Фінансовий облік ІІ (051 (Т) “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814професор Струк Н. С.ЕКТ-41с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41спрофесор Струк Н. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41спрофесор Струк Н. С.

Опис курсу

Анотація дисципліни

Семестр: 8

Викладач: професор, д.е.н.  Струк  Наталія Семенівна

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисциплінимета – висвітлити теоретичні основи та методологічні аспекти фінансового обліку ІІ, елементи його організації на підприємстві. Завданнями дисципліни є вивчити методику фінансового обліку ІІ та набути навики з обліку: зобов`язань за розрахунками з постачальниками; короткострокових зобов`язань  за розрахунками з банками та іншими позиками; розрахунків  з  оплати праці та соціальних виплат на підприємстві; довгострокових зобов`язань підприємства; забезпечень наступних витрат і платежів; коштів цільового фінансування і цільових надходжень; власного капіталу; доходів підприємства; витрат підприємства; формування, використання й оподаткування фінансових результатів.

Перелік тем:

 1. Облік короткострокових зобов`язань за розрахунками з банками та іншими позиками
 2. Облік зобов`язань за розрахунками з постачальниками підприємства
 3. Облік розрахунків  з  оплати праці та соціальних виплат на підприємстві
 4. Облік довгострокових зобов`язань підприємства
 5. Облік забезпечень наступних витрат і платежів
 6. Облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень на підприємстві
 7. Облік доходів підприємства
 8. Облік витрат підприємства
 9. Облік фінансових результатів підприємства
 10. Облік власного капіталу підприємства

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

Основна література:

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 – XIV (зі змінами та доповненнями). URL : http:// zakon1.rada.gov.ua/go/996-14.
 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11. 1999 р. №291 (зі змінами та доповненнями). URL: http:// zakon1.rada.gov.ua/go/z0893-99.
 3. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433 (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakonrada.gov.ua/
 4. Методичні рекомендації щодо формування облікової політики підприємства : Наказ Міністерства фінансів України 27 червня 2013 р. № 635 (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakonrada.gov.ua/
 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-17 (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом МФУ від 7.02.2013 р. № 73 (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakonrada.gov.ua/
 7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку URL: http://zakon1.rada.gov.ua/.

Додаткова література:

 1. Лисиченко О.О., Атамас П.Й., Атамас О.П. Фінансовий облік: навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н, проф. П.Й. Атамаса. К.: “ЦУЛ”, 2019. 356 с.
 2. Сейдаметова Л.Д. Фінансовий облік: теорія, практика і тестові завдання. Навчальний посібник / Л.Д. Сейдаметова. Сімферополь: КРП “Видавництво “Кримнавчпеддержвидав”, 2011. 494 с.
 3. Фінансовий облік 1 : навч. посіб. : слайд-конспект / [П. Й. Атамас та ін.]; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ, 2015. 199 с.
 4. Фінансовий облік 2 : навч. посіб. : слайд-конспект / [Атамас П. Й. та ін.]; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ, 2015. 179 с.
 5. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. 2-ге вид., перероб. і допов. К. : Знання, 2012. 647 с.
 6. Фінансовий облік : підруч. для студентів ВНЗ / [Я. Д. Крупка та ін.]; Терноп. нац. екон. ун-т. – 3-тє вид., допов. та переробл. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 417 с.
 7. Фінасовий облік 1 (у схемах i таблицях) Ч. 1: навч. nociб./ M.T. Теловата, О.В.Петраковська. К.: Інтердрук, 2019. 217 с.
 8.  Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко Фінансовий облік IІ : навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2016. 308 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус