с.
15. Фінансовий облік 2 : навч. посіб. / Н. М. Ткаченко [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, акад. Акад. екон. наук України Н. М. Ткаченко ; Нац. ун-т харч. технологій, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. – К. : Алерта, 2014. – 455 с.
16. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2012. – 647 с.
17. Фінансовий облік у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-проф. прогр. бакалавра напряму підготов. “Облік і аудит” / В. О. Онищенко, О. В. Щур, Т. М. Завора. – Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка- Полтава. – Ч. 1. – 2010. – 435 с.
18. Фінансовий облік : навч. посіб. / В. С. Лень. – К. : Академія, 2011. – 608 с.
19. Фінансовий облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, С. Г. Михалевич; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Навч.-вид. від. ЛНТУ, 2011. – 510 с.
20. Фінансовий облік 2 [Текст] : навч. посіб. : слайд-конспект / [Атамас П. Й. та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. обліку і аудиту. – Дніпропетровськ : Ун-т А. Нобеля, 2015. – 179 с.
21. Фінансовий облік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Будько ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 492 с.
22. Фінансовий облік : підручник : у 2 ч. / [М. І. Бондар та ін.] ; за заг. ред. М. І. Бондаря та Л. Г. Ловінської ; Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2012. Ч. 2. – 2012. – 590 с.
23. Фінансовий облік англійською мовою English for financial accounting : навч. посіб. для студ. екон. спец. / І. С. Волинець [та ін.] ; за ред. Ф. Ф. Бутинця ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – 270 с.
24. Фінансовий облік : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Нападовська [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Нападовської ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2013. – 699 с.
25. Фінансовий облік : підруч. для студентів ВНЗ / [Я. Д. Крупка та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т. – 3-тє вид., допов. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 417 с.